பொது விழா வில் அந்த இடத் தில் முத் தம் கொடு த்த பிர பல நடி கை.!! கண் டபடி விமர் சனம் செய்த ரசி கர்கள்.!! என க்கு பிடித் ததை செய் தால் உங் களுக் கென்ன.!! பதி லடி கொடு த்த நடி கை.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிர பல   நடி கையாக   இருந் தவர்  தான்    நடி கை   ஸ்ரே யா சரண் .  இவ ர்   பல   முன் னணி   நடிக ர்கள்   படத் தில்   அவர்க ளுக்கு   ஜோடி யா க   நடித் திருக் கிறார்  . ரஜினி  , விஜய்    போன்ற   முன்ன ணி   நடி கர்களு க்கும்   ஜோடி யாக   நடி த்து   விட் டார் .  இவர்   ரஷ்ய   நாட் டைச்   சேர் ந்த   டென் னிஸ்   வீரர்   மற்று ம்   தொழி ல திபரை   திரு மணம்   செய் து   கொ ண்டார்.

 

 

அவர் களுக் கு   தற்போ து   ராதா   என் கிற   மக ளும்   இருக் கி றார்.  இந்த   சம யத்தில்   இவர்   சமீப த்தி ல்   சமூக   வலை தளங்க ளில்   ஆக்டி வாக   இருந்து   அவ்வ ப்போது  கவ ர்ச்சி   புகை ப் படங் களை   பதிவி ட்டு   கொண் டே   இருக் கிறார் . அது   மட்டு மின்றி   க ணவ ருடன்   குழந் தைகளு டன்   இரு க்கும்   போட்டோ வை யும்   இவர் பதிவு   செ ய்து   வருகி றார்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   இவர்   சமீபத் தில்   ஒரு  படத் தின்   வி ழாவில்   பங்கு   பெற் று   இருந் தார் .  அந்த   விழா வில்  பொது   இடத் தில்   இவர்  தனது   கண வருக்கு   உதட் டோடு   உதடு   முத் தம்   கொ டுத்து   இ ருந் தார் .  இதனை   சமூக    வலைத ளங்களி லும்   பதிவி ட்டிரு ந்தா ர்  .  பொது   இட த்தில்   இவ்வா று   செய் ததை   இ ணை யத்தில்   பல ரும்   மோ சமாக   ட்ரோ ல்   செய் தனர்.

 

 

இந் திய   கலா ச்சாரத் திற்கு   எதி ராக   இருப் பது   போற் றும்   பலரும்   இத னை   விமர் சித்து   இருந்த னர்  . தற் போது   இதற் கு   ஸ் ரேயா   பதி லடி   கொடு த்திரு க்கிறார் .  இது போன்ற   விஷய ங்கள்   நகைச் சுவை யாக   இருக்கி றது .  இது  போ ன்ற   முத் தம்   கொ டுப்பது   நார் மல்   என என்   கண வர்   நினைக் கிறா ர் .  அது   அழ கான   விஷ யம்   எ ன்று   நான்   நினைக் கி  றேன் .  மிக வும்   சாதா ரண   விஷய த்திற்கு   ஏன்   இப்ப டி   விமர் சனம்   செய் கிறீர்கள்.

 

 

எனக் கும்   என்   கணவ ருக்கும்   புரியவில் லை .  நான்   மோச மான   கமெண் ட்களை   படிப் பதி ல்லை .  அத ற்கு   பதில்   அளிப் பதும்   இல் லை  . விமர்சி ப்பது   உங் கள்   வேலை  அத ற்கு   அ வைட்   செய்வ து  தான்  என்   வேலை .   நான்  செய்ய   வேண் டியதை   நான்   செய்கி றேன்   என் பது   போன்று    பதில்   அளி த்து   இரு ந்தார்.  இவ ரின்   இந்த   பதி லடி   தற் போது   இணை யத் தில்   வைர லாக   பேசப் பட்டு   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.