இந்த சீசன் பிக் பாஸ் டைட் டில் வின் னர் இவர் தான்.!! அடி த்து சொ ல்லும் விஜே மகே ஸ்வரி.!! அப் போ அவரு இல் லையா.??

0

விஜய்  டிவி யில்   பிரப லமான   நிகழ் ச்சி   என் றால்   அது பிக் பாஸ்   நிகழ் ச்சி  தான் .  இது வரை   ஐந்து   சீச ன் கள்   முடிந் திருக் கும்   நிலை யில்   ஆறா வது   சீசன்   தொ டங்கி   40   நாட்க ளை   கட ந்து   வெற் றிகர மாக   ஒளிபர ப்பாகி    வ ருகிறது .  இந்த   சீச னுக்கு   மக் கள்   மத்தியி ல்   நல்ல   வரவே ற்பும்   இ ருந்து   வரு கிறது.

 

 

அதுய    மட் டுமல் லாமல்   மற்ற   சீசன்க ளை   போ ன்று   இல் லாமல்   இந்த   சீசன் இல்   யார் தான்   வின் னர்   என்று   கணி க்க   முடி யாத   அள விற்கு   வாரா  வாரம்   மக்க ளின்   கணி ப்பு   மாறிக்   கொண்டி ருக் கிறது .  இந்த   நிலை யில்   கடைசி   வாரம்   வீட்டை விட்டு   வெளியே றிய வர்தான்   விஜே   மகேஸ் வரி   . இவர்  வெளி யானதை    தொ டர்ந்து   பிக்பா ஸ்   குறி த்து   பல   தகவல் களை   பல   பேட்டி களில்   பேசி க்கொண் டிருக் கிறார்.

 

 

பிக் பாஸ்   வீட் டில்   யார் தான்   டைட் டில்   வின் னர்   என்று   அவரி டம்   கேள்வி   கேட்க ப்ப ட்டது  . இதில்   மகேஸ் வரி   வெளிப் படை யாக   கூறி   இரு க்கும்   பெயர்   விக்ர மன்   தான் .   ஏனென் றால்   அவர்   பிக் பாஸ்   வீட் டில்   வந்ததி லிரு ந்து   இன்று   வரை   எப் படி   ஒரு   விஷய த்தை   அணுக   வேண் டும்  ,  எப் படி   வி ளையாட   வே ண்டும் ,   எப் படி   ஒருவ ருக்கு   மரி யாதை   கொடு க்க   வேண் டும்   என்ப தைக்   கொ ண்டு   புரி ந்து   விளை யாடி   வருகி றார்.

 

 

வீட்டி லும்   சரி   வெளி யிலும்    சரி   அவரு க்கு   ஆத ரவு   பெ ருகி   இருக் கிறது.  ஏனென் றால்   உலக  நாய கன்   கமல்ஹா சன்   கூட   விக்கி ரம னை    தொட ர்ந்து     புகழ் ந்து   வரு கிறார்  . எலிமி னேஷ ன்   ரவுண் டில்   சிக்கி னாலும்   முதல்   ஆளாக   காப்பாற் றப் பட்டு   வருகி றார் .  இது   எல்லா ம்   வை த்து   பார் க்கும்   போது   இந்த   சீச னில்   டைட் டில்   வின் னர்   விக்ரம்   தான் என்று   மகேஸ் வரி    சொல் லியிருக் கிறார்.

 

 

அவர்   சொ ல்வது   போல   தற்போ து   தான்   அனை த்தும்   நடந் து   வருகி றது .  இன் னும்   ஒரு   இர ண்டு   வாரங் கள்   தாக்கு ப்   பிடித்தா ல்   போது ம்   இவர்தா ன்   வின்  னர்   என் பது   அனை வருக்கு ம்   தெரிந் து   விடும்  . அதே போல்   அசிம்   தான்   வின் னர்   என் பது   போல   பலரு ம்   தற்போ து   சமூக   வலைதள ங்க ளில்   கூறி   வரு கிறார் கள் .  ஆனால்   அவ ர்கள்   எல்லா ம்   அசி மின்   பி ஆர்    டீம்  என்பது   போல   மற் றொரு   சிலர்   பேசி   வருகி றா ர்கள் . இந்த   செய்தி   தற்  போது   இணை யத் தில்   வைர லாக   பேசப் பட் டு   வரு கிறது.

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.