பிக் பாஸ் வீட் டில் இரு ந்து அதி ரடி யாக வெளி யேறிய நிவா ஷினி.!! 40 நாட் கள் சம் பளம் மட் டும் இத் தனை லட் சமா .?? அடே ங்கப் பா.!!வாயை பிளக் கும் ரசி கர் கள்.!!

0

விஜய்   டிவி யில்   பிரம் மா ண்டமா க   ஒளிபரப் பாகி   வரும்   நிகழ்ச் சி   தான் பிக்  பாஸ் பிக் .  பாஸ்   சீச ன்  6  தொட ங்கப்ப ட்டு   40   நாட் கள்   கட ந்து   ஒளி பர ப்பாகிக்   கொண் டிருக் கி றது .    இந்த   சீசனை யும்   கமலஹா சன்   தான்   தொகு த்து   வழங் கி   வருகி றார் .  இந்த   சீசனு க்கு   மக் கள்   மத்தி யில்   ந  ல்ல   வரவே ற்பு   கிடை த்து   வருகி றது.

 

 

இந்த  சீசன்  மற் ற   சீசன் களை  போல்   இல்லா மல்   முதல்   வாரத்தி ல்   இரு ந்து   சண் டைகள்   வெடி ப்பதா ல்    சீச  னை   விரு ம்பி   பார் த்து   வருகி றார்க ள் .  ஒவ்வொ ரு   வார மாக   ஒரு வர்   வீட் டி ல்   இ ருந் து   எலிமி னேஷ ன்   செய்ய ப்பட் டு  வருகி றார்.  இதுவ ரை   வீட்டில்   இருந் து   ஜிபி   ,  சாந்தி  மா ஸ்டர் ,   அசல்   கோ ளாறு  , ஷெ ரீனா , மகேஸ் வரி   என   தொ டர்ந் து   பலர்   வெளியே றி   வருகி றார்க ள்.

 

 

கட ந்த   வாரம்  ஓட்டு  நிலவ ரப்படி   கடைசி   இடத் தை   பிடி த்த   நிவா சினி  அதிரடி யாக   வெ ளியே ற்றப் பட்டார் .  இவர் பிக் பாஸ்   வீ ட்டில்   நுழை ந் திலிரு ந்து     பெரி தும்   யாரி டமும்   சண்டை   இடா மல்   இருந்து   வந் தார் .  அதிலும்   நடு வில்   அசல்   கோளாறு டன்   நெருக் கமா க   இரு ந்து   வந்தா ர்  . இதில் அசல்   வெ ளியேறி ய   பின்   இவர்  இரு ந்த   இடமே   தெரியா மல்   போய் விட்டா ர்.

 

 

அத னால்   ரசிக ர்களு க்கு   சுவார ஸ்யம்   இல்லா ததா ல்   இவரை   வெளியே ற்றி   விட்ட னர் .  இவர்   சிங்கப்  பூர்   மாட லா க   தன் னை   அறிமு கப்படு த்தி    நிகழ் ச்சியில்  க லந்து   கொண் டார் .  இந்த   வீட் டில்   மொத் தம்   42   நாட் கள்   இரு ந்து   வெளி யேறி   இரு க்கிறா ர்  . தற் போது   இவர்   வெளி யேற்ற ப்பட்ட   பின்  இவரு க்கு   எவ்வ ளவு   சம்ப ளம்   என்ற   பேச்சு   தற்போ து   அடிப ட்டு   வரு கிறது.

 

 

அதில்   இவ ருக்கு   ஒரு   நாளைக் கு   குறை ந்தது   12000   இ ருந்து   18000   சம்ப ளம்   பேசப்ப  ட்டி ருப்ப தாக   சொல் லப்ப டுகி ற து .  இதன் மூலம்   பார்த் தால்   42   நாட்க ளுக்கு   சே ர்த்து   இவர்   கிட்ட த்தட்ட   7 லட்சம்   வரை   சம்ப ளமா க   பெற் றுவிட்டு   தான் சென்று   இரு க்கிறா ர்   என்று   தகவல் கள்   வெ ளியா கி   இருக் கிறது.

 

 

இது   பல ரை யும்   ஆச்சரி யப்பட   வைத் திருக் கிறது.   வீட் டில்   40   நாட் கள்   எந்த ஒரு   சு வாரசிய த்தை யும்   கொ டுக்கா மல்   இரு ந்த   இவரு க்கு   கிட்ட த்தட்ட  7   லட்சம்   சம் பளம்   என் பது   பலரை யும்   வாயை   பிள க்க   வைத்து   இருக்கி றது.  இந்த  செ ய்தி   தற்போ து   இணைய த்தில்   வை ரலாகி   வரு கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.