பணம் பதவி வந்தா லும் மாறாத ஒரே பிர பலம்.!!அஜி த்தே இவ ரை பார் த்து கத்து க்க ணும்.!! பழை யதை மற ந்த அஜித்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிர பல   நடி கர்   அஜித்  . அவர்   தற்போ து   துணிவு   திரை ப்படத் தில்   பிஸி யாக   இரு ந்து   வருகி றார் .  இந்த   படம்   பொங் கல்   அன்று   வெளி யாக   இ ருக்கி றது .   இதை   தொட ர்ந்து   இவர்   விக்னே ஷ்   சிவன்   இய க்கத் தில்   புதிய   படத் தில்   நடி  க்க   இருக் கிறார்  . மேலும்   துணி வு   பட த்தை  மிகப் பெரிய   ஹிட்   ஆக்க   வேண் டும்   எ ன   படக் குழு   திட்ட மிட்டு   இரு க்கிறது.

 

 

இந்த   நிலை யில்  பிரப லம்   ஒரு வர்   பணம்   பதவி   அனை த்தும்   வ ந்த   பிற கும்   இன் றும்   எளிமை யாக   இருக் கிறா ர்   என் றும்   அஜி த்தே    அ வரை   பா ர்த்து   கற் றுக்   கொ ள்ள   வேண் டும்  என   இணை யத்தி ல்   பல   செய் திகள்   வந்து   கொ ண்டிரு க்கிறது .   அந்த   பிரப லம்   வேறு   யா ரும்   இல் லை   நடி கர்   தயாரி ப்பாள ர்   உத ய நிதி   ஸ்டாலி ன்   தான்.

 

 

இவர்   சினி மா க்கு   வந்த   புதி தில்   இவரெ ல் லாம்   ஒரு   ஹீரோ வா   என்று பலரும்   க லாய் தனர்  .  தற் போது   நடி கர்  ,  தயா ரிப் பாளர்  ,  விநியோ கஸ்தர்   என   சினிமா வை   தன்  கை ப்பிடிக் குள்   வைத் திரு ப்பவர் .   அதா வது   அஜித்   மு ன்பெ ல்லாம்   யார்  உதவி   என்று   கேட் டாலு ம்    எந்த ஒரு   எதிர் பார் ப்பும்   இல்லா மல்   செய் யக் கூடியவர்  .  ஆனால்  தற் போ து   வளர் ந்து     முன் னணி   நடி கராக   இருக் கிறார்.

 

 

மேலும்   பொது   இடங் களில்   கல ந்து   கொள் ளாமல்   மறை ந்து    வாழ் வதே   பலருக் கும்   கோ பத் தை   கொடு த்திரு க்கிற து  .  அதும ட்டும ல்லா மல்   த ன்னு டைய   பட   புரமோ ஷன்   கல ந்து   கொ ள்ள   மாட்  டார்   என்பது   போ ன்று  இவ ர்   மீது பல   குற்றச் சாட் டுகள்   இரு ந்து   வருகி றது  .  ஆனால்   உதய நிதி   இ ன் றும்   எல்லா ரிடமும்   சகஜமா க   பழக க்   கூடி யவர் .  அஜி த்தின்   சொ த்து   மதிப் பை   காட் டியும்   உதயநி தி   சொ த்து   மதிப் பு   அதி கம் .

 

 

மேலு ம்   அவ ரை   விட   பண ம்   பதவி   என   உயரத் தில்   இருக் கும்   உத யநிதி   இன் றும்   அனை வரும்   சம மாக   பழ கக்   கூடிய வர்  .  போன்   செய்  தால்   கூட   நேர டியாக   அவ ரிடம்   பேசி   விடலா ம்  .  அது மட்டும்   இ ன்றி    சினிமா   பிர பலம்   ஒருவ ரின்  மனை விக்கு   உடல் நிலை   சரியி ல்லை   என்ற வுடன்   இரவோ டு   இரவா க   அங்கு   சென்று   பண உதவி   செ ய்து   அ வரது   மனை வியை   காப் பாற்றி   இருக் கிறார் .

 

 

உதய நிதி   இப்ப டி   பல   விஷ யங்க ளை   செய் து   கொண் டிருக் கிறார்.  முன்பெ ல்லாம்   அஜித் தும்   இதே போன் றுதா ன்   உதவி   செய் து   வந் தா ர்  . ஆனால்   இப் போது   அஜி த்தே   அதை   மற ந்து   விட் டார் .  அத னால்   உதய நிதி   பார் த்து  அஜித்     கற்று க்கொள்ள   வேண் டும்   என   இணை யத் தில்   தற் போது   பல ரும்   பேசி   வரு கிறார் கள்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.