தர மான இயக் குன ருக்கு வாய் ப்பு தரா மல் அலைய விடும் பிர பல நடி கர்கள்.!!சூப்ப ர்ஹிட் பட த்தை கொடு த்த இயக் குன ருக்கு ஏற்ப ட்ட பரி தாப நிலை.!! புலம் பும் இய க்கு னர்.!!

0

சினி மா   துறை யில்   பல   இயக் குனர்க ள்   நல்ல   கதைக ளை   வைத் துக்கொ ண்டு   அத ற்கு   ஏற்ப   நடிகர் களை யும்   தயா ரிப்பு   நிறுவன த்தை யும்   தேடி   அலை ந்து   கொண் டிரு க்கிறா ர்கள் .  சில   திற மை   உள்ள   இயக் குனர்க ள்   கூ ட   நல்ல   கதைக ளை   வைத்துக் கொண் டு   அலை ந்து   கொ ண்டி ருக்கும்   அவ லம்   தற் போது   நட ந்து   வரு கிறது.

 

 

அப் படி   தற் போது   சுற்றி   திரி யும்   இயக்கு னர்   வேறு   யா ரும்   இல் லை   ஜெயம்   ரவி யை   வை த்து   சூப் பர்   ஹிட்   படத் தை   கொடு த்துவி ட்டு   அடு த்த   கதை யை  ரெடி   பண் ணி   பல   நடிகர் களிட ம்   கூறி வரும்   இயக் குனர்   கார்த் திக்   தங்க வேலு   தான் .  இவர்   2018   ஆம் ஆண்டு   ஜெயம் ரவி   வைத்து   அடங் கமறு  என்ற   திரைப்ப டத்தை   எடுத் திரு ந்தார்.   இந்த படம்   வெளி யாகி   மக் கள்   மத் தியில்   நல்ல   வரை வேற் பை  பெற்று   வெ ற்றி   அடை ந்தது.

 

 

அதன்  பின்   உச்ச   நடிக ர்க ளுடன்   இணை வார்   எ ன்று  எதிர் பார்த்த   நிலை யில்   அதன் பின்  எந்த   பட மும்    தற் போது   வரை   இயக் கவி ல்லை .  கார ணம்   இவர்   தர மான   கதை களை   தயார்   செய் து   கொ ண்டு   நி றைய   ஹீரோ க்க ளிடம்   கூறி  வருகிறா ராம்  . ஆனால்   அவர்க ள்   இவ ரை  சரி என்று   கூறிவி ட்டு   பின்   கண்டு கொள் ளாமல்   இருந் து   வருகி ன்ற னர்க ளாம்.

 

 

அப் படி    விஷா ல் ,   கார்த் தி   மற் றும்   ஜெயம் ரவி என   அனை வரிட ம்   கதை களை   சொல்லி  காத்தி ருக்கி றாரா ம் .  அவர்க ளும்   சரி நாம்   சேர் ந்து   பண்ண லாம்   என்று   கூறி விட்டு   தற் போ து   வரை   அதைப் ப ற்றி   கவலை ப்படு வதில் லை .   அவரவர்   வேலை யை   செய்து   கொ ண்டு    பிஸி யாக   இருக்கி றார்க ள்  . ஆனால்   தற் போது   மற் றொரு   ஹீரோ வை   தேடிச்   செ ன்று   கொண் டிருக்கி றார் இவர்.

 

 

அவர்   தற் போது   கடைசி யாக   நடி கர்    அருண்  விஜய்  இடம்   தஞ் சம்  அடை ந்திரு க்கிறா ர் .   தற்போ து   அவரும்   கதை   பிடி த்து   விட்ட தால்   சரி என்று   கூறி   தற் போது   அவரை  வை த்து   அந்த   படத் தை   இய க்க   இருக்கி றாரா ம்  . தமிழ்   சினி மாவில்   ஒரு   படம்    ஹிட்    அடித் தாலே   அடு த்து   உச்ச   நடிகர் களுடன்   இணை ந்து   ஹிட்   படங் களை   கொடு த்து   வருகி றார்க ள்.

 

 

அந்த   வரி சையில்   அட ங்கு மாறு   ஹிட்   பட த்தை   கொடு த்து   தற் போது   வரை   த ரமான   கதை களை   வைத்து க்கொ ண்டு   நடிகர் களும்   கிடை க்கா மல்   அலை ந்து   வரும்   அவ லம்   தற் போ து   நடந் து   வரு கிறது .  க  டைசியாக  அவர்   அரு ண்விஜய்   இடம்   இணை ந்து   இருக்கி றார்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.