உடல் நல க்குறை வால் மருத் துவம னையில் இருக் கும் நடி கர் கமல் ஹாசன்.!! இந்த வாரம் பிக் பாஸ் நிக ழ்ச் சியை தொகு த்து வழங் குவது யார் தெரி யுமா.??இவரா.??

0

விஜய்   டிவி யில்  பிக் பாஸ்   நிக ழ்ச்சி   தொ டங்கி   40   நாட் களை   கட ந்து   விறு  விறுப் பாக   நட ந்து   வரு கிறது .   மக் கள்   மத்தியி ல்   நல்ல   வர வேற்பும்    கி டைத்து   வருகி றது  .  இந்த    சீசனை யும்   கமல் ஹாசன்   தான்   தொகு த்து   வழ ங் கி   வருகி றார்  .  இந்த   நிலை யில்   கமல் ஹாசன்   தற் போது   இந் தியன்   ஷூ ட்டிங்  ,  பிக் பாஸ்  ,   அரசி யல்   என பல   வேலை களில்  பிசியா க   இரு ந்து   வரு கிறார்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   தற் போது   திடீரெ ன   அவரு க்கு   உடல்   நலக் குறைவு   ஏற்ப ட்டு   இரு க்கிற து .   நேற்று அவர்   சென்னை யில்   இரு க்கும்   தனி யார்   மருத்து வம னையில்   அட் மிட்   செய்யப்ப ட்டிருக் கிறா ர் .  அவ ருக்கு   லே சான   காய் ச்சல்  இரு மல்   இருப்ப தாக   மருத் துவம னை   வெளி யிட்ட   அறிக் கை   தெரிவிக் கப் பட்டு   இரு க்கிறது. வாரா வாரம்   கமல் ஹாசன்   வந்து   வீட் டில்   உள்ள குறை   நிறை களை   சுட் டிக்கா ட்டி   செல் வார்.

 

 

அதனா ல்   இந்த வாரம்   அவர்   வருவா ரா   என்ற   கேள்வி    ரசிக ர்கள்   மத்தி யில்   எழுந் திருக் கிறது .  இல் லை   கடந்த   முறை   போ ன்று   இவரு க்கு   பதி லாக   ரம்யா   கிருஷ் ணன்  அல்லது   பிக் பாஸ்   அல்டி மேட்   நி கழ்ச்சி யை   தொ குத்து   வழ ங்கிய   சிம்பு    கல ந்து   கொள்வா ர்க ளா   என் பது   போன் று   பேச்சு   இணைய த்தி ல்   பரவி   வருகி றது.  ஆனால்   கமல்   ஓரிரு   நாட் களில்  சரி   ஆகிவி டு வார்   என்று  தான்  சொ ல்லப் பட்டு   இரு க்கிற து.

 

 

அத னால்   இந்த   வார மும்   கமலஹா சன்   தான்   கட்டா யம்   தொகு த்து   வழங் குவார்  என் பது   போ ன்று   தெரிகி றது  . அத னால்   எந்த   மாற் றமும்   கிடை யாது   என்று   தற் போது   பல   ரசிகர் களும்   மகிழ் ச்சியிலி ருந்து    வருகி றார் கள்  . இந்த    செய்தி    தற்போ து   இணை ய த்தில்   வைர லாகி   வருகி றது.  இதி லும்   கமல ஹாசன்   தொ குத்து     வ ழங் குவதை   தான்   மக்கள்   அதி கம்   விரு ம்பி   வருகி றார்கள் .

 

 

இவ ருக்கு   பதில் ஒரே ஒரு   வா ரம்   ரம் யா   கிருஷ் ணன்   தொகு த்து   வழ ங்க   வை த்து   மிகவு ம்   சலிப் புக்கு   உள் ளாகி   இருந்த னர்   ரசி கர்க ள்  . அதனா ல்   மற்ற வர்களை   தவிர   கமல ஹா சன்   தொகு த்து   வழங் கினா ல்   தான்   நன் றாக   இருக்கு ம்   என்ற  அளவி ற்கு   பேச்சு க்கள்   அடி பட்டு   வரு கிறது  . அத ன்படி  இந்த   வார மும்   கமலஹா சன்   தான்   தொ குத்து   வழங்கு வார்   என்று   உறுதி   செய்ய ப்பட் டு   இருக் கிறது.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.