இந்த வா ரம் பிக் பாஸ் வீட் டில் இரு ந்து வெளி யேறப் போவது இவர் தான்.!! சற் றும் யாரும் எதிர் பாராத போட்டி யாளர்.!! ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!!

0

விஜய்   டிவி யில்  பிக் பாஸ்   தொட ங்கப் பட்டு   வெற்றிக ரமாக   நட ந்து   கொண் டிருக்கி றது .  இந்த   சீச னுக்கு   மக் கள்   மத்தி யில்   நல்ல   ஆதர வு   கிடை த்து   வருகிற து  .  ஒவ் வொரு   வார மும்   போட் டியா ளரின்   நடவ டிக்கை   மாறி   வருவ தால்   யார் தான்   வின் னர்   என்று   கணி க்க   முடி யாத   அள வுக்கு   இந்த சீசன்   மிக வும்   விறு விறு ப்பாக   இருந் து   வரு கிறது.

 

 

ஒவ் வொரு   வார மும்   நாமி னேஷ ன்   அடிப் படை யில்   வார   இறுதி யில்   ஒரு வர்   வீட்டை  விட்டு   வெ ளியேற் றப்ப டுவார் .  அதன் படி    இது வரை   வீட்டி லிருந் து   ஜிபி முத்து ,   சாந்தி   மா ஸ்டர் ,   அசல்   கோ ளாறு,    ஷெ ரினா ,  நிவா சினி ,  மகே ஸ்வரி   என ஆறு பேர்   வீட்டை  விட்டு   வெளி யேறி   இருக் கிறா ர்கள்   .  இந்த   நிலை யில்   இந்த வாரம்   யா ரு ம்   எதிர் பாரா த   போட்டி யாள ர்கள்   எல் லாம்    லிஸ் டில்   இருந்  து   வரு கிறா ர்கள்.

 

 

இதில்  யார்  தான்   வெளி யேறப்   போ கிறார் கள்   என்ற   கே ள்வி   மக் கள்   மத் தியில்   அதிக ரித்து   இருக்கி றது .   இந்த வாரம்   வெளியே ற்றப்ப ட்டிய லில்   அசிம் ,   ரா பர்ட்   மா ஸ்ட ர் ,   மணிக ண்டன்,    கதிர வன்  ,  தனல ட்சுமி  ,  அமுத வாண ன்   ,  ராமு   நாமி னேட்   செய்ய ப்பட் டு   இருக்கி றார் க ள் .   இதில்   வழ க்கம்   போல்   ஆசீம்    50   சதவீத த்தி ற்கும்   மேற் பட்ட   ஓட்டு களை   பெ ற்று    முதல்   இடத் தில்   இரு ந்து   வருகி றார்.

 

 

மே லும்   பெரும் பா லும்   அனைவ ரும்   த னலஷ் மி   வீட்டை   விட் டு   வெளி யேற   வேண் டும்   என   நினை த் துக்   கொ ண்டு   இருக்கி றார் கள்  . ஆனால்   அவ ரும்   நல்ல   வாக்கு களை   பெ ற்று   இருக்கி றார்  . அதே போல்   கட ந்த   வார ம்   தப் பித்த   ராம்   மற் றும்   ரா பர்ட்   மாஸ் டர்  இரு வரில்   ஒரு வர்   வெளி யேற்ற ப்படுவா ர்    என்று   நினை த்த   நிலை யில்   வாக் குகளி ல்   யாரும்   எதிர் பா ராத   வித மாக   மணிக ண்டன்   குறை ந்த   வாக் குகளை    பெற்று   இருக் கி றார்.

 

 

இத ன்படி   பார்த் தால்   மணிகண் டன்   தான்   வீட் டை   விட்டு   வெளி யேற   வே ண்டும்  .  ஆ னால்   பிக் பாஸ்   க டைசி   நிமிட த்தி ல்   ராம்   அல் லது   ராப ர்ட்   வெளி யேற்றி னாலும்   ஆச்சரி யப்படுவ தற்கு   எது வும்   இல் லை .   இதை படி   பார்த் தால்   இந்த   வா ரம்   மணி   அல்  லது    ராம்   இரு வரில்   ஒரு வர்   கட் டாயம்   வெளி யேற்றப் படுவார்   என் பது   மட் டும்   உறுதி யாகி   இரு க்கிற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.