திடீ ரென நடு ரோட் டில் நிர்வா ண மாக போ ரா ட்டம் செய்த பிர பல நடி கை.!! அதி ர்ந்து போன திரை யு லகம்.!!பர பர ப்பை ஏற் படுத் திய நடி கை.!!

0

தற் போது   தெ லு ங்கு   நடி கை   ஒ ருவர்   திடீ ரென   நடு  ரோட் டில்   நிர்வா ண மாக   போரா ட்டம்   செய்தி ருக்கி றார் .  இந்த   செ ய்தி   தற் போது   இணை யத் தில்   மிக   வை ரலாக   பேசப் பட்டு   வருகி றது  . பிர பல   தயா ரிப்பா ளர்களில்   ஒருவ ரான   பன்னி வாசு   என்ப வர்   மீது   நடி கை    ஒருவர்    தன் னை   ஏமா ற்றி   விட் டதாக   குற்றச் சாட்டு   ஒன் றை   கூறி யிருக் கிறார்.

 

 

மேலும்   அவர்   மீது   குற்ற ச்சாட் டு களை    நடவடி க்கை   எடு க்க   வே ண்டும்   என் பதற் காக   நடுரோ ட்டி ல்   நிறு வன மாக   போராட் டம்   ஒன் றை   நட த்தி   இருக் கிறார்  . இவர் இது   போ ன்ற   போ ராட்ட த்தில்   இறங் கியது   பெ ரும்   பரபர ப்பை   ஏற்ப டுத்தி   இரு க்கிற து .  இதுகு றித்து   தக வல்   அறி ந்த   காவல் துறை யின ர்   உடனடி யாக   அவரி டம்   பேசி   சம்ப ந்தப்ப ட்ட    தயாரி ப்பா ளர்    மீது   நடவ டிக் கை   எடுப் பதாக   கூறி   அவ ரை   சமா தானப்ப டுத் தினார்.

 

 

இது   தற் போது   இ ணைய த்தில்   பெரும்   பரபர ப்பை   ஏற்படு த்தி   இருக் கிறது.  மேலும்   அந்த   பகுதி களில்   சில   நேரம்   பரபர ப்பை   ஏற்ப டுத்தி   இரு ந்தது  . அவர்   மீது   அளி த்த   புகார்    மீது   எந்த   நடவடி க்கை யும்   எடுக் காததா ல்  தான்   தற் போது   நடை பெற் றது.

 

 

இது  போ ன்ற   போரா ட்டத் தில்   ஈடுபட் டதாக வும்   இனி யும்   இது போன்ற   நடவடி க்கை   எ டுக்க வில் லை   என் றால்   மீ ண்டு ம்   நிர்வா ண   போரா ட்டம்   நட த்த   வேண் டும்   என் றும்   அவர்   கூறி யிருக் கும்   செய்தி    தற் போது   தெ லுங்கு   சினி மா   உ லகில்   பெரு ம்   பரபரப் பை   ஏற்ப டுத் தி   இரு க்கிறது .

 

 

ஏற் கன வே   தெலு ங்கில்   ஸ்ரீ ரெட்டி   என்ற   நடி கை   இது போன்ற   நிர் வாண   போராட் டத் தில்   ஈடுப ட்ட னர்  . தற் போது   அவ ரை   தொ டர்ந்து     இந்த   ந டிகை  இப் படி   செய்து   இரு ப்பது   பலரை யும்    ஷாக் காக   வைத் திரு க்கிறது .  தற்போ து   இணை யத் தில்  இது   வைர லாக   பேச ப்பட்டு   வருகி றது.

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.