மொ க்க படத் தை நம்ப வச்சி தலை யில் கட்டிட் டாங்க.!! படம் மட்ட மான பி ளாப்.!!அதன் பிறகு பேசி க்கவே இல்லை .!!உண்மை யை சொல்லி இயக் குனரை அசி ங்க படுத் திய உதய நிதி.!!

0

தமிழ்   சினி மாவில்   த ற்போது   பிர பல   நடி கராக   இருப் பவர்   உதய நிதி  ஸ்டா லின்.  இவர்   நடி ப்பு   மட்டு மின்றி   தயா ரிப்பு   நிறு வனத்தை யும்    நட த்தி   வ ரு கிறார் .  தற் போது   தமிழ்   சினி மாவின்  வெளி யாகும்   அனை த்து   படங்க ளை யும்   இவ ரது   தயா ரிப்பு    நி றுவ னத்தி ன்   மூலம்   தான்   வெளி யிட்டு   வருகி றார்.

 

 

இவர்   பெரும் பாலும்   அனை த்து   விஷய ங்களை யும்   மிகவு ம்   வெளி ப்படை யாக   பேசக்   கூடி யவர் .  சமீப   கால மாக   இவ ரது   இந்த   பேச்சு க்கு   பல   ரசிகர் கள்   உருவா கி   இருக் கிறார் கள் .  ஆனால்   சில   சம யம்   இதே   பேச்சு க்கு   தர்ம   சங்கட மான   சூழ் நிலை   உரு வாகி   வருகி றது  . இவர்   சமீபத் தில்   கலக   தலை வர்   திரைப் படத்தில்   நடித்தி ருந் தார்.

 

 

அதை   தொட ர்ந்து   பல   பேட் டிக ளில்   கல ந்து   கொ ண்டு   பேசி   இருந் தார்  . அதில்   அவ ரிடம்   பல   கேள் விகள்   கேட்க ப்பட் டது .  அதில் இவர்   வெ ளியி ட் ட   படங் களின்   உண் மை   வெற்றி   தோ ல்வி   நிலவர ங்களை    கேள்வி யாக   கே ட்டிரு ந்தனர்.  அதில் இவர்  பல   உண் மை களை   பேசி யிருக்கி றார்  . அதா வது   இவர்   சினிமா   துறை க்கு   வருவ தற்கு   முன் பே    இவ ருக்கு   நண்பர் களா க   இரு ப்பவர்க ள்   விஷா ல்   மற் றும்   ஆரியா.

 

 

இதில்   ஆர் யா   நடி ப்பில்   உருவா கிய   அந்த   திரை ப்ப டம்   தான்   கே ப்டன் .   அந்த படத் தை   உதய நிதி   தான்   வெளி யிட்டி ருந்தார் .  அந்த   படத் தை   ப ற்றி   பேசும் போது   படம்   மிகவு ம்   பிரமாத மாக  இருப் பதா கவும்   ஹா லிவுட்   லெ வலுக்கு   இருக் கும்   என் று ம்   சூப் பர்   டூப் பர்   ஹிட்   அடிக் கும்   எ ன்றும்   என்னி டம்   கூறி னார் கள்  . நானும்   பட மே   பார்க் காமல்   பட த்தை   வெளி யிட் டேன்.

 

 

அதை   தொட ர்ந்து   எல் லோரிட மும்   படம்   சூப்ப ரா   இரு க்கும்    எ ன்றும்   சொல் லிவிட்டா ராம் .  ஆனால்   படத் தின்   முதல்   காட்சி யை   பார்த்த வர்க ள்  உதய நிதியை   பகிர ங் க மாக   கலா ய்த்து   விட்டா ர்க ளாம் . அவரு க்கு  மிக வும்   அசிங்க மாகிவி ட்டதா ம்  . பட மும்   மிகப் பெரி ய   மட்ட மான   தோல் வியை   சந்தி த்ததா ம்.

 

 

 

இத ற்கு   பேசா மல்   ஹா லிவுட்   ப ட த்தை   கா ப்பி   அடி த்து   இருந் தால்   கூட   நன் றாக   இருந் திரு க்கும்   என்று    அவர்   வெளி ப்படை யாக   பேசி   இருக் கிறார் .  இவரை   இப் படி  பேசி யதை   அந்த   படத் தின்   இயக் குனர்   எப் படி    எடுத் துக்   கொள் வார்   என் பது   தான்   தற்போ து   பல ரது   கேள்வி யாக வும்   இரு ந்து   வரு கிறது .  இந்த   பேச்சு   தற் போது   இணை யத்தி ல்   வை ரலாகி   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.