தன்னை அசிங் கப்ப டுத் திய வரை வாழ்ந் துட்டு போ என கூ ப்பிட்டு பாரா ட்டிய ரஜினி.!! கண் கலங் கிய இளம் ஹீரோ.!! யார் தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினிமா வின்   சூ ப்பர்   ஸ் டார்   ஆக   இருப் பவர்   ரஜி னிகாந்த் .   72   வயதி லும்   சூப் பர்   ஸ்டா ர்   ஆக   இன் றும்   ஓடிக்   கொ ண்டிரு ப்பவர்  இவர்.   இவ ரின்   வள ர்ச்சி யை   பார் த்து   விய ந்து   போகா தவர் களே    யா ரும்   இரு க்க   மாட் டார் க ள்  .  இளம்   நடிக ர்கள்   முதல்   தற் போது   உச்சத் தில்   இரு க்கும்   நடிக ர்கள்  வரை   இவ ரிடத் தை   பிடி க்க   வேண் டும்   என்று   தான்   பல ரும்   ஆசைப் பட்டு   வருகி றார் கள்.

 

 

ஆனால்   இன் றும்   நம் பர்   ஒன் றாக   இருப் பவர்   இவர்   மட்டு ம்தான் .  சில   வரு டங்க ளாக   இவ ர்   நல்ல   படங் கள்   எடுக் கும்   இயக்கு னர்க ளை   படம்   பார்த்து விட்டு   நேரில்   வீட் டிற்கு   அழை த்து   பாராட் டும்   வழக் கத்தை    வைத் திருக் கிறார்  அல்ல து  அவ ர்களை   தொலை பேசி யில்   தொ டர்பு   கொ ண்டு     பாரா ட்டுக ளை   கூறிவி டுகி றார் .   அந்த   வகையி ல்   தமி ழில்   பல இளம்   இய க்குனர்க ளுக்கு   இது போன்று   செய் திருக் கிறார்.

 

 

சமீப த்தில்   ஒரு இளம்   இயக்கு னரை   வீட் டிற்கு   அழை த்து   பாரா ட்டி   இ ருக் கிறார்.  அவர் தான்   இயக்கு னர்   பிரதீப்   ரங்க நாதன்  . கோ மாளி   படத் தின்   மூலம்   அறிமுக மான   இவர்   லவ் டுடே   என்ற   படத் தை   இயக் கி   அவரே   ஹீ ரோவாக   நடித் திருந் தார் .   இந்த   படத் தை   பா ர்த்த   ரஜினி காந்த்  அவ ரை   நேரில்   அழை த்து   பாரா ட்டிய   சம்பவ த்தை   பற்றி   அவர்   ஒரு   பேட்டி யில்   வெளிப் படை யாக   பேசி யிருக் கிறார்.

 

 

முத லில்   அவர்   தனக்கு   போன் செய்து   பாராட்டிய தாக வும்   பின் னர்   நாளை   தன் னை   பார் க்கு மாறு   கூ றிய தாக வும்   சொ ல்லி   இருக் கிறார்  .  மேலும்   அவ ரை  என்னை   பார் த்து  எனக் கு   பொன்னா டை   அணிவி ப்பார்   என   எதிர் பார்க் கவே   இல் லை   என  கூறியி ருக்கி றார்  .  இதில்   வி ஷயம்   என் னவென் றால்   பிரதீப்   த ன்  முதல்   படமா ன   கோமா ளி   படத்தி  ல்   ரஜினி யின்   அர சியல்   வரு கையை   கிண் டல்   செய்யு ம்   வகை யில்   ஒரு   காட்சி யை   வைத்திரு ப்பார்.

 

 

 

அந்த   கா ட்சி   படத் தில்   இல் லை   ட்ரைல ரில்   வைக் கப்பட்டி ருந் தது  . பிறகு   உலக நாயகன்   கமல ஹாசன்   ஜெயம் ரவி யுடன்   நேரடி யாக   பேசி அந்த   காட் சியை   அக ற்றும்   படி  சொ ல்லி   இருக் கிறார்  .  ஆனால்      ரஜினி   படத் தைப்   பற்றி   பாரா ட்டிய   தோடு   மிகவு ம்   பாசிட் டிவான   வார்த்தை க ளை   பேசி   இருக்கி றா ர் .   மேலும் என்னை   கி ண்டல்   செய்த தை   நான்   பார்த் தேன்   எனக்கு எந்த   பிரச்ச னையும்   இல் லை   என்று   கூறியி ருக் கிறார்.

 

 

 

இதை ப்ப ற்றி   கூறும் போது   பிர தீப்   மிக வும்   மனம்   நெகி ழ்ந்து   பேசி யிருக்கி றார்.   ஒரு இளம்   இயக்கு னரை   நேரில்   அழை த்து   பாராட் டுவதோ டு   அவர்    தன்னை   கிண் டல்  செய்ததை  யும்   கூறி   த னக்கு   எந்த   பி ரச்ச னையும்   இல்லை   என்று   கூறியி ருக் கிறார்   ரஜினி காந்த்  .   இவரி ன்  நல்ல   மனசு   தான்   இவரை   என் றும்   சூப் பர்   ஸ்டா ராக   இரு க்க   வைத்தி ருக்கி றது .  இந்த   செ ய்தி   தற் போது   இணை யத் தில்   வைரல்   ஆகி   வரு கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.