இது மொ க்க படம் என் னால நடி க்க முடி யாது.!! தெறி த்து ஓடிய கீர் த்தி சுரேஷ்.!! வம் பாக நடி த்து கெட்ட பெயர் வாங் கிய பிர பல நடி கை.!! இதெல் லாம் தேவை யா.??

0

நடி கை   கீர் த்தி   சுரே ஷ்  தமிழ்    மற் றும்   தெலு ங்கு   சினி மா   துறை யில்   மிக வும்   பிரபல மான   நடிகை யாக   இரு ந்து   வருகி றார்   .  இர ண்டு   மொ ழிகளி லும்   மிக ப்பெரிய   ஹிட்   படங்க ளை   கொடு த்திரு க்கி றார் .   இவர்   தற் போது   மாரி   செல்வ ராஜ்   இயக் கத்தி ல்   உரு வாகி   வரும்   மாம ன்னன்   திரைப் படத் தில்   நடி த்து  வருகி றார் .  இந்த   படத் தில்   உதய நிதி   ஸ்டா லின்   ஹீரோ வாக   நடிக் கிறார் .

 

 

மேலும்   தெலுங் கில்   நாணி   நடிப் பில்   உரு வாகி   வரும்   த சரா   திரை ப்படத் திலும்   நடி த்து   வருகி றார் .    இவர்   பல   முக் கிய   திரைப்ப டங்க ளை   மிஸ்   செய் து   இருக் கிறா ர்  .  குறிப் பாக   பொன்னி யின்   செல் வன்   திரை ப்பட த்தில்   முக் கிய  கதா பாத் திரத் தில்  நடி க்க   மணிர த்தினம்   இவரை   அணுகி யிருக்கி றார் .  ஆனால்   இவர்   அண்ணா த்த   திரைப் படத் தில்    நடிப் பதற் காக   இந்த   திரைப் பட த்தை    நிராக ரித்து   விட் டார்.

 

 

ஆனால்   அண்ணா த்த   திரை ப்பட மும்   மிக   மட்ட மான   தோ ல்வியை   சந்தித் தது.  இதே போன் று   இவர்  201 6   ஆம்   ஆண் டு   ஒரு   திரை ப்படத் தை   தவற விட்டு   இருக் கிறார்  .  ஆனால்  அந்த   படத்தி ல்   மற் றொரு   நடி கை   நடி த்து   அந்த   படம்   வெ ற்றி   பெற வில் லை .   2016 ஆம்   ஆண் டு  ஜீவா   நடிப்பி ல்   வெளி யான   திரைப் படம்   தான்   கவ லை   வேண் டாம்  .  இ ந்த   படத் தில்   இவ ருக்கு   ஜோடி யா க   நடி கை   காஜல்   அகர் வால்   நடித் திரு ப்பார்.

 

 

இந்த   படத் தில்   முதலி ல்   கீர்த் தி   சுரேஷ்   தான்   ஒப்பந் த மாகி   போட் டோ  ஷூட்   வரை   செ ன்று   இருக் கிறா ர் .   ஆனால்   பட த்தை   தொ டங்க   தாம தமான தால்   கீர் த்தி   சுரேஷ்   படத் தில்   இரு ந்து   வில கி   விட் டார்  . அவரு க்கு   பதி லாக   தான் இந்த   படத் தில்   காதல்   அகர் வால்   நடித் தார் .   ஆனால்   கீர்த்தி  சு ரேஷ்   படம்    தாமத த்தை   தொ டர்ந் து   அவ ருக்கு   முன்ன ரே   படம்   சரி யாக   வ ராது  என் பது   தெரித் ததோ   என் னமோ   படத்தி லிரு ந்து   விலகி   விட் டார்.

 

 

ஆனா ல்   இந்த   படத்தி ல்   காஜல்   அகர் வால்   நடி த்து   மீண் டும்   ஒரு தோல்வி   படத் தை   தன்   பங்கி ற்கு   வா ங்கிக்   கொ ண்டார்  . இந்த படம்   காமெ டிக்கு   வொ ர்க்   அவுட்   ஆ கி   இருந் தாலும்   படம்  ஒரு   சுமா ரான   வெற்றி யை   தான்   பெற் றது.  இதன்  மூலம்   கீர் த்தி   சுரே ஷ்   நிராக ரித்த   கதையில்   காஜல்   அகர் வால்   ந டித்து   தோல் வியை   சந்தி த்தார்  .  இந்த செய்தி   தற்போ து   இணை யத் தில்   வைரல் ஆகி   வரு கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.