இந்த பிக் பாஸ் சீசன் மீரா மிதுன் இவர் தான்.!! அவர் செய்த மட் டமான வே லை.!! இது கேவ லத்தின் உச் சம் என கிழித் தெடு க்கும் ரசி கர் கள்.!!

0

விஜய்   டிவி யில்   ஒளி பரப்பா கிக்   கொ ண்டிரு க்கிறது   பிக் பாஸ்  சீச ன்  6  . இந்த   சீசன்   விறு விறுப் புக்கு  பஞ் சம்   இல்லா மல்   40   நாட்க ளைக்   கடந் து   ஒளிப ரப் பாகி   வருகி றது  . இந்த   சீச னுக்கு   மக் கள்   மத் தியில்   நல்ல  ஆத ரவு   கிடை த்து   வருகி றது  . மேலும்  யார்   வெற் றி யாளர்   என்ற   அள விற்கு   தற் போது   இ ணைய த்தில்   பேச் சுக் கள்   போய் க்கொ ண் டிருக் கிறது.

 

 

இதில்   குறிப் பாக   ஆசீம்   மற் றும்   விக்ர மன்   இடை யில்   தான்   பெ ரிய   போட்டி இரு ந்து  வருகி றது  .  இந்த   இருவ ருக் குமே   வெளி யில்   பெரிய   ஆத ரவு   பெரு கி  இருக் கிறது  . இந்த   நிலை யில்   இ ணைய த்தில்   ரசிகர் கள்   இந்த   போ ட்டியா ளர்   தான்   இந்த   சீச ன்  மீரா  மி துன்   என்று   அவரை   கலா ய்த்து   வருகி றார் கள்.  அதாவது பிக் பாஸ்   மூன் றாவது   சீச னி ல்   போட்டி யா ளராக   களம்   இறங் கியவர்   தான்   மீரா மிதுன்.

 

 

 

இவர்   சண் டை   சச்சரவு க்கு   பெயர்   போன   நடி கை .   பிக் பாஸ்   வீட்டி லும்   சரி   வெளி யிலும்   சரி   பல   சர்ச்சை களை   உருவா க் கிக்   கொண் டே   இருப் பார் . அதே போல்  தற் போது    இவர்   தான்   இத னை   செய்து   வருகிறா ர்   என   தற் போது   கூறி  வருகி றா ர்கள்.   அவர் வேறு யாரும்   இல் லை   அசிம்   தான் .   இணையத் தில்    ப  லரும்    இவ ருக்கு   ஆதர வு   கொ டுத்து   வருகி றா ர்கள்.

 

 

இத னை   பல ரும்   இவர்   வெளி யில்   பணம்   கொடு த்து   இதுபோ ன்ற   செய்ய   சொல்லி   இரு க்கி றார்   என்று   கூறி   வரு கிறார் கள் .  இந்த   நிலை யில்   இந்த வாரம்   பிக் பாஸ்   வீ ட் டில்   நீதிம ன்றம்   டாஸ்க்    கொடுக் கப்பட் டிருக் கிறது .  இந்த   நிலை யில்   ஆசீம்   ஒரு   குள் ளநரி   வே லையை    பா ர்த்து   இரு க்கி றார்.   விக் ரமனு க்கு   எதி ராக   ஜனனி யை   வழக் கு   தொ டர   அவர்   மூளைச்ச லவை   செ ய்து   கொண் டிரு க்கி றார்.

 

 

ஜனனி யின்  தமிழ்   குறி த்து   ஆலோ ச கராக   இரு ந்த   விக் ரமன்   தப் பாக   பேசி னார்   என் ற   வழக் கை   தொடுத் து   இல ங்கை   தமி ழுக்கு   எதிரா னவர்   விக் ரம்   எ ன்பது   போன்று   வழக் கை   கொ ண்டு   போக லாம்   என்று   ஜனனி யை   இர  வில்   உட் கார   வை த்து    சொ ல்லி    இருக் கிறார் .    இதை    பார் த்த   ரசி கர்கள்   பல ரும்   அவர்   மீது  இறு ந்த   கொஞ ச    மரியா தை யு ம்   இழ ந்து    தற் போது   அவரை   திட்டி  வரு கிறா ர்கள்.

 

 

இதை   பார் த்த    பல ரும்   தற் போது   இணை யத் தில்   அசிமை   விமர் சித் து   வரு கிறார் கள் .  அது   மட் டும்   அல் லாம ல்   அனை த்தை யும்   செய் து   விட்டு   தற் போது   அமை தியாக   தியா னம்   செய்வ துபோ ல்   உட்கா ர்ந்து   இருக் கும்   அசீமை   பார் த்து   இவர்   மீரா   மிதுன் போல   தான்   செ ய்து   வருகி றார்.   இவ ர்தான்   இந்த சீச னின்   மீரா   மிதுன்   என்று   இவ ரை   சொ ல்லி   வருகி றார்க ள் .   இந்த செய்தி   தற் போது   இணை ய த்தில்   வைர லாகி   கொ ண்டு   இருக்கி றது.

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.