உன் படம் இங்க ஓடாது.!! பிர பல விஜய் பட நடிகை க்கு தடை விதி த்த திரை யுலகம்.! ! அதிர்ச் சியில் ரசிக ர்கள்.!! என்ன பிரச் சனை தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிர பல   நடி கையா க   இரு ப்ப வர்   தான்   ந டிகை   ராஸ் மிகா   மந் தனா  . இவர்   தற் போது   வாரிசு   திரைப் படத்தி ல்   விஜய் க்கு   ஜோடி யாக   நடித் திருக் கிறார்  . இவர்  கன் னட  படத் தில்  கடந்த   2016   ஆம் ஆண்டு   வெளி யான   கிரிக்   பா ர்ட்டி   என்ற   பட த்தின்   மூலம்   கதா நாயகி யாக   அறிமு கமா னார்  .

 

 

அதன்   பின்பு   2018 ஆம்   ஆண்டு   தெலு ங் கில்   கீதா   கோ விந்தம்   படத் தின்   மூலம்   பிரபலம டைந் தார்.    இந்த   படத் தின்   மூலம்  இவர்   தமிழ்  , தெலு ங்கு  ,  கன் னடம்  ,   ஹி ந்தி   என   பல   மொழி களில்   நடிக் கும்   வாய்ப் பை   பெற் றார் .  அ டுத்த டுத்து   முன் னணி   நடிக ர்களு க்கு   ஜோடி யாக   நடி த்து    தனக் கென   ஒரு   அந்த ஸ்தை   உயர் த்தி   கொ ண்டார்  .

 

 

இந்த   நிலை யில்   சமீப   கால மாக   இவர்   ஹி ந்தி  ,  தமிழ் ,   தெலு ங்கு      மொழி களில்   நடித் துக்   கொ ண்டிரு க்கிறார்.  ஆ னால்   சொந்த   மொழி யான   கன் னட   மொ ழியில்   எந்த   படத்  தையும்   நடிக் கவே   இல் லை .  இத னால்   கடுப் பான   கன்னட த் திரை  உல கம்  இனி    ராஷ் மிகா   நடிக் கும்   பட ங்கள்    பட ங்களை   இங்கு   ரிலீ ஸ்   செ ய்ய   தடை   என    முடி வெடு த்து   இரு க்கிறது .

 

 

இந்த   செய்  தி   தற் போது   திரை  உல கில்   பரபரப் பை   ஏற்ப டுத்தி   இருக்கி றது .  தன்னை   அறிமு கப்ப டுத்திய   கன்னட   சினி மாவை   கண்டு   கொ ள்ளவி ல்லை   என்று   நடிகை   ராஷ் மிகா    படங் களை   இனி ரிலீஸ்   செய் ய   முடி யாது   என்று   தெரி வித்து   இருக்கி ன்ற னர்  .   இவர்   சமீப த்திய   ஹிந்தி   பேட்டி   ஒன்றில்   முதல்   கன்னட   திரைப் படத் தை   யார்   தயா ரித்தது   என்று   எனக் கு   தெ ரியாது   என் பது   போல்    பேசி யிரு ந்தது   சர்ச் சை யை   கிள ப்பி   இருந் தது.

 

 

தற் போது   இவ ர்   மீது   இருக் கும்   இந்த   தடை   உறுதி   செய்ய ப் பட்டால்   இவர்   விஜய் க்கு   ஜோடி யாக   நடி த்த   வாரிசு   திரைப் படமு ம்   கர்நா டகா   மாநி லத்தில்   ரிலீ சாக  பெரும்   சிக்க ல்   எழுந்திரு க்கிற து .  இந்த   தக வல்   தற் போது   ஒட்டு மொத்த   திரை   து றையை    அதி ர்ச்சிக் கு   உள்ளாக் கி    இருக் கிறது .   இந்த   செய்தி யும்   தற் போது   இணை யத் தி ல்    வைர லாக   பேசப் பட்டு   வரு கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.