மொத்த நல்ல பெய ரையும் கெடு த்துக் கொண்ட பிர பல தமிழ் இயக் குனர்.!!பணத் துக் காக இப்ப டியா செய் வது.!! இயக்கு னரை கிழிக் கும் ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிர பல   இயக் குன ராக   இருப்ப வர்   இய க்குன ர்  வெற் றிமாறன் .  இவரது   படங்க ளுக் கென   தனி   ரசி கர்   பட்டா ளமே   இரு ந்து   வருகி றது.  இன்று   வரை ஒரு   தோ ல்வி   படம்   கூட   கொடு க்காத   இயக் குனர்  இவர் .  அந்த   அளவு க்கு   மக்க ளால்   கொண் டாட ப்பட்டு    வருப வர்   இவர் .  இவர்   தனுஷ்   வை த்து   எடு த்த   அ சுரன்   மிகப் பெரிய   வெற்றி யை   கொடு த்தது.

 

 

மேலும்  இவர்  இயக்கு ம்   அ னைத்து   படங்க ளும்   தேசிய விருது    படங் களாக   இரு ந்து   வரு கிறது .  இவர்   தற்போ து   சூரி   ,   விஜய்  சேதுப தி  வைத்து   விடு தலை   என்ற   திரை ப்பட த்தை   இ யக்கி   வருகி றார்  . இந்த படம்   இரண் டு   பாக ங்களா க   வெளி யாக   இருக்கி றது .  இதில்   முதல்   பாகம்   ஜன வரி   மாதம்   வெளி யாகும்   என்று   சொல் லப்படு கிறது.

 

 

மேலும்   இதை   அடு த்து   இவ ர்   சூர்யா வுடன்   இணை ந்து   வாடி வாசல்   திரை ப்படத்தை   இய க்க   இருக் கி றார்  . இந்த   நிலை யில்   வெற்றிமா றன்  குறித்த ஒரு   சர்ச் சை   இணை யத் தில்   வைர லா கி   வருகி றது .  தமிழ்   சினி மாவில்   ஒரு நல்ல   பெயர்   இருந் து   வருகி றது  . இவர்   அண் மையில்   க லைய ரசன்   நடி ப்பில்   வெளி யாகியிரு ந்த   பே ட்டை  காளி   என்ற   வெப்   தொட ரை   தயாரி த்திரு ந்த தாக   சொல் லப்பட் டது.

 

 

மேலும்  அதில்   அதிகா ரப்பூர் வமாக   வெற்றி மாற ன்   தயாரி ப்பில்   எ ன்று   இரு ந்தது .  இந்த   நிலை யில்   இந்த   பட த்தை   உண் மையில்   வெற்றி மாறன்   தயாரிக் கவே   கிடை யாதா ம்  . படத் தின்   பிரமோ ஷனு க்காக   மட் டுமே   அவர்   பெய ரை   பயன்படு த்திக்   கொண் டார்க ளாம் .  அதற் கும்    அவ ர்   கிட்டத் தட்ட   இர ண்டு   கோடி வரை   பணத் தை   பெற் றுக்   கொ ண்டுதா ன்   அனு மதி   தா ராம்.

 

 

தயா ரிக் காத   பட த்திற் கா க   இர ண்டு   கோடி   பணத்  தைப்   பெற் றுக்   கொ ண்டு   பிரமோ ஷன்   காக   தனது   பெய ரை   கொ டுத்த   இ வரை   தற் போது   பலரும்   விமர் சித்து   வரு கிறா ர்கள் .  படத்தி ற்காக   பெய ரை   கொ டுப்ப தா   என் பது   போ ன்றும்   கே ள்வி   எ ழுப்பி   வருகி றார் கள் .  இந்த   செய் தி   தற் போது   இணை யத்தி ல்   வை ரல்   ஆகி   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.