திடீ ரென ரகசிய மாக திரும ணத்தை முடித் த நடி கை ராஷ் மிகா மந் தனா.!! வெளி யான புகை ப்பட த்தை பார் த்து ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!! அது வும் இந்த பிரபல த்தை தான் திரு மணம் செய் தாரா.?? இணை யத்தில் வைர லாகும் புகை ப்ப டம் உள் ளே.!!

0

தென்னி ந்திய   சினிமா வின்   பிர  பல   நடிகை யாக   இருப்ப வர்   நடி கை   ராஷ் மிகா .  இவர் தமிழ் ,   தெ லுங்கு ,   கன் னடம்   என  பல   மொ ழிகளி ல்   நடி த்திருக்கி றா ர் .  இது   மட் டுமல் லாமல்   தற் போது   ஹிந்தி   படங் களி லும்   நடி த்து   வருகி றார் .   இதன் மூலம்   இந் தியா வில்   ஒரு   பிரப லமான   நடிகை யாக   இரு ந் து   வரு கிறார்.

 

 

இவர்   தெலு ங்கு   சினி மாவில்   வெளி யான   திரைப் படத்தி ன்   மூலம்   பிர பலம்   அடைந் தார்.   அதன் பின்பு   தமி ழில்   வெளி யான   சுல் தான்   திரை ப்பட த்தின்   மூலம்   தமி ழில்   அறிமு கமா னார்.  அதை   தொடர் ந்து   தற் போது   தள பதி   விஜய்   நடிப் பில்   உரு வாகி   வரும்   வாரி சு   திரை ப்படத்தி ல்   அவரு க்கு   ஜோ டியாக   நடித் திருக்கி றார்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   இவர்   கீதா   கோவி ந்தம்   மற் றும்   டியர்   காம்  ரேட்   எ ன்ற  படத் தில்   தெலு ங்கு   நடி கர்   விஜய்   தேவர் கொண் டாவுடன்   ஜோடி யாக   நடித் திரு ந்தார் .  அந்த   சமய த்தில்   இவர் கள்   இருவ ரும்   காத லிப்ப தாக   பல   செய்தி கள்   வெளி வந் தது  . ஆனா ல்   இருவ ரும்   அப்ப டி   இல் லை   என் பது   போ ன்று   தான்   வெளி யில்   சொ ல்லி   வந் தார் கள்.

 

 

ஆனா ல்   சமீப   கால மாக   இவர் கள்   ஒரே   நேர த்தில்   ஒரே   இடத்தி ற்கு   சுற்று லா   செல் வது   போ ன்ற   புகைப் படங் கள்   இணை யத் தில்   வெளி யாகி   வைர லாகி   வருகி றது  . இருந் தும்   இதுவ ரை   காதல்   உறுதி   செய்ய ப்படவில் லை .  இந்த   நிலை யில்   தற் போது   விஜய்    மற் றும்   ராஷ் மிகா   மந்த னா   இருவ ரும்   திரும ணம்   செ ய்து   கொண் டது   போ ன்ற   புகை ப்படங் கள்   இணை யத்தி ல்   வெளி யாகி   வைர லாகி   கொ ண்டு   இ ரு க்கிறது.

 

 

இதில்   இவர் கள்   திரு மண   கோல த்தில்   இருக் கிறா ர்கள் .  இத னை   பார் த்த   ப லரும்   இவர்க ளுக் கு   திரு மணம்   முடி ந்து   விட்ட து   என்று  எண்ணி  அவர்க ளது  வாழ் த்துக் களை   கூறி   வரு கிறா ர்கள்  . ஆனால்   இந்த   புகைப் படம்   வைர லாகி   இரு ந்தா லும்    இந்த   புகைப் படம்   முழு வதுமா க   ஒரு   எடிட்   செய்ய ப்பட்ட   புகை ப்படம்.

 

 

ரசிகர் கள்   இத னை   எடிட்   செய்து   இணை யத்தி ல்   பதிவிட் டு   இருக் கிறார் கள்   என் றும்   தற் போது   தெரி ய   வந்திரு க்கி றது  . ஆனால்   இத னின்   உண் மை   தன்மை யை   அறி யாத   பலர்   உண்மை யா கவே   இவர் கள்   திரு மணம்   செய்து   கொ ண்டார் கள்   என்று   இத னை   ஷேர்   செய் து   கொண் டிருக்கி றா ர்கள் .  இந்த   செய்தி   தற் போது   இணை யத்தி ல்   வைர லாகி   வ ருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.