ஒரு தட்டு பிரி யாணி க்கு இப்ப டியா.? நிர் வாகி காலில் விழு ந்த விஜய் ரசி கர் கள்.!!விஜய் விட அவர் தான் மாஸ்.!! ரசி கர் களை வம்பி லு க்கும் பிர பலம்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிர பல   நடி கர்   விஜய்  .  இவர்   தற் போது   வாரிசு   படத் தில்  நடித்து    முடி த்திருக் கிறார் .   இந்த   படம்    பொ ங்கல்   அன்று   வெளி யாகும்   என்று   சொல்ல ப்பட்ட   நிலை யில்   படம்   ரிலீஸ்   ஆக   பல   இடங்களி ல்    பிரச்ச னைகள்   இருந் திரு க்கிறது .  அதனால்   கிட்டத் தட்ட   ஐந்து   வருட ங்க ளுக்கு   பிறகு   நடி கர்   விஜய்   ரசி கர்   ம ன்ற   நிர்வா கிக ளை   நேற்று   ம தியம்   பனை யூரில்   சந்தி த் தார்.

 

 

அதில்   தன் னுடைய    ரசிகர் களு க்கு   மதி யம்   பிரியா ணி   விருந்த ளித்து    இருந் தார்  .  இந்த   நிலை யில்   தான்   இது பல  கேலி   கிண்டல்க ளுக் கு   உள்ளா கி   இருக் கிறது  . அதிலு ம்   புஸ்லி   ஆன ந்த்   காலில்   ரசிக ர்   மன்ற   நிர்வா கிகள்   விழும்   காட் சிகள்   சோசி யல்   மீடியா வில்   வைர லாகும்   நிலை யில்   இது   கு றித்து   பிரப லம்   ப்ளூ   சட்டை மாறன்   வெளு த்து   வாங்கி யுள் ளார்.

 

 

இந்த   சந்தி ப்பில்   விஜய் பல   முடிவுக ளை   பேசி   இருக் கிறார் .  அதில்   இதற் குப்  பின்   ஒரே ஒரு முறை   மட் டும்   தான்   நிர்வா கிகளை   சந்திப் பேன்   என்று   கூறியி ருக்கி றார்  . இதில் பல   அரசி யல்   சம்ப ந்தப்ப ட்ட   விஷய ங்க ளை   விஜய்   பேசினா ர்   என் ற   தகவ லும்   புஸ்லி   பத்திரி கைக ளுக்கு   கொ டுத்து ள்ளார் .  விரைவி ல்   அவர் என்ன   பேசி னா ர்   என்ற   தக வல்   வெளி யாகு ம்   என்று   எதி ர்பார்க் கப்படு கிறது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   நே ற்று   நடை பெற்ற   கூட்டத் தில்   விஜ யை   விட   பு ஸ்லி  தான்   மாஸ்   காட் டினா ர்   என   நெட்டி சன் கள்   இணை ய த்தில்   கலா ய்த்து   வருகி றார் கள் .  அதி லும்  அவர்   கா லில்   நிர்வா  கிகள்   விழும்   வீடியோ க்க ளை   தற்போ து   சோ சியல்   மீடியா க்க ளில்    வைர லாகி   வருகி றது .  அஜித்   ரசிக ர்கள்   மற் றும்   ஏராள மான   you tube   பிரப லங் கள்   இத னை   ஷேர்   செய்து   டிரெண் டாக் கி   வருகி றா ர்கள்.

 

 

இத னை  ப்ளூ  சட்டை மாறன்   ஷேர் செய்து   இருக் கிறார்  . அதில் அவர்   கூறி யது   விஜ யின்   த ளபதி   புஸ் லி   காலி ல்  விழு ந்து   கும்பி டும்   மற்ற   நிர்வா கிகள்    விட அவர் தான்   மாஸ்   காட்டி னார்   என்று   ரசிக ர்கள்   பெருமி தம்  .  அந்த   வீடி யோவை   ஷேர் செய்து   ரசிகர் களு டன்   சண்டை யை   ஏற்ப டுத்தியு ள்ளார்.

 

 

மேலும்   பல ரும்   விஜய்   அரசிய ல்   வருகை  க்கு   தான்   இவ்வா று   செய் கிறார்   என்ப து   போல   தற் போது   கேள்வி   எழு ப்பி   வருகி றார்க ள்  . விரை வில்     அதிகா ரப்பூர் வமா ன   அறிவி ப்பு   வெளி யாகும்   என  தற்போ து   தகவ ல்கள்   வெ ளியாகி   இருக் கிறது  . இதன் மூலம்   மீண் டும்   ரசிகர்க ளை   வம்பி ழுத்  து  வருகி றார்   போல  மாறன்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.