ரொ ம்ப கே வலமா நடந்து க்கா தீங்க.!!நான் அப் படி எது மே செய் யல.!! கடு ப்பான பிர பல தனுஷ் பட நடி கை.!!

0

தற் போது   தமிழ்   சினி மாவி ன்   பி ரபல   நடிகை யாக   இருப் பவர்   நடி கை   அம்மு   அபி ராமி .  இவர்   சமீப த்தில்   கூட   விஜய்   டிவி யில்   பிரபல   நிகழ் ச்சி யாக   இருக் கும்  குக்  வித்  கோ மாளி   மூலம்   மக் கள்   மத்தி யிலும்   இடம்   பிடித் தார் .  இவர்  ராட் சசன்   படத் தின்   மூலம்   மக் கள்   மத் தியி ல்   பிரப லம டைந் தா ர்.   இதை   தொ டர்ந்து    பல   திரைப் படங் களில்   நடித் திருக்கி றார் .

 

 

இதில்   ராட்ச சன்   படத் தின்   மூலம்   இவர்   அம்மு  அபிரா மியாக   பிரப  லமடை ந்தார்  . அதன் பின்   தனு ஷ்   நடிப்பி ல்   அசு ரன்   தி ரைப்ப டத்தில்   தனு ஷுக்கு    ஜோடி யாக   நடித் திருந் தார்  . இதை   தொ டர்ந் து   பல   திரைப் படங் களில்   நடி த்து   வருகி றார் .   சமீப த்தில்   கூட   அருண்  விஜய்   நடி ப்பில்   வெளி யான   யானை   திரைப் பட த்தி ல்   முக் கிய   கதாபா த்திரத் தில்   நடித் திருந் தார்.

 

 

இதன் பின்  இவரு க்கு   பல   திரைப் படங்க ளி ல்   ஹீரோ யினாக   நடிக் கும்   வாய்ப்பு களும்   கி டைத்து   வருகி றது .  இந்த   நிலை யில்   திடீ ரென   இவர் தனது  இணை யதள   பக்க த்தி ல்   வீடி யோ   ஒன் றை   பதிவு   செய் திருக்கி றார் .  அதில் பேசிய   அவர் தன்   பெய ரை   பயன் படுத் தி   ஆன் லைனில்   நட ந்த   நூத ன   மோ சடி   பற்றி   தெளி வாக   பே சி   இரு க்கிறார் .  இவர்   யூட் யூப்   சேனல்   ஒன் றை   நட த்தி  வருகி றார்.

 

 

அதில்   தான்   சுற் றுலா  செல்லு ம்   இடங் களை   பதிவி ட்டு   வருகி றார்  .  இந்த     நிலை யில்   இணைய த்தில்   இ ருக்கும்   ஒருவ ர்   அவ ரது  யூடி யூப்   சேனல்   லோ கோவை   போல   அப்படி யே   ஒரு   பொய் யான   யூடி யூப்   சேன லை   உரு வாக்கி  ஒரு   சேன லை   தொடங் கியு ள்ளார்  . அது   இவ ர்தான்   என   பலரு ம்   அதனை   பின் தொட ர்ந்து    இரு  க்கிறா ர்கள் . பின்   அதில்   இருப் பவர்களு க்கு   பரிசு   வி ழுந் தது   என்று   கூறி    இருக் கிறார். 

 

 

அதை   கொடு க்க   வே ண்டும்   என் றால்   5000   அனு ப்ப   வே ண்டும்   என் றும்   கூறியி ருக் கிறார்.  அந்த   ரசிக ரும்   பிர பலம்   தான்   என்று   எண் ணி   ரூ பாய்    5000   அனு ப்பி   இருக் கிறார் .   பின் தான்   அவ ருக்கு   தெ ரிந்திருக் கிறது    மோசடி என்று  பின்   இது    அபிரா மிக்கு   தெரிய வர   அவரு ம்   வீடியோ   மூலம்   மோச டியை   வெளி ச்சம்   போ ட்டு   கா ட்டி   இருக் கி றார் .  அதில்   பேசிய   அவர்   தயவு செய்து   இதனை   யா ரும்   நம்ப   வேண் டாம்.

 

 

நான்  இது   போ ன்ற   காரி யங்க ளை   செய் ய   மாட் டேன்  . யாரும்   ஏமா ற   வேண் டாம்   என் பது   போல அவர்   பேசி   இரு க்கிறார்  .  இவர் மட்டும்   கிடை யாது   இது  போன்ற   பல   பிரப லங்களு க்கு   இதே போல   தற் போது   பல   மோ சடிகள்    நட ந்து   வரு வது   குறிப்பி டத்த க்கது .  இந்த   செ ய்தி   தற் போது   கோ லிவுட்   வட்டா ரத் தில்  சிறிது   பரபர ப்பை   ஏற்ப டுத்தி   இருக்கி றது.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.