இதெல் லாம் ஒரு படம் என்ன நடி க்க கூப்டு ரியா.!! தனு ஷை முக த்துக்கு நே ராக அசி ங்க ப்படு த்திய பிரபல நடி கை.!!பிறகு என்ன நடந் தது தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிர பல   நடி கராக   இரு ப்பவ ர்   நடி கர்   தனுஷ் .  இவர்   தற் போது   கேப் டன்   மில் லர்   எ ன்ற   திரைப் படத் தில்   பிசி யாக   நடி த்து   வரு கிறார்.  கடை சியாக   அவர்   நடிப் பில்   வெளி யான   நா னே   வரு வேன்    சுமா ரான   வெற்றி  பெற்ற தால்   தற் போது  பல   படங் களில்   பிஸி யாக   இருந்து   வருகி றார்  . இவர்   நடிப் பில்   வெளி யாகி   மிகப் பெரிய   ஹிட்   ஆன   திரை ப்படம்   தான்   வேலை யில்லா   பட்ட தாரி.

 

 

இந்த படம்  இன்று வரை   பலரு க்கு ம்   விருப்ப மான   பட மாக   இ ருந்து   வரு கிறது.  அத ற்கு   கார ணம்   அந்த   படத் தின்   கதை க்களம்   தான்  . அம்மா   செ ன்டிமெ ன்ட்    மற் றும்   ஒரு   பட்ட தாரி   இளை ஞரின்   நிலை   என்ன வாக   இருக் கும்   என   மிக வும்   அழ காக   படத் தில்   கா ட்சி   அமை க்க ப்பட் டிருக் கும் .    இந்த   படத் தில்   நடி கர்   தனு ஷுக்கு   அம்மா வா க   நடித் தவர்   தான்   ந டி கை   சர ண்யா   பொன்வ ண்ண ன்.

 

 

இவர்  தமிழ்   சினிமா வின்   பிர பல   அம்மா   நடிகை யாக   இருக் கிறார்.   பல   முன்ன ணி   ஹீ ரோக்களு க்கு   அம்மா வாக   நடித்திரு க்கி றார்  . இவர்    விஐபி   படம்     ஷூட் டிங்   நேரத் தில்   த னுஷிட ம்   வந்து   இதெல் லாம்   ஒரு   பட மா   இந்த   படத் தில்   நடி க்க   என்ன   வேறு   கூப்பி ட்டு   வந்தி ருக்கீ ங்க   என   தனு ஷை   திட்டி னாரா ம்.

 

 

அத ற்கு   தனுஷ்  நீங் கள்   படம்   முடி ந்த   பின்   பாரு ங்கள்   உங்களு க்கு   பிடி க்கும்   என்று   அவ ரை   சமாதா னப் படு த்தி   நடி க்க   வைத்தா ராம்.  எனக்கு   இந்த   படத் துல   எந்த   சீனும்   இல்ல  .  இது க்கு   வீட்டு க்கு       வேற     வந்து   கதை   சொல்லி என்ன   பில் டப்   பண் ணி   கூட் டிட்டு   வந் த   என்று   தனுஷி டம்   கூறிக்   கொ ண்டே   இருந் தாராம் .

 

 

அதன்  பின்   படப்பி டிப்பு   முடி ந்த   பின்   டப் பிங்   செய் யும்   போது தான்   படம்   எப்படி   வந்திரு க்கி றது   என்று   சரண் யா    பார் த்து   வி யந் து   போ னாராம்  . இதை  அவரே   பேட்டி   ஒன் றில்    வெளிப் படையா க   கூறி   இருக் கிறார் .  வேலை யில்லா   பட்ட தாரி    தனு ஷின்   முக் கிய   படம்   என் ப தில்   எந்த வித   சந்தேக மும்   இல் லை.   இந்த   செ ய்தி   தற் போது   இணை யத் தில்   வைர லாகி   கொ ண்டு   இருக் கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.