விஜய் டிவி யை விட்டு விலக இது தான் கார ணம்.!! உண் மையை சொல்லி விஜய் டிவி யை கிழி த்த பிர பல நடி கை .!!விஜ ய்டிவி யின் உண் மை முகம் இது தான்.!!

0

தமிழ்   சின்ன த்தி ரையில்   மிகவு ம்   பிரப லமான   தொலை க்காட் சிகள்   என்றா ல்   அது   சன் டிவி   மற் றும்   விஜய் டிவி   தான் .  இந்த   இர ண்டு   டிவிக ளுக்கும்   ரசிக ர்கள்   மத்தி யில்   மிகப் பெரி ய   வரவே ற்பு   இரு ந்து   வருகி றது .  அதுவு ம்   ச ன் டிவி   பெரும் பாலும்   சீரிய ல்களில்  கவ  னம்   செலு த்துவ தை   விட   டாப்   நடி கர்களி ன்   படங் களில்  தான்   கவ னம்   செலு த்தி   வருகி றது.

 

 

ஆனால்   விஜய் டிவி    படங் களில்   கவ னம்   செ லுத்தாம ல்   தங் களது   சீரிய ல்கள்   மற் றும்   ரி யல்டி ஷோ  களில்   கவன ம்   செலு த்தி   வருகி றது.   அது வும்   விஜய்   டிவியி ல்   டிஆர்பி  க்காக   முக் கிய   பங்கு   வகிக் கும்   நிகழ் ச்சி   பிக் பாஸ்  .  விஜய்   டி வியின்   ஒளிபரப் பாகி   வரும்   சீரிய ல்களு க்கு   ரசிக ர்கள்   மத்தி யி ல்   நல்ல   வர வேற்பு   இரு ந்து   வருகி றது.

 

 

ஆனா லும்   சன் டிவி   சீரிய ல்கள்   தான்   டி ஆர் பி   இல்   முதல்   இடத் தை  பிடிக்கி றது.  இப் படி  விஜய்   டிவி யில்   மிகப் பெரிய   ஹிட்   அடி த்த   சீரியல் தான்   ராஜா ராணி  . இந்த   சீரி யல்   மூலம்   அறிமு கமான   ஜோடி   தான்   ஆலி யா   மான சா  மற் றும்   சஞ் சீவ்  . அவர் களது   ஜோடி   ரசிக ர்களு க்கு   பிடித்து   போய்   பெரி தும்   கொண் டாட்ட   பட்டு  அவர்க ளும்   இந்த   சீரியலு க்குப்   பிறகு   திரும ணம்   செய்து   கொண் டனர்.

 

 

அதன் பிறகு   ஆலி யா   மான சா   ராஜா ராணி 2   என்ற   சீரியலி லும்   நடி த்து   வந் தார் .  இப் படி   விஜய்   டிவி யின்   மூலம்   பிரபலம டை ந்த   இவர்   தற் போது   திரும ணத்தி ற்கு   பின்   கர்ப்ப மாக   இரு ந் து   சீரியல்   இரு ந்து   வி லகி   இருந் தார் .  இந்த   நிலை யில்   சஞ் சீவ்   சன் டிவி சீரியல்   ஆன   கயல்   சீரி யலில்   நடி க்க   தொட ங்கினார் .   தற்போ து   சன் டிவி   டிஆர்பி   முன் னி லையில்    கயல்   தான்   இ  ருக்கி றது.

 

 

இத னை   தொடர் ந்து   ஆலி யா   மான சா  வும்   தற் போது   சன் டிவி   பக்க ம்  சென் றிருக்கி றார்  .  மீண் டும்   சீ ரிய லில்   நடி க்க   தொட ங்கி யவர்   விஜய்  டிவி   சீரி யல்   விட்டு   தற்போ து   சன் டிவி   சீரி யலில்   அதிக    கவ னம்   செலு த்தி   வருகி றார்.  அதற் கான   காரணத் தையு ம்   அவர்   கூறியி ருக்கிறா ர் .  அதா வது   விஜய்   டிவியில்   பெரு ம்பா லும்   சம்பளத் தை   சரியா க    கொடுப் பதில் லை   என்று   கூறி   இருக் கிறார்.

 

 

ஆ னா ல்   சன் டிவி யில்   அப் படி   கிடையா து   சம்பளத் தை   சரி யாக   கொ டுத்து   விடு வார் கள்  . அத னால்   சன்டிவி  பக் கம்   வந்து   விட் டோம்   என் றும்   அவர்   வெளி ப்படையா க   பேசி   இருக்கி றார்  . இந்த   த க வல்   தற் போது   சோ சியல்   மீடியாக் கள்   வைர லாக   பேசப் பட்டு   வரு கிற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.