திடீ ரென மரு த்துவ மனை யில் அனு மதி க்கப் பட்ட பிர பல 90ஸ் நடி கர்.!! அதி ர்ச் சியில் அவ ரது ரசிக ர்கள்.!!என்ன கார ணம் தெரி யுமா.??

0

90க ளில்   மிக வும்   பிரப லமான   நடிக ராக   இரு ந்த வர்   தான்   நடி கர்   அப்பா ஸ்.  இவர் அந்த   கால கட்ட த்தில்   இளம்   பெண்க ளின்   கனவு   நாய கனாக   இரு ந்து   வந் தார் .  காதல்  தேச ம்   உள் ளிட்ட   எக்க ச்சக்க   படங்க ளில்   நடி த்து   பெண் களை   கவ ர்ந்த   நடி கர்   இவர்  . அந்த   சமயத் தில்   மிகவு ம்   முன்ன ணி    ந டிக ராக    வலம்   வந்து   கொண் டிரு ந்தார்.

 

 

அதன்   பிறகு   இவரு க்கு   படிப்ப டியா க   பட   வாய்ப் புகள்   குறை ந்த   வண் ணம்   இருந் தது .  அத னால்   நடிப் பையே   வி ட்டு   விட் டார்.   சில   விளம்ப ரங்க ளில்   நடி த்து   அதற் காக   கேலி   கிண்ட ல்களு க்கு   உள்ளா னார் .   அதன் பிறகு   அவர் எந்த   படங்க ளிலு மே   நடிக் கவில் லை.

 

 

அதன்   பின்பு   இவர்   தனது   குடும் பத்துட ன்   நேர த்தை   செலவ ழித்து   வரு வதா கவும்      புகை ப்ப டங்கள்   நிலை யில்    திடீ ரென   மருத் துவம னை யில்   அவர்   இருப் பது   போன் ற   புகை ப்படம்   ஒன்று   இ ணையத் தில்   வெ ளியாகி   வை ரலாகி   இரு ந்தது.

 

 

அதை   பார் த்த   ரசிக ர்கள்   பல ரும்   அவ ருக்கு   என்ன   ஆச்சு என்பது   போ ன்ற   அதிர் ச்சி யாகி   இரு க்கிறா ர்கள்.   அதற் கான   கார ணம்   தற் போது   வெளி வந்திரு க்கிறது  . சில   தின ங்களு க்கு   முன்   கால்   முட்டி யில்   அறு வை   சிகி ச்சை   செய்து   கொண் டார்    .  அதற் காக   ஹா ஸ்பிடலி ல்   அனு மதிக்க   பட்ட  போது  எ டுத்த   புகைப் படம்   தான்   அது   என் பது   தற் போது   வெளி வந்தி ருக்கி றது.

 

 

அவரு க்கு   அறு வை   சிகிச் சை   வெற் றிகர மாக   முடிவ டை ந்து   இருப்ப தாக வும்   தகவ ல்கள்   வெளி யாகி   இருக்கி றது .  இத னால்   அவரு க்கு   தற் போது   எந்த வித   பாதி ப்பும்   இ ல்லை   என் றும்   சொல் லப்படு கிறது.   இந்த   செ ய்தி   தற் போது   இணைய த்தில்   வைர லாகி   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.