40 பட ங்களு க்கு மேல் நடி ச்சு இருக் கேன்.!!ஆ னால் இது தான் என் முதல் அனு பவம்.!!இது என க்கு பாக் கியம்.!!உருக் கமாக சொ ன்ன அஜித் பட நடி கர்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிர பல   நடி கர்   அஜித்  . இவர்   தற் போது   துணிவு   திரை ப்படத் தில்   நடி த்து   முடி த்து   இரு க்கி றார் .  இந்த படம்   பொ ங்கல்   அன்று   வெளி யாகும்   என்று   சொல் லப்ப டுகிற து  . தற்போ து   இந்த   படத் திற்கா ன   டப்பி ங்   பணி கள்   விறு விறு ப்பாக   நட ந்து   வருகி றது .  முதற்க ட்டமா க   அஜித்   டப் பிங்   செ ய்த  புகைப் பட ங்க ள்   கூட   இணை ய த்தில்   வெளி யாகி   வைர லாகி   இரு ந்த து..

 

 

இதை   தொடர் ந்து   படத்தி ன்   ஹீரோ யின்   மற் றும்   பலர்   டப் பிங்   வேலை கள்  வேக மாக   நடந் து   வரு கிறது .  இத னை   இந்த   நிலை யில்   தான்   தற் போது   வரும்   பிர பல   நடி கர்   நான்   40க்கும்   மேற்ப ட்ட   படங்க ளில்   நடித் திருக் கிறே ன்.  ஆனால்   இதுதா ன்   என்   முதல்   தமிழ் படம்   நான்   டப்பி ங்   செ ய்வது   என் பது   போ ன்ற   பதி   விட்டு   நெகி ழ்ச்சி   அடை ந்திரு க்கிறார்.

 

 

அந்த   நடிக ர்      சார் பட்டா   பரம் பரை   படத் தில்   வே ம்புலி   கதா பாத்தி ரத் தில்   நடி த்த   நடி க ர்   ஜான்  கொகீன் தான் .  இவர்   துணிவு   படத் தில்    முக் கிய   கதாபா த்திர த்தில்    ந டித் திருக் கிறார்  . சமீப த்தில்   இவர்   தனது  கதாபா த்தி ரத்திற் கான   டப் பிங்   பணிக ளை   முடித் து ள்ளார்  . இ து    கு றி த்து    அவர்   சமூக   வலை தள ங்களி ல்   அ தற் கான   புகை ப்படங் களை யும்   பதிவி ட்டு   நெகிழ் ச்சி யாக   ஒரு   பதி வை   போட் டிருக்கி றார்.

 

 

நான்  டப் பிங்   செய் யும்   முதல்   தமிழ்   திரைப் படம்   இது தான்   என்றும் அஜித்   அவர்களு டன்   நடிக் கக்கூ டிய   வாய்ப் பு   எ  னக்கு   கிடை த்தது   மிகப் பெரிய    பாக் கியம்   என் றும்   இந்த   படத் தை   எதிர்பார் த்து   காத்தி ருக்கி றேன்   என் றும்   அவர்   தெரி வித்தி ருக் கிறார் .  மேலும் அவர்   எச்   வி னோத்   உடன்   எடு த்த   புகைப்ப டங்கள்   சமூக   வ லை தளங்க ளில்  தற்போ து   வை ரலாகி   கொ ண டு   இரு க்கி றது.

 

 

இவர்   சார்ப ட்டா   பரம் பரை   படத்தி ல்   நடி த்து   மக் கள்   மத்தி யில்   பிரபல மடை ந்தார்  . அந் தப்   படத் தின்   மூலம்   இவ ருக்கு   ஒரு   அங்கீகா ரம்   கிடை த்தது.  தற் போது  அவர்  துணிவு   படத் தில்   நடித்திரு க்கி றார்  . இந்த   படத் தின்   மூலம்   இவர்   பிரப லம டைந்து   மேலும்   தமிழ்   படங்க ளில்   பணியா ற்றுவா  ர்   என்று   எதிர் பார்க்க ப்படு கிறது  .  இ ந்த   செய்தி   தற் போது   இணை யத் தில்   வைர லாகி   வ ருகிறது.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.