கவர் ச்சி யில் நடி கை சிலுக் குக்கு போட் டியாக இரு ந்த பிர பல நடன சூறா வளி நடி கை.!! கடைசி வரை சர் ச்சை யில் சிக் காமல் இரு ந்த ஒரே நடி கை.!! கார ணம் இதும ட்டும் தான்.!!

0

80   காலக ட்ட த்தில்   நடி கர்களு க்கு   இணை யாக   பேசப் பட்ட   ஒரே   நடி கை   நடி கை   சில்க்   ஸ்மி தா   தான்  .  படங்க ளில்   கதாநா யகன்   கதாநா யகி   யார்   என் பதை  விட   சில்க்   ஸ் மிதா   படத் தில்   நடித்தி ருந் தால்   படத் தை   பார் ப்பத ற்கு   ஒரு   கூட்ட மே   அலை   மோ திக்   கொண் டிருக் கும் .   அந்த   அள விற்கு   புக ழின்   உச்சி யில்   இருந் தவர் இவர் . 

 

 

ஆனால்  சர்ச்சை க ளுக்கு   பெய ர்  போன   நடி கை   இவர்தா ன் .  அவ ரது   இற ப்பு   வரை ஒரே   சர்ச்சை யாக   தான்   இரு ந்து   வந் திருக் கிறது .   அந்த   வகை யில்   அவரு க்கு   நிக ராக   புக ழ்பெற்றி ருந் தார்   ஒரு   நடி கை  . கடைசி வரை எந்த   சர்ச் சையி லும்   சிக்கா மல்   இரு ந்து   வந்திரு க்கி றார் .  அந்த   நடி கை   வேறு   யாரு மில்லை   நடிகை   டிஸ் கோ   சாந் தி   தான் .  இவர் அந்த   கா லகட்ட த்தில்   சில் க்   ஸ் மிதா வுக்கு   போ ட்டி யாக   பார்க்க ப்பட்ட வர்.

 

 

தன்   நடன த்தின்   மூல ம்   அனை வரையு ம்   கவர் ந்த வர் .   ஆனால்   என்ன தான்   கவர்ச் சியாக   இரு ந்து  வந்தா லும்   நிஜ   வாழ் க்கை யில்   மி கவும்   கௌரவ மான   வாழ் க்கை   வாழ் ந்து   கொண் டிருக் கிறார்  . இவ ரைப்   பற்றி   அந்த   சமய த் தில்  கூட எந்த  ஒரு   கி சுகிசு   கூட   வந் தது   கிடை யாது .  அந்த   அளவி ற்கு   சர்ச்சை யில்   சிக்கா மல்   வாழ்ந் து   வந்த வர்   இவர் .   கார ணம்  என்ன   என்று   பார்த் தால்   இவர்   தன்  வேலை உண்டு   தா ன்   உ ண்டு   என்று   இருப் பாராம்.

 

 

 

ஷூட் டிங்   இடத் தில்   யாரிட மும்   சிரி த்துக்   கூட பேச   மாட் டா ராம் .  தன்னு டைய   காட் சிக ள்   முடி ந்து   விட் டால்   கிளம் பி   விடுவா ராம்  . வேறு   யாரி டமும்   பேசா மல்   வேலை யை   மட் டும்   செய்து   வந் தாராம்  . யாரிட மாவது   சி ரித்து   பேசி னால்   கூட அது   பின் னால்   பெரிய   பிரச்ச னை யாகும்   என்று   எண் ணி   யாரிட மும்   பேசா மல்   வேலை யை   முடி த்தவு டன்   கிளம் பி   விடுவா ராம்.

 

 

வேலை   சம்ப ந்தப்ப ட்ட   இ  யக்கு னர்  ,  நடன   இயக் குனர்   உடன்   மட்டு ம்தான்   பேசுவா ராம் .  அதை   த விர்த் து  மற்ற   யாரிட மும்   பேசிய தே   கிடையா தாம்.  இது தான்  இவர்   கிசு கிசு வில்   மாட் டாமல்   தப் பிக்க   கா ரணம்  என்று  பலரு ம்  பேசு கிறார் கள் .  மேலும்   தயாரிப் பாள ர்கள்   சம்ப ள த்தை   கொடு க்க   முடியா மல்   போ னா ல்   கூட   பர வாயில் லை  அடுத்த   படத் தில்   பார் த்துக்   கொள் ளலாம்   என்று   போய்   வி டுவா ராம்.

 

 

அந்த   அளவு க்கு   எந்த ஒரு   பிரச்ச னையும்   இரு க்கக்   கூடா து   என்ப தில்   சரி யாக   இருந் திரு க்கி றார்   அவர்  .  அதனாலே யே   இவர்   ஒரு   நல்ல   வாழ் க்கை   அமைந் து  தற் போது   க ணவன்   இற ந்துவிட் டாலும்    தன்   பிள்ளை களு டன்   மகிழ்ச் சியாக   வாழ் ந்து   வருகி றார் .  கவர்ச்சி   ந டிகை யாக   இருந் தாலும்   எந்த ஒரு   சர்ச்சை யிலும்   சிக் காமல்   வா ழ்ந்து  வந்த ஒரே   நடி கை   இவர்   மட்டும் தான்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.