5 கோடி க்கு ஆப்பு வைத்து வெறு த்து ஒது க்கிய கமல்.!!என்ன செய்வ தென்று தெரி யாமல் புலம் பும் பிர பலம்.!! இவரு க்கு தேவை தான்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிர பல   நடி கர்   கமல் ஹாசன்  . இவர்   பன்மு கத்த ன்மை   கொ ண்ட   பிரப லம்  .  சினி மா   மட்டுமி ன்றி   அரசி யலி லும்   தனது  கால்   தடத் தை   பதித் தவர் .  மேலும்   விஜய் டிவி யில்   பிக் பாஸ்      தொகு த்து   வழங் கி   வ ருகி றார்.  கமல்    கட்சி   தொ டங்கிய   போது   அவரு டன்   சிலர்   மட்டு மே   விசுவா சிக ளாக   இருந்த னர்.

 

 

அவர்   கட்சி   தொட ங்கிய   முதல்   நாளிலி ருந் து   அவரு டன்   பய ணித்து   வந்த வர்   ஒரே   ஒரு வர்   மட்டும் தான் .  ஆனால்   தற் போது   இவர்க ளுக்கு   இடை யே   மிகப்பெ ரிய   விரி சல்   விழுந்த தாக   தகவ ல்கள்   வெளி யாகி   இருக் கிறது .  பிக் பாஸ்   நிகழ் ச்சியில்   போட்டி யா ளராக   களம்   இறங் கிய   அவர் தான்   பாடலா சிரியர்    சினே கன்  . அப் போது   கமலி டம்   ஏற்ப ட்ட   நெருக் கம்   கார ணமாக   அதன்   பின்   இருவ ரும்   தொ டர்ந்து   பயணி த்து   வந்த னர்.

 

 

மக் கள்   நீதி   மைய ம்   கட்சி யிலும்   முக் கிய   பொறு ப்புகள்   வழங்க ப்பட்டு   இருந் தது  . இந்த   நிலை யில்   தற் போது   இருவரு க்கும்   இடை யே   சிறிய   விரி சல்   ஏற் பட்டு   தற் போது   அது   பெரிதா கி   இருக்கி றது   . அதா வது   சமீப த்தி ல்   நடி கர்   கமல் ஹாசன்   அவர து   பிறந்த நாளை   கொ ண்டாடி   இருந் தார் .  இத ற்கு   பல   பிரபல ங்க ளு ம்   தொண்ட ர்களு ம்   ரசிகர்க ளும்   தங் களது   வாழ்த் துக் களை    கூறி    வந் தனர்.

 

 

இதில்   தன் னைக்   காண   வரு ம்   தொ ண்டர் கள்   பூங் கொத்து   போ ன்ற   எதை யும்   கொண்டு வர   வேண் டாம்    என் பது   போ ன்று   கமல்   அனை வருக் கும்   சொ ல்லி   இருந் தார் .  ஆனால்   அதனை யும்   மீறி   சினே கன்   தனது   மனை வி   கண க்காவுடன்   பூங் கொத் துடன்   கம லை   சந்தித் திருந் தார் .  இது  கம லுக்கு   சற்று   கோபத் தை   ஏற்படு த்தி   இருந் ததா ம் .    இந்த   சிறிய   பிர ச்சனை யால்   கமல்   சினே கன்   இடம்   சரி யாக   பேசுவ தில் லை யாம்.

 

 

இதனா ல்   தற் போது   சினே கன்   என்ன   செய்வ தென்று   தெரி யாமல்   இரு ந்து   வருகி றா ராம் .  க ட்சியில்   இரு ந்து   விலகிவி டலா ம்   என்று கூட   அவ ர்   சிந்தி த்து   வருகி றா ராம் .  மேலும்   கட ந்த   தேர் தல்   சமயத் திலே யே   சினே கனை   மற்  றொரு  கட்சி   ஐந்து   கோடி வரை   தருகி றோம்   எங்களு டன்   இ ணை ந்து   விடு   என்பது   போ ன்று   கூறி  இருக்கி ன்ற னர் .

 

 

ஆனா ல்   இவர்   கமல் மேல் உள்ள   பாசத்தா ல்   அத னை   தவி ர்த்து   விட்டா ராம்.  தற்போ து   அதனை யும்   நினை த்து   வருத்தப் பட் டு   வருவ தாக    சொல்லப் படுகிறது .  சிறிய   பிரச்ச னைக் காக   கமல்   சினேக  னை   ஒதுக்கு வது   தற் போது   பல ரும்   விமர் சித்து   வ ருகி றா ர்கள்  . இந்த   செய்தி   தற் போது   இ ணை யத்தில்   வை ரல்   ஆகி   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.