நயன் தாரா ஒரு திருடி.!!நேரில் பார் த்தால் அறைந் துவிடு வேன்.!! நய ன்தா ராவை அசிங் கமாக கிழி த்த பிர பலம்.!! என்ன கார ணம் தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிரப ல   நடிகை யாக   இருப் பவர்   நடி கை   நயன் தாரா  . இவர்   ஐயா   பட த்தின்   மூல ம்   தமிழ்   சினிமா வுக்கு   அறி முகம்   ஆனா ர் .  இதை   தொ டர்ந்து   இர ண்டா வது   படத் திலே யே   சூப்பர்   ஸ்டா ர்க்கு   ஜோடி யாக   சந்திர முகி   படத் தில்   நடித் தார் .  இதன் பின்   அடுத் தடுத்த   படங்க ளை   நடி த்து  பிரபல மடை ந்தார்.

 

 

நடி கர்   சிம்புவு டன்   ஜோ டி   போட்டு   நடி த்த   வல்ல வன்   திரைப் படத் தின்   மூலம்   இவர்க ள்   இரு வரு க்கும்   காதல்   மலர் ந்தது  . சில   ஆண்டு களு க்குப்  பின்   கரு த்து   வேறு பாடு   காரண மாக    இரு வரும்   பிரிந் தனர் . அதன் பின்பு   வில்லு பட  சமய த்தில்   இய க்கு னர்   பிரபு   தேவா வை   காத லித்து   வந் தார்.

 

 

அவரை   திரும ணம்   செய்து   கொ ள்ளும்   அள விற்கு   நயன்தா ரா   சென் றுவி ட்டா ர்  . ஆனா ல்      பிரபுதே வாவு க்கு   அந்த   சமயத்தி ல்   திரும ணம்   ஆகி   குழந் தைகள்   இருந் தது  . முதல்   மனை வி   தொட ர்ந்து   பிரச் சினை   கொடு த்த தால்   அவ ரையும்   பிரிந் தார்  . அந்த   சமயத் தில்   தான்   பிரபு தேவாவி ன்   ம னைவி   ரமலத்   நயன்தா ரா வை   படுகே வல மாக   விமர் சித்திரு ந்தார்.

 

 

திரும ணமான   கணவ ர்களை   திருடி யவர்   என் றும்   அவரைப்   பார்த் தால்   கன்னத் தில்   அறை ந்து   விடு வேன்   என் றும்   ஆவே சமாக   பேசி யிருந் தார்.   பிரபுதே வாவை   காதலி த்தத ற்காக   நிறைய   ஆமா னங்க ளை   சந்தித்தி ருந் தார்   நயன் தாரா .  அத னால்   அவ ரை   விட்டு   பிரி ந்து   விட் டார்  . அந்த   சமயத் தில்   தான்   விக் னேஷ்  சிவன்   அவ ருக்கு   ஆறுத லாக   இருந் தார்.

 

 

அதன்  பின்   இரு வரும்   தற் போது   திரும ணம்   செய் து   விட் டனர்  .  பிரபு தேவா   மனைவி யிடம்   மிக வும்  கேவ லமாக   திட் டுவாங்க   அவமான ப்படப்ப ட்டு  இருந் தார்   நய ன் தாரா.   இந்த   செய் தி   தற் போது   இணை யத் தில்  வைர லாகி   இரு க்கி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.