தீடி ரென மருத் துவம னையில் அனு மதிக்கப் பட்ட பிர பல தமிழ் நடி கை. !! உட லில் இப் படி ஒரு மோச மான நோய் யா.!!தக வலை கேட்டு ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிர பல   நடி கை   சமந் தா  . இவர்  தற் போது   இந்தி யா வின்   பிரப லமான   ந டிகை களி ல்   ஒரு வராக   இரு ந்து   வருகி றார் .  மேலும்   சமீ பத் தில்   இவ ர்   நடி ப்பில்   வெளி யான   திரைப் படம்   தான்   யசோ தா .  இந்த   ப டம்   வெளி யாகி   பிர பல   நடிகர் களி ன்  படங்க ளுக் கு   ஈடாக   வசூல்   வே ட்டை   நடத் திக்  கொண் டிரு க் கிறது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   தான்   சமந் தா   சமூக   வலை தளங்க ளில்     சில   மாத ங்களாக   ஆக்டி வாக   இல் லை  என்று   பல ரும்   கூறி   வந்தி ருக்கி ன்ற னர்  .  அந்த   நிலை யில்   சமந்தா    மயொ சிட் டீஸ்  நோ யால்  அவதி ப்பட்டு   வருவ தாக வும்   அதற்கா ன   சிகிச் சைகள்   எடுத் துக்   கொண் டிரு ப்பதாக வும்   புகை ப்படத் தை   வெளி யிட்டு   அனை வரு க்கு ம்   அதி ர்ச்சி   கொடு த்திரு ந்தார்.

 

 

மேலும்   இந்த   அரிய வகை   நோய் யால்   தான்   அவ திப் பட்டு   வரு வதா கவும்   அதில்   இரு ந்து   மீ ண்டு   வரு வேன்   என வும்   கூறி யிருந் தார் .   மேலும்   கட ந்த   சில   மாதங் களா கவே   மாத்தி ரை ,    மருந்து  ,  ட்ரிப் ஸ்    போ ய்க்   கொண் டிரு க்கிறது.     இரு ந்தும்   மீண் டு  வரு வேன்   என   கண் ணீ ர்   மல்க வே   பேட் டி   ஒன் று   பேசி   இரு ந்தார் .

 

 

சம ந்தா.சமந்தா வின்   உடல் நிலை   குறி த்து   அவ ரது   ரசி கர்க ளும்   வருத்த த்தில்   இருந் து   வந்தி ருந் தனர் .அவர்  மீண் டு   வரவே ண்டும்  என   பல ரும்   தங்க ளது   வாழ் த்துக்க ளையும்   பிரார்த் தனைக ளை யும்   தெரிவி த்து   இருந் தனர்  . இந்த   நிலை யில்   தற் போது   சமந் தாவின்   உட ல்நி லை   மீண் டும்   மிக வும்   மோச மான   நிலை யில்     ஹைதரா பா த்தி ல்   உள்ள   பி ரபல   தனி யார்   மருத்து வ மனை யில்   அவர்   அனு மதிக்க ப்பட் டுள் ளார்.

 

 

 இந்த   தக வல்   ரசிகர் களை   அதி ர்ச்சி   அடைய   செய்திரு க்கிற து  . முன்ன தாக   சிகி ச்சை   பெற்று   வந்த   சமந் தா   மருத் துவம னை யில்   இரு ந்து   வீடு   திரும் பி   ஓய்வு   பெறா மல்   யசோ தா   படத் திற் கான   டப்பி ங்  கில்  இற ங்கி   விட்டா ராம்.  அத னால்   ஓய்வு   இல் லாத தால்   தற் போது   திடீ ரென   உடல் நிலை   மோச மாகி   மருத் துவம னை யில்    அனும திக்கப் பட்டி ருக்கி றார்   என்று   தற் போது   தக வல்   கிடை த்தி ருக்கி றது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.