பிர பல நடிக ரால் தூக்க த்தை தொ லைத்த சூரி.!! வெளிய வந்தா லே அசிங் கமா இருக்கு.!!இ தெல் லாம் என்ன பொ ழப்பு.!! இப் படி புல ம்ப என்ன கார ணம் தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிர பல   காமெ டி   நடிக ராக   இரு ப்ப வர்   நடி கர்  சூரி  . இவர்   தற் போது   வெற் றிமாற ன்   இயக்க த்தில்   விடுத லை   திரை ப்படத் தில்   நடித் திருக் கிறார் .  இந்த படம்   ஜன வரி   மாதம்   வெ ளியாக   இ ருக்கி றது  . இந்த   நிலை யில்   கடந்த சில   மாதங் களா கவே   சூரி   தூக் கத்தை   தொ லைத்து   சொந்த   வீட்டி  லேயே   அசிங் கப் பட்டு   வரு வதாக   தெரி வித்து   இருக்கி றார்.

 

 

 

அதா வது   நடி கர்   விஷ்ணு   வி ஷால்   மற் றும்   சூரி   இணை ந்து   இதுவ ரை   வெண் ணிலா   கபடி  குழு ,   குள்ள நரி   கூ ட் டம் ,  வேலை யின்   வ ந்தா   வெள் ளைக்கா ரன்   கிட்ட   ப ல   ஹிட்   படங் களை   கொடுத் திருக் கின்ற னர்  . இவர் கள்   இடையே  நல்ல   நட் பு   இரு ந்து   வந் ததால்   சூரி  க்கு நிலம்   வா ங்கி   தருவ தாக   கூறி   வி ஷ்ணு   விஷால்   மற் றும்   அவ ரது   தந் தை   பண த்தை   மோ சடி   செய்து   விட்டா ர்கள்   என்று  சூரி   பு கார்   அளி த்திரு ந்தா ர்.

 

 

 

அதா வது   வி ஷ்ணு   விஷா ல்   மற் றும்   அவரது   தந் தை  நிலம்   வா ங் கி   தருவ தாக   கூறி   2. 70 கோடி   பண  மோ சடி   செ ய்து   விட்டா ர்கள்   என்று   போலீ சில்   சூரி புகார்   கொ டுத்தி ருந்தார்  . மேலும்   இந்த   வழக் கை   சரி யாக   விசா ரிக்கவி ல்லை  என உயர்   நீதிம ன்றத் தில்   மேலும் ஒரு    வழ க்கு   தொட ர்ந்திரு ந்தார் .   அத னால்   குற்றப்பி ரிவு  போ லீசார்   ஆறு   மாதத் திற்கு ள்   இந்த   வழக் கை   முடி க் க   வேண் டும்   என   உத்தர விட்ட து.

 

 

அத ற்காக   சூரி  மூன்று  முறை   நேரில்   ஆஜ ராகி   இரு ந்தார் .  நேற்று   நான் காவது   முறை யாக   ஆஜரா கி   கேட் கப்பட் ட   கேள் விகளு க்கு   விளக் கம்   அளித் திரு ந்தார்.  அதன் பிறகு   செய்தி யாளர்க ளை   சந்தி த்த   அவர்   மிக வும்   கவலை யாக   பேசியி ருந் தார் .  அதா வது   கன வில்   கூட   காவல்   நிலை யம்   தான்   வருகி றது.  விசார ணைக்கு   பிறகு   நியா யம்   கிடைக் கும்   என   நம்புகி றேன்.

 

 

முன் பெல்லா ம்   வீட்டை   விட்டு   கிளம்பி னால்   ஷூ ட்டிங்   கிளம்பி   விட்டா ர்களா    என   வீட் டில்   கேட்பா ர்கள்  .   தற் போது   வீட்டை   விட்டு   கிளம் பினா லே   போலீஸ்   ஸ்டே ஷன்   போறீ ங்க ளா   என   வீட்டி லேயே   என்னை   அசிங்க ப்படு த்துகி றா ர்கள்.  இதெல் லாம்   என்ன   பொ ழப்பு   என   சலி த்துக்   கொ ண்டார்.

 

 

இதே போல   சர்ச் சையி ல்   பல   சினி மா   பிர பல ங்கள்   இரு ந்து   இருக்கீ றார் கள்.  அதே போல்    விஷ்ணு விஷால்   மற் றும்   சூரி    பிரச்ச னை   பல   மாதங் களாக   இழுத் துக்   கொ ண்டே   போகி றது .  இந்த முறை   கட்டா யம்   முடியு ம்   என   சூரி   எதிர் பார்த் துக்   கொ ண்டிரு க்கி றார் .  அதன் மூலம்   மிகு ந்த   மன   உளை ச்சலி லும்   இரு ந்து   வருகி றார்   என் பது   குறிப்பி டத்த க்கது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.