வெற்றி விழா கொண் டாடிய அப்பா வின் பெ யரை கெடு த்த வா ரிசு நடி கர்.!! குடி த்து விட்டு இப்ப டியா செய் வது.!! வாழ் க்கை யே போ ச்சே.!!

0

தமிழ்   சினி மாவில்   தற் போது   பல   வாரி சு   நடிகர்க ள்   நடி த்து   வருகி றார் கள்.  இதில்   பல ரும்   வெற்றி யடை ந்து   இருக் கிறா ர்கள் .  இன் னும்   சிலர்   இருக் கின்ற   இட மே   தெரி யாமல்   இருக் கிறார் கள் .  அந்த   வகை யில்   ரஜினி  ,   அஜித்  என   உச்ச  நடி கர்க ளுக்கு   கெரி யரில்   மிகப்பெ ரிய   ஹிட்   படங் களை   கொடு த்த   இயக்கு னர்   மகன்   தற் போது   வாய் ப்பு கள்   இல்லா மல்   வாழ்க் கையே   இழ ந்து   நிற்கி றார்.

 

 

அந்த   இயக்கு னர்   வேறு   யா ரும்   இல் லை   இயக் கு னர்   பி வாசு   தான்  . இவர்   ரஜி னியை   வை த்து   சந்தி ரமுகி   திரை ப்படத் தை   இயக் கி  மிகப் பெரிய   சாதனை யை   படைத்த வர் .  தற் போது   அந்த   படத்தி ன்  இரண்டா ம்  பாகத் தையும்   இயக் கி   வருகி றார் .  365 நாள் வெற்றி  விழா   கொண் டாடிய   அந்த   இயக்கு னரின்   மகன்   தான்   நடி கர்   சக்தி.

 

 

இவர்   தொ ட்டால்   பூ   ம ல ரும்   என்ற   திரைப் படத் தின்   மூலம்   தமிழ்    சினிமா வுக்கு   அறிமு கமா னார்  . அதன் பின்பு   பல   படங்க ளை   நடித் தார் .   ஆனால் இவர்   நடிக் கும்   பட ங்கள்   சொல் லிக்   கொள் ளும்   அளவி ற்கு   வெற்றி   பெறு வதில் லை.  அதை   தொட ர்ந்து   தமி ழில்   முதன்மு றை யாக    க மலஹா சன்   தொ குத்த   பிக்  பாஸ்   சீசன் 1   போட் டியாள ராக   களம்   இறங் கினார்.

 

 

அதன் மூலம்   வாய்ப் புகள்   அமை யும்   என்று   பார்த் தால்   அங்கு   பலரி டம்   சண்டை  தேவை யில்லா மல்   பேசி   சர்ச்  சைக்குரி ய   போட்டி யா ளராக வே   இருந் தார் .  அவன்   மூலம் இருந்த   பெய ரை   அவர்   கெடுத் துக்   கொண் டார்  . அதை   தொட ர்ந்து   ராக வா   லார ன்ஸ்    சிவலி ங்கா   பட த்தில்   சிறப்பு   தோற் றத்தில்   நடித் திரு ந்தார் .  அந்த படம்   வெற் றியாகும்   என்று   நினை த்த   நிலை யில்   அந்த   பட மு ம்   மிகப்பெ ரிய   தோல்வி யை   சந்தித் தது.

 

 

அத னால்   இவ ருக்கு   பட   வாய் ப்புக ள்   இல்லா மல்   போனது  . என்ன தான்     வாசு  மிகப்பெ ரிய   இயக் கு னராக  இருந்தா லும்   அவ ரது   மகனு க்கு   சரியா ன   பட  வாய் ப்புகள்   அமைய வில் லை   என் பது   தான்   உண் மை.   சமீ பத்திய   பேட் டி   ஒ ன்றி ல்   கல ந்து   கொ ண்டு   பேசிய   இவர்   சேரக் கூ டாத   ந ண்பர்க ளுடன்   சேர் ந்து   குடி ப்பழக் கம்  போன்ற   பழக் கத்தால்   வாழ் க்கை   இழ ந்து   தற்போ து   வாழ் ந்து   வருவ தாக   கூறி   இரு க்கிறா ர்.

 

 

மே லும்   இவ ரது   பர்ச னல்   வாழ் க்கை யும்  அவரு க்கு   சரியா னதா க   அமைய வில்லை .  பட   வாய்ப் பு களை யும்   தன்   மது   பழக்க த்திற் கு   அடிமை யாகி   சினிமா   வாய் ப்பை   இழந்து விட்ட தாக   வருத்த த் துடன்   பேசி   இருக் கிறா ர்  . இந்த   செ ய்தி   தற் போது   இணை யத்தி ல்   வைர லாக   பேச ப்ப ட்டு   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.