உன் கதை சரி இல்ல .!!வெற்றி மாறன் படத் தை நிராக ரித்த பிர பல நடி கர்.!! வெற்றி மாறன் எவ்வ ளவோ முய ற்சி செய் தும் ஓர ங்க ட்டிய பிர பலம்.!! இவ ருக்கே இப் படி ஒரு நிலை யா.??

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிர பல   இய க்குனர்   வெற் றிமாறன் .  இது வரை   தோ ல்வி படங்க ளை   கொடு க்காத   ஒரு   இயக் குனர்   இவர் .  பல   மொழி களில்   இருக் கும்    நடிக ர்கள்   கூட   வெற் றிமா றன்   இயக்க த்தி ல்   நடி க்க   வேண் டும்   என்று   தங் களது   விரு ப்பத் தை   கூறி யிருக் கிறார் கள்  .   அந்த   அ ளவிற்கு   இந்தி யாவில்   பிரபல மான   இயக் குனர் களில்   ஒருவ ராக   இரு ந்து   வரு கிறார்.

 

 

தனு ஷின்   ஆ ஸ்தான   இயக்கு ன ராக   இரு க்கும்   இவர்   தற்போ து   சூரி ,    விஜய்   சேது பதி  யை   வை த்து   விடு தலை   என்ற   திரைப் படத்தை    இய க்கியி ருக்கி றார்.  இந்த படம்   இரு   பாகங் களாக   உரு வாகி   இருக் கிறது .  இந்த   பட த்தை   ஜன வரி   மாதம்   வெ ளியிட   அவர்   திட்டமி ட்டு   இருக் கிறார் .  இதை   தொ டர்ந்து   சூரியா வை   வை த்து   வாடிவா சல்   திரைப் படத் தை   இய க்க   முடிவு   எடு த்து   இரு க்கி றார்.

 

 

அந்த   படத் திற்கா ன   எதிர்பா ர்ப் பு   தற்போ து   அதிக மாக   இரு ந்து   வருகி றது.  இந்த    நிலை யில்   ஒரு   நடி கர்   வெற்றிமா ற னை   படாத பாடு   படு த்தி   வருகி றார்.   அந்த   நடி கர்   வேறு   யா ரும்   இல் லை   நடி கர்   ராக வா   லார ன்ஸ்   தான் .  ராக வா   லார ன்ஸ்   தற் போது   பல   படங்க ளில்   பிஸி யாக   நடி த்திரு க்கிறா ர்  . குறிப் பாக   சந்திர முகி  2   போ ன்ற   படங் களி  ல்   நடி த்து   வரு கிறார்.

 

 

வெற்றி மாற ன்   இயக்க த்தி ல்   ராக வா   லா ரன்ஸ்   ஒரு   பட த்தில்   நடி க்க   இருப்ப தாக   இ ரு ந்தது  . அதற் காக   வெற்றி    இர ண்டு   மூ ன்று   கதை களை   த யார்   செய்து   கொ ண்டு   அவ ரை   சந்தி த்து   இருக் கி றார்.   ஆனால் ஒரு   க தை   கூட   அவ ருக்கு   பிடிக் கவில் லை   என் றும்   கதை யை   சரி   செய்ய   சொல் லி   வெற்றி மாறனை   சுற்ற லில்   விட் டுக்   கொ ண்டிரு க்கி றார்.

 

 

ராகவா   லார ன்ஸ்   கடை சியில்   எது வும்   பிடி க்காததா ல்   இந்த   படத் தையே   டிராப்   செய்து   விட் டார்களா ம்   இவ ர்கள் .    வெற்றி   மா றா னுக்கே   இந்த   நிலை மையா   என் பது   போ ன்று   தற் போது   பல ரும்   பேசி   வருகி றார் கள் .  மேலும்   ராக வா   லார ன்ஸ்   கை யில்   நிறை ய   படங் கள்   இருப்ப தால்   தற் போது   வேண்டு மென்றே   வெற்றி மாறன்   அவரை     தவிர் த்து   இரு க்கி றார்   என் றும்   பல ரும்   கூறி  வரு கிறா ர்கள்.

 

 

வெற்றி  மா றன்   பெரு ம் பாலு ம்   தனது   கதைக ளில்   மக்களு க்கு   தே வையான   கரு த்துக ளையும்   யதார் த்தமா ன   கதைக ளை   வைத்திரு ப்ப வ ர்  . ஒருவே ளை   கமர்சி யலா க   எதிர் பார் த்து   வெற் றிமாற னை   ஒது க்கி   இரு ப்பார்   என்று   தற்போ து   பலரு ம்   விமர் சித்து   வருகிறா ர்க ள் .  இந்த செய்தி   தற்போ து   இணை யத்தில்   வை ரலாக   பேசப் பட்டு   வ ருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.