கோடி களில் சம்ப ளம் கேட் கும் நடி கை.!!நா ங்க வெ ற்றி கூட் டணி என நடிகை க்கு வக் காலத்து வா ங்கும் பிர பல நடி கர்.!!14 வரு டத்தி ற்கு பின் இணை யும் ஜோடி.!! கோப த்தில் தயா ரிப் பாளர்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிர பல   நடி கை   தி ரிஷா.   சினிமா   துறை யில்   கிட்ட த்தட் ட   20   வரு டங்க ளுக்கு   மே லா க   ஆகிவி ட்டது .   ஆரம்பத் தில்   இரு ப்பதை ப்   போ ன்ற   தற் போது ம்   இள மையா கவே   இவர்   இரு ந்து   வரு கிறார்  . இவர்   ஆர ம்ப   கட் டத்தில்   பல   வெற் றி   தி ரை ப்படங் களை   கொடு த்திருக் கிறார் .  பல  முன் னணி   நடிகர்க ளுக்கு   ஜோடி யாக வும்   நடித் து   விட் டார்.

 

 

அண்மை யில்   இவர்   பொன் னியின்   செல்வ ன்   திரை ப்படத் தில்   நடி த்திருந் தார்.  அந்த   பட த்தில்   இவர்   நடி த்த   குந் தவை   கதா பாத்திர ம்   ரசிக ர்கள்   மத்தி யில்   பெரிய   வர வேற் பு   பெ ற்றது  . அதனை   தொட ர்ந் து   இவர்   தற் போது   பிர பல   நடிகர்   படத் தில்   இணை ய   இருக்கி றார் .  ஆனால்   அந்த   படத் திற் காக   இவர்   மூன்று   கோடி   ச ம்பள மாக   கேட்கி றாரா ம்.

 

 

பொன் னியின்   செல் வன்   திரைப்ப டத்தி ல்   இவரு க்கு   சம் பளம்   இரண் டு   கோடி .   அந்த   பட த்தின்   வெற் றியால்   ஒரு கோடி   அதிக மாக   கேட்கி றாரா ம்  . அந்த   ஹீரோ   யா ரும்   கிடையா து   நடி கர்   விஜய் தான்  . அடு த்து   லோ கேஷ்   கன கராஜ்   இயக்கு ம்   படத் தில்   விஜய்க் கு   ஜோடி யாக   நடி க்க   தான்   இவரை   புக்   செ ய்து   இருகி றா ர்கள் .  ஆனால்    இவர்   சம் பளம்   3   கோடி   கேட் கிறாரா ம்.

 

 

இதை   அறி ந்த   தள பதி   விஜய்   திரி ஷாவும்   நானும்   வெற்றி   கூட்ட ணி   அத னால்   அவரு க்கு   ஒரு   கோடி   அதிக மாக   சேர் த்து   நா ன்கு   கோ டியாக   சம்  பளம்   கொடு ங்கள்   என   தயா ரிப்பாளர் களி ட ம்   சொல் லிவிட் டாரா ம் .  இத னால்   நடிகை   திரி ஷா   மிகுந்த   சந்தோ ஷத் தில்   இரு ந்து   வருகி றாரா ம் .  ஆனால்   தயாரி ப்பா ளர்   தான்   என்ன   இவ ரே     இப் படி   சொல் லிவி ட்டார்   என்று   தற் போது   கோப த்தில்   இரு ந்து   வருகி றார்.

 

 

அத னால்  14    வருட ங் களுக் கு   பிறகு   இணை ய   இருப்ப தால்   விஜய்   த்ரிஷா வை   விழு ந்து   வி ழுந்து   கவனி த்து   வருகி றாரா ம்  .   இந்த   பட மும்   வெ ற்றி   பெற்றா ல்   திரிஷா   மீண் டும்   தனது   பழைய   இடத் தை   பிடிப் பார்   என்று   பல ரும்   எதிர் பார்த்து   வருகி றா ர்கள் .  இந்த   செய் தி   தற் போது   இணை யத்  தில்   வை ரலாகி   வரு கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.