வாரிசு ரிலீஸ் க்கு வந்த சிக் கல்.!! திடீ ரென அதி ரடி முடிவு எடு த்த நடி கர் விஜய்.!! செய்தி கேட்டு மிர ண்டு போன திரை யுலகம்.!!என்ன செய் தார் தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினி மாவின்   முன் னணி   நடி கர்   விஜய்   .இவர்   தற்போ து   வாரிசு என்ற   திரைப் படத் தில்   நடி த்’து   மு டித்தி ருக்கி றார் .   இந்த படம்   பொங் கல்   அன்று   வெளி யாகும்   என்று   சொல் லப்பட் டது  . அதே   நா ளில்   அஜித் தின்   துணிவு   படம்   வெளி யாக   இருப்ப தால்   எந்த படம்   வெற்றி யாகும்   என்று   ரசிக ர்கள்   எதிர்பா ர்த்துக்   கொ ண்டிரு க்கிறா ர்கள்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   தமிழ்நா ட்டில்   துணிவு   திரை ப்படத் திற்கு   அதிக   திரைய ரங்கு கள்   ஒதுக்கப் பட்டிரு ப்பதாக   சொல் லப்ப டுகிறது.   மேலும்   தெலுங் கு   சினிமா வில்   வாரிசு   படத் தை   பொங்க ல்   அன்று   வெளி யிட   தயாரிப் பாளர் க ள்   முன்   வரவி ல்லை .  அத னால்  தயா ரிப்பா ளர்   மற் றும்   பட குழு   மிகு ந்த    கவ லையி லிருந்து   வரு கிறா ர்கள்.

 

 

இத னால்   விஜ ய்க்கு   ஆதர வாக   பல   அரசி யல்   தலை வர்க ளும்   இயக்கு னர்களும்   பேசி   வருகி றார் கள் .  இருந் தும்   வா ரிசு   படத் திற்கு  எந்த   முன் னேற்றமும்   இல் லாத   காரண த்தினா  ல்   ரசிக ர்கள்   மிகுந் த   வருத் தத்தி ல்  இருந் து   வரு கிறா ர்கள் .  இந்த   நிலை யில்   நடி கர்   விஜய்   திடீ ரென   அதிர டியாக   ஒரு  முடிவு   எடு த்திரு க்கி றார்.

 

 

என்ன வெ ன்றால்    பரபர ப்பான   சூழலி ல்   கேர ளா  ,  ஆந் திரா   மற் றும்   புது ச்சேரி   மாநில ங்களை   சேர் ந்த   அகில   இ ந்திய   விஜய்   மக் கள்   இய க்கம்   நிர்வா கிக ளை   நாளை   சென் னை   உள்ள   த லைமை   அலுவ லக த்தில்   வரு மாறு   நடிக ர்   விஜய் அழை ப்பு   வி ட்டதா க   தக வல்   வெளி யாகி   உள் ளது .  பல   சிக்க ல்கள்   இருந் திருக் கும்   நிலை யில்   அது  குறி த்து   பேச தான் இந்த   அழை ப்பு   என   கூறப் படுகி றது.

 

 

மே லும்   பலர்   நடி கர்   விஜய்   ஏற்க னவே   அரசிய லுக்கு   வருவ து   உறுதி என  தக வல்கள்   வெளிவ ந்து   கொ ண் டிருக்கி றது .  இந்த   நிலை யில்   விஜய்    மக்கள்   நிர்வா கிக ளை   வரவ ழைத்து   முக் கிய   உத்தர வுக ளை   பிற ப்பித்து   இரு ந்தார்.  இந்த   நிலை யில்   படத் தின்   ரிலீஸ்  சிக் கல்’   ஏற் பட   இருப் பதால்   இ தனை  சரியாக   பயன்ப டுத்திக்   கொ ண்டு   அடு த்த  கட்ட   வே லைக ளை   தொடங் கலாம்    எ  ன   மு டிவு   எடு த்து   இருகி றாரா ம்.

 

 

இந்த   செய் தி  தற் போது   இ ணையத் தில்   தீயாய்    பர விக்   கொண் டிருக் கிறது.  மேலும்   விஜ யின்  அ திரடி   முடி வால்  திரை   உல கமே   அதிர்ச் சியாகி   இருக் கிறது.  இது   தற் போது   இணை யத் தில்   பல ரும்   பேசுகி றார்க ள்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.