17 வயது சிறிய பெண்ணு டன் ஏற் பட்ட காதல்.!! மூன் றாவது திரு மணம் செய்ய நடிப் புக்கு குட் பாய் சொன்ன பிர பல நடி கர்.!! வெளி யான லேட் டஸ்ட் தக வல்.!!

0

உலக   அள  வில்   பிரபல மான   நடிகர் களில்   ஒரு வராக   இருப் பவர்   தான்   நடி கர்   அமீர் கான்  . இவர் எந்த   அளவு க்கு   பிரப லமாக   இருக்கிறா ரோ   அந்த   அள வுக்கு   சர்ச்சை களி லும்   சிக்கி   இரு க்கி றார்  . ஆனால் இவர்   தற் போது   சமீபத் தில்   இவரு டைய   ஓய் வை   அறிவி த்திருந் தார் .  இது   பலருக் கும்   அதிர் ச்சியை   கொடு த்திரு ந்தது.

 

 

அத ற்கு   கார ணம்   இவ ர்   நடிப் பில்   வெளிவ ந்த   திரைப் படங் கள்   மிகப் பெரிய   தோல் வியை   சந்தி த்து   வரு கிறது  . கடைசி யாக   நடிப் பில்   வெளிவ ந்த   லால் சிங் சதா   திரை ப்படம்   இவரே   தயா ரித்து   நடித் திருந் தார்  . இந்த படம்   மிகப் பெரிய   தோல் வியை   சந்தி த்த து  . அவரு டைய   ரசி கர்க ளே   அந்த   பட த்தை   எதிர் த்து   போரா ட்டம்   செய்தா ர்கள்.

 

 

அத னால்  சில   காலம்   ஓய்வு   கொ டுத் து   வருவ தா கவும்   அந்த   சமயங் களில்   குடும்ப த்துட ன்   கு ழந்தை களு டன்   நேரம்   செல வழிப் பதாகவு  ம்   கூறியி ரு ந்தார்.   மேலும் இவர்   அடி க்கடி   திரு மணம்   விவா கர த்து   என   சர்ச் சையை   உரு வாக்கிக்   கொண் டே   இரு ப்பார் .  இவரி ன்   பட   தோ ல்விகள்   இவரு க்கு   ஓய் வுக்கு   வர   கார ணம்   என்றா லும்   மற்றொ ரு   காரண மும்   தற் போது   சொல் லப்ப டுகிறது.

 

 

இவர்   தற் போது   மூன் றாவது   திரும ணத்தி ற்கு   ரெடியா கிவிட் டாராம்.  இரண் டாவது   மனைவி யை   கடந்த   வரு டம்   விவாக ரத்து   செய் து   இரு ந்தார்.  தற் போது   இவர்   தன் னைவிட   17   வயது   குறை ந்த   நடி கையு டன்   கிசு கிசு   பட்டு   வருகி றார்  . அந்த   நடி கை   வேறு   யா ரும்   இல் லை   லால்   சிங்  சாதா   திரை ப்படத்தி ல்   அமீர்கா னுக்கு   அம் மாவாக   ந டித்த   மோனி கா   சிங்   தான்.

 

 

இவரு டன்   தான்   அமீர் கான்   தற் போது   ஊர்   சுற்றி   வரு கிறா ராம்.   விரை வில்   இருவரு க்கும்   திரும ணம்   என்று   பாலி வுட்   வட் டார த்தில்   பேசி   வருகி றார் கள்.  இதன்   காரண மா கவும்   தான்   இவர்   நடிப் பிற்கு   ஓய்வு   கொடுத் திருக்கி றார்   என்று   தற் போது   பேசி  வருகி றார்க ள் .  இந்த   செ ய்தி   தற் போது   இ ணையத் தில்   வைர லாகி   இரு க்கி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.