மீண் டும் பிர பல தொ ழிலதி பரின் பயோ பிக் கதை யில் நடி கர் சூர் யா.!!தயா ரான தர மான இயக் குனர்.!! வெளி யான லேட் டஸ்ட் தக வல்.!! ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிர பல   நடி கர்   சூர் யா .  இவர்   தற் போது   சிறுத் தை   சிவா   இயக்க த்தில்   புதிய   பட த்தில்   நடி த்து   வருகி றார் .  சுதா   கொங் காரா   இயக்க த்தில்   இவர்   நடிப் பில்   வெளி யா ன   திரை ப்படம்   தான்   சூ றரை   போற் று   இந்த   படம்   ஓடிடி  யில்   வெளி யாகி   மிகப்பெ ரிய   வரவே ற்பு   பெற்ற து  . வசூல்   ரீதியா கவும்   விம ர்சனம்   ரீதியா கவும்   படம்   மிகப்பெ ரிய   வெற்றி யை   கொடு த்தது.

 

 

இந்த   படத்தி ற்காக   கிட் டத்த ட்ட   ஐந்து   தேசிய   விருதுக ளை   படக் குழு   வாங் கியது .    இதில்   சிற ந்த   நடிக ருக்கா ன   தேசிய   விருது   சூர் யா   வா ங்கி   இரு ந்தார்.  இந்த   பட த்தில்   இவர்   பிர பல   தொ ழிலதி பர்   கோபி நாத்   அவ ர்களின்   கதா பாத்திர த்தில்   நடித் திருப் பார் . இந்த   படத் தை   ஹிந் தி  இல்   சுதா   தற் போது   இய க்கி   வருகி றார்  . 

 

 

இந்த   நிலை யில்   தான்   தற் போது   ஒரு   லேட்ட ஸ்ட்   தக வல்   கிடை த்தி ருக் கிறது.அதா வது   மற் றொரு   பிர பல   நிறுவன த்தின்   உரிமை யாள ரின்   வாழ் க்கை   வர லாறு   படமா க் கப்பட   இருப்ப தாக வும்   அந்த   படத் தில்   சூர் யா   நடிப்ப தாக வும்    தகவல்   வெளி யாகி   இரு க்கிறது .  தற் போது   அது   ரசிகர்க ள்    மத் தியில்   பெரிய   எதிர்பா ர்ப் பை   கொ டுத்து   இருக் கிற து . 

 

 

ஏற்க னவே   இவர்   கோ பிநாத்    வாழ் க்கை   வர லாறு   படத்தி லும்   நடி த்திருக்கி றார்.அத ற்கு   இ யக்கு னர்   யார்   என் பது   தான்   தற் போது   அனைவ ரை யும்   ஷாக் காக   வைத் திருக்கி றது .  அதா வது   சூற ரை  போற் று   படத் தை   சுதா   கொங் காரா  இய க்கி   இரு ப்பார் .  அதே போல்   தற் போது   இந்த   படத்தை யும்   சு தா   இய க்க   இரு ப்பதாக வும்   ஹீரோ வாக   சூர் யா   நடிப்ப தாகவு ம்   தகவ ல்கள்   வெளி யாகி   இருக் கிறது.

 

 

அது வும்   இந்த   முறை   பிர பல   தொழி லதிப ரான   ரத் தன்   டாடா வின்   வாழ்க் கை   வர லாறு   பட மாக   இருக்கி றதாம்.  சூர்யா   வாடி வாசல்   படத் தை   முடி த்துவி ட்டு   இந்த   படத் தில்   இணை வார்   என் பது  போன் று   பேச் சுவார்த் தை   நடந் து  வரு கிறது  . மீண் டும்   பயோ பிக்   கதை யில்    சூர்யா   நடி க்க   இருக் கிறார்.

 

 

அது வும்   ரத் தன்   டாட்டா வின்   கதை   என்ப தால்   இந்த படம்   பெ ரிய   எதிர் பார்ப் பை   உரு வாக் கும்   என்ப தில்  எந்த   ச ந்தே கமும்   இல் லை .   இந்த   செ ய்தி   தற் போது   இணை ய த்தில்    வைர லாக   பேசப்ப ட்டு   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.