அந்த படத் தில் நடித் தது நானே கிடை யாது.!! டூப் வைத்து தான் படமே எடு த்து முடித் தார் கள்.!! உண்மை யை சொல்லி ரசி கர்க ளுக்கு ஷாக் கொ டுத்த பிரபல நடி கர்.!!

0

தமிழ்   சினி மா வின்   முன் னணி   நடி கராக   வலம் வந்து   கொண் டிருப் பவர்   தான்   நடி கர்   உதய நிதி   ஸ்டாலி ன் .  இவர்   பட ங்கள்   நடிப்ப தோ டு   மட்டு மல் லாமல்   படங் களை   தயா ரிப்பிலு ம்   வெளி யிடுவ திலும்   அதிக   க வனம்   செலு த்தி    வருகி றார் .  தற் போது   தமிழ்   சினிமா வில்   வெளி யாகும்   அனை த்து   படங் களி லும்   இவ ர்தான்   வெளி யிட் டுக்   கொண் டிருக் கிறார்.

 

 

இவர்   சினி மா   துறை க்கு   வந்து  10   வரு டம்   ஆன தை   தொட ர்ந்து   அதனை   வி ழாவா க   கொண் டாடி யிருந் தனர் .  அதில்   பேசி யவர்   பல   உண் மைகளை   வெளிப் படையாக   பேசி   இருக் கிறார்.   இவ ரது   இந்த   பதி ல்கள்   சமூக   வலைத ளங் களில்  அதிர் ச்சியை   ஏற்ப டுத்தியி ருக் கிற  து  .   2020 ஆம்   ஆண்டு   வெளிவ ந்த   ரசி கர்கள்   மத்தியி ல்   நல்ல   வர வேற்பு   பெ ற்ற   திரைப் படம்   தான்   சைக் கோ.

 

 

இந்த   படத் தை   மிஸ் கின்   இய க்கியி ருந்தார்  . சைக் கோ   படமா க  உருவா கியி ருந்த   பட த்தில்   ஹீரோ வாக   இவர்   நடித் தி ருந் தா ர் .   இவ ருக்கு   ஜோடி யாக   அதிதீ  ராவ்   மற் றும்   முக் கிய   கதா பாத்தி ரத் தில்   நித்யா   மேன ன்   போன்ற வர் கள்    நடி த்திரு ந்தார்க ள் .  அத னைப்   பற்றி   பேசிய   உதி யநிதி   இர ண்டு   வருடங் களாக   இந்த   பட த்தின்   படப் பிடிப்பு   தொட ர்ந்து   இரு ந்தது .

 

 

சில   சமய ங்களி ல்  கட்சி   வேலை கள்   மற் றும்   பிர ச்சார   வேலை கள்   இருந் ததால்   பட  பிடிப் பில்   நான்   கலந் து   கொ ள்ளவி ல்லை   என்று  என க்கு   பதி லாக   ஒரு டூப்   நடிகரை   நடி க்க   வை க்க   சொன் னேன்   என் றும்   கூறியி ருந்தா ர்.   மேலும்   காலு க்கு   தான்   ஷாட்   வை ப்பார்   .மேலும்   முகத் தை   காட் டாத வர்   தான்.    அந்த   படத் தில்   அவர்   காட்சி கள்   அமைத்து   இருப் பார் .   எல் லாமே   டூப்  தா  ன்.

 

 

அது அதே   நேரத் தில்   கிளை மாக்ஸ்   காட்சி களும்   நான்   ந டிக்க   முடி யாத   வே லை   இருக் கிறது   என்று   சொல் லிவிட் டேன்  . அத னால்   கிளைமா க்ஸ்   காட்சி நான்   திடீ ரான   இ ருக்க   மாட் டேன்   . அந்த படத்தில்   ஹீரோ யின்   மட்டும் தான்   இருப் பார் .  இவ் வாறு   சைக் கோ   பட த்தில்   ஆச்ச ரியப்ப டுத்தி   இருக்கி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.