தன் னை மேடை யில் மட் டமாக அசிங் கப்படு த்திய விஜய் பட பிரப லம்.!! பின் நஷ்ட த்தில் நடு தெரு விற்கு வந்த வரை தூக்கி விட்ட அஜித்.!! கண்டு கொள் ளாத விஜய்.!!

0

தமிழ்    சினி மாவின்   பிர பல  நடிக ராக   இரு ப்ப வர்   ந டிகர்   அஜித் குமார் .  இவர்   தற்போ து   துணி வு    திரை ப்பட த்தில்   நடித் திருக் கிறார் .  இந்த படம்   பொ ங்கல்  அன்று   வெளி யாக   இருக் கிறது  .  அதே போல்   அ ன்று   விஜ யின்   வாரிசு படம்   வெ ளியாக   இருப் பதா ல்   ரசி கர்க ள்   மத்தி யில்   இர ண்டு   பட ங்க ளும்   பெரிய   எதிர்பா ர்ப்பு   இரு ந்து   வருகி றது.

 

 

அவர்   கடை சியாக   வலி மை   திரை ப்படத் தில்   நடித்தி ருந்தா ர் .  இந்த படம்   கலவை யான   விமர்சன ங்க ளை   பெற் றது  . அத னால்   இந்த   திரை ப்படத் தை   எப்ப டியா வது   வெற் றி   படமா க   வேண் டும்   என   இயக் குனர்   மற் றும்   தயாரி ப்பாளர்   திட்ட மிட் டு   இருக் கிறா ர்கள் .   மேலும் இவர்   அடுத்த தாக   விக்னே ஷ் சிவன்   இயக்க த்தில்   புதிய  படத்  தில்   நடி க்க   இருக் கிறார்.

 

 

இந்த   சம யத்தி ல்   பிரப ல   விஜய் பட   தயாரி ப்பாள ர்   அஜித் தை   மேடை யில்   அசிங்க ப்ப டுத் தி   இருக்கி றார் .  அத ற்கு   அஜித்   என்ன   செய் தார்   என்று  தற் போது   ஒரு   தக வல்   கிடை த்தி ருக்கி றது .  இந்த   தயா ரிப் பாளர்   வேறு   யா ரும்   இல்லை   விஜய்   வை த்து   குஷி ,   கில்லி  ,  சிவ காசி  போன்ற   படங் களை   தயா ரித்த   ஏ எம்   ரத்தி னம்   தான்  . இவர்   தயா ரிப் பில்   வந்த   கில்லி படம்   மிகப் பெரி ய   வெ ற்றி   பெற் றது.

 

 

அப் பொழுது   அந்த   படத் தின்   வெற்றி யை   கொண் டா டும்   ஒரு   விழா வில்   அஜித்   என்ப வர்   இனி மேல்   காணா மல்   போய்வி டு வார்   என்ப து   போ ன்று   அவர்   தெலுங் கில்   பேசி   இரு ந்தார் .  அதா வது   அந்த   சமய த்திலே யே   அஜித்   மற் றும்   விஜய்   இ டையே   போ ட்டி   தொட ங்கி   விட்ட து .  அத னால்   கில்லி   படத் தின்   வெற்றி யை   தொட ர்ந்து   இனி மேல்   அஜித்   கிடை யாது   என் பது  போல அவர்   பேசியி ரு ந்தார்.

 

 

இவர்   இ ப்படி   பேசி   சரி யாக   ஐந்து   வரு டம்   கா ணாமல்   போய் விட் டார் .  அதன்   பின்பு சில   படங் கள்   ஏற்ப ட்ட   நஷ்டத் தால்   படங் களை   எடு க்க   முடியா மல்   பெரிய   கடனி ல்   கி ட்ட த்தட்ட   நடு த்தெரு வுக்கு   சென்று   விட் டா ர் .  இ தனை   அறி ந்த  அஜித்   உங் களுக் கு   ஒரு படம்   தருகி றேன்   என்று  கூறி  ஆர ம்பம்   படத் தினை   கொடு த்தார் .  அதன் பின்பு   தொ டர்ச்சி யாக   என்னை  அறிந் தால் ,   வே தாளம்   போன்ற   படங் களை   கொ டுத்து   அவ ரின்   கட னை   அடை க்க   காரண மாக   இருந் தார்.

 

 

மேடை யில்   தன் னை   அவமா னப்படு த்திய   வரை   எந்த ஒரு   வஞ்ச மும்   இல் லாமல்   அவரு க்கு   படங்க ளை   கொ டுத்து   அவ ருடைய   கடனை   அடை க்க   உதவி யவர்   அஜித்  . இவ ரின்   நல்ல   குணத் தால்   தான்   இவரை   பல ரும்   தற்போ து   கொண் டாடி   வருகி றார் கள்  .  இந்த   செய்தி    த ற்போது   இணை யத் தில்  வைர லாகி   வரு கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.