என் னது நான் கர்ப் பமா.?? வத ந்திக ளுக்கு முற் றுப் புள்ளி வைத்த பிர பல நடி கை.!!அவர் சொன் னதை கேட்டு ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!!

0

சில   நாட்க ளாக வே   பிர  பல   நடி கை   ஒரு வர்   கர்ப்ப மாக   இருப் பதாக வும்   அது வும்   திரும ண மான   நான் கே  மாத த்தில்   கர்ப் பமா   என் ப  து   போன் று   இணை யத்தில்   பல   தக வல் கள்   வெளி யாகிக்   கொண்டி ருக் கிறது .  தற் போது   அத ற்கு   அந்த   நடிகை யே  விளக் கம்   அளித் திருக் கிறா ர்  . இதைக்   கேட்ட   பல ரும்   ஷாக் ஆகி  இருக் கிறார் கள் .

 

 

மர கத   நாண யம் ,   யாக வரா யனும்   நா காக்க   உள்ளி ட்ட   திரைப் படங்க ளில்   நடித் தவர்   நடி கர்   ஆதி  .  இந்த   பட த்தில்   இவ ருக்கு   ஜோடி யாக   நடி த்த   நடி கை   தான்   நிக்கி   கல்ரா ணி  . அதன் பின்   இருவரு க்கு ம்   காதல்   ஏற்பட் டு   சில   மாதங்க ளுக்கு   முன்   தி ரும ணம்  செய்து   கொ ண்டன ர் .   திரும ணத்தி ற்கு   பின்  வெளி நாட்டு க்கு   ஹனி மூன்   சென்று   புகை ப்படத் தை   இணை யத் தில்   பதி விட்டு   வந் தனர்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   கடந்த   இர ண்டு   நாட்க ளாக  நிக்கி   கல்ரா ணி   கர்ப்ப மாக   இருப்ப தா கவும்   ஒரு   தகவல் கள்   வெளி யாகி   வரு கிறது  . அதுவும்   திரும ணம்   ஆன    நான்கே   மாதத் தில்   கர்ப் பமா  ?   ஆதி   நிக்கி  கல்ராணி   ஜோடி அப்பா   அம்மா ஆக   போகி றார் க ள்   என்ப து   போ ன்ற  பல   தக வல் கள்   இ ணையத்தி ல்   வெளியா கி   வை ரலாகி   கொ ண்டு   இருக் கிறது.

 

 

ஆனால்   தற் போது   அதற் கு   பதில்   அளி க்கும்   வகை யில்   அவர் பதிவு   ஒன் றை   போட்டு   இருக் கிறா ர் .  அது   எ ன்ன வெ ன்றால்   அவரே   இந்த   செய்தி யை   கேட்டு   ஷாக் ஆகி   இருக்கி றாரா ம்  .  நான்   கர்ப்ப மாக   இருக்கி றேன்   அது   எனக் கே  தெரிய வில் லையே   என்று   கூறியி ருக் கிறார்  . மேலும்   நான்   உண்மை யில்  கர்ப் பமாக    இரு ந்தால்   நானே   முத லில்   உங்க ளிடம்   பதிவி டுவே ன்.

 

 

 

வதந்தி களை   நம்ப   வே ண்டாம்   என்பது   போ ன்று   அவர்   அந்த   பதி வில்   கூறி   இரு க்கி றார் .   இது   தற் போது   பலரு க்கும்   அதிர் ச்சியை   கொடு த்து   இருக் கிறது.  சமீப   கால மாக   ந டிகர்   நடிகை களுக் கு   விவாகர த்து ,    கர்ப் பம்   என்பது   போ ன்ற பல   தகவல் கள்   இணைய த்தி ல்   உலா   வந்து   கொண் டிரு க்கிறது .   அத னால்   வதந் திகளை   நம்ப   வேண் டாம்   என் பது   போன்று   அவர்   பதிவு   செய்தி ருக்கி றார்   .  இது   தற் போது   இணை யத் தில்   வைர லாக   பேசப் பட்டு   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.