ஜெய லலிதா விடம் நெருக் கமாக இரு ந்த பிர பல நடி கர்.!! துப்பா க்கி முனை யில் மிரட் டிய எம் ஜி ஆர்.!! கடை சியில் கலை ஞ ரிடம் தஞ் சம் அடை த்த நடி கர்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   புரட்சி த்த லைவர்   என்று   மக்க ளால்   அன்போ டு   அழை க்கப்ப டுபவர்   எம் ஜி ஆர்  . சினிமா  ,   அரசி யல்   என   தன க்கென   ஒரு தனி   இடத் தை   வைத் துக்   கொண் டவர்  . அதேபோ ன்று   சினிமா  ,  அர சியல்   இரண் டிலும்   கலக்கிய வர்   தான்   ஜெயல லிதா .  அவரை   சுற்றி   எப்பொ ழுது ம்   ஏதோ   ஒரு   சர்ச் சை   இரு ந்து   கொண் டே   தான்   இருக் கும்.

 

 

இன்று வரை அவர் மீது   சர்ச் சைகள்   இரு ந்து   கொண் டு   தான்   இருக்கி றது.  அவரு டைய   வாழ்க்கை யில்   தொ  டங்கி   அவரு டை ய   இற ப்பு   வரை   சர்ச்சை யாக   மட் டுமே   இரு ந்து   வரு கிறது .  எம்  ஜிஆர்  மற்று ம்   ஜெய லலிதா வின்   நட்பு பல   பேரா ல்   பல வித மாக   பேசப்ப ட்டது  . அவர்க ளுக் குள்   உறவு   இரு ந்தது   என்று கூட   பல ரும்   தற் போது   வரை   கூறி   வருகி றார்க ள்.

 

 

அத னால்   தான்   அவ ரை   புரட்சி த்தலை வி   என்று   கூட   அழை த்து   வரு கிறார் கள்.  ஒரு   சமய த்தில்   ஒரு   பி ரபல   நடி கர்   ஜெயல லிதா விடம்   நெருக் கமாக   இருப் பதை   அறி ந்த   எம்ஜி ஆர்   அவ ரை   து ப்பா க்கி   முனை யில்   மிரட் டி   இரு க்கும்    ஒரு   சம் பவம்   தற்போ து   வெளிவ ந்திரு க்கி றது .  ஒரு முறை   ஜெய லலிதா  வீட் டில்   இருந்த   பொ ழுது   அவ ரை   பார் ப்பத ற்கு   நடி கர்   ஜெய்ச ங்கர்   சென் று  இருக் கிறார்.

 

 

இ வர்கள்   இருவ ரும்   இணை ந்து   யார் நீ   போன் ற   படங்க ளில்   நடித் திருக் கிறா ர்கள்  . மேலும்   ஜெய்ச ங்கர்   சரள மாக   இங் கிலீஷ்   பேசக்   கூடி யவர்  . அத னால்   அவர்   பேச் சை   ஜெய லலிதா   விரும் பி   கேட் பா ராம்  . மேலும்   சூட் டிங்   ஸ்பாட் டிலும்   பெரும் பா லும்   புத்தகத் துட ன்   இருக் கும்   ஜெய லலிதா   ஜெய் சங்கர்   பே சினால்   மட் டும்   அவரு க்கு   பேசும்   இடத் தை   கொடு ப்பாரா ம்.

 

 

அத னால்   அந்த   காலக ட்டத் தில்   இவர் கள்   இரு வரும்   பல் வேறு   வித மாக   பேசப் பட்டனர்  . இப்படி  ஒரு   சம யம்   ஜெய்ச ங்கர்   ஜெயல லிதா   வீட் டிற்கு   சென் றிருப்ப தை   எம்ஜி ஆர்   காது களுக்கு   எப்படி யோ   சென் றுவிட் டது .  உடனடி யாக   எம்.ஜி.ஆர்   தனது   துப்பா க்கி யை   எடுத் துக் கொ ண்டு   ஜெயல லிதா   வீட்டி ற்கு   சென்று   இருக் கிறார் .  எம்ஜிஆ ரை   துப்பா க்கி யுடன்   பார் த்த   ஜெயச ங்கர்   என்ன   செய்வது   என்று   தெரி யா மல்   பய ந்துவி ட்டாரா ம்.

 

 

அதன்   பின்  அந்த   இடத் தை   விட்டு அவர் சென்று   விட்டா ராம்  . இந்த   சம்ப வம்   அந்த   சமய த்தில்   பெரி தும்   பேசப் பட்டு   இரு ந்தது  . அதன் மேல்  ஜெய்ச ங்கர்   என்ன   செய்ய   வேண் டும்   என்று   தெரியாம ல்   பிறகு   கலை ஞர்   கட்சி யில்   இணை ந்து   விட் டார்  .    ஜெய் சங்கர்   எம்ஜி ஆரு க்கு   பயந் து   கலைஞருடன் இணைந் தால்   இந்த   தக வல்   இன்று   வ ரை   பேசப் பட்டு   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.