தயா ரிப் பாளர் களுக்கு செ ய்த து ரோகம்.!! தற் போது அவ ஸ்தை கடும் பிர பல நடி கர்.!! கடும் கோபத் தில் த யாரிப் பாளர் கள்.!! இவரு க்கே இந்த நிலை யா.??

0

தென்னி ந்திய   சினி மாவில்   முன் னணி   நடி கராக   வலம்   வந்து   கொ  ண்டி ருப்பவர்  விஜய் .   இவர்   நடி ப்பில்   தற் போது   உரு வாகி   இருக் கும்   திரை ப் படம்   தான்   வாரிசு .   அந்த படம்   பொங்க ல்  அன்று   வெளி யாகும்   என்று   அதி காரப்பூ ர்வமான   அறிவி ப்பு   வெ ளியா னது .   இந்த   படத் தில்   அவரு டன்   இணை ந்து  ராஷ் மிகா   மந்த னா ,  சரத்கு மார் ,   பிரபு ,   ஷாம்  ,  ஸ்ரீகா ந்த்    என  பல   முன் னணி   பிரபல ங்கள்   நடித் திருக் கின்ற னர்.

 

 

இந்த   பட த்தை   தெலு ங்கு   இயக்கு னர்   வம்சி   இயக்கி யிருக் கிறார் .  தெ லுங்கு   தயாரி ப்பா ளர்   தில் ராஜூ     தயா ரித்து   வரு கிறார் .  இந்த படம்   பொங் கல்  அன்று   வெளி யாக   இரு ப்ப தால்   அதே   நாளில்   வெளியா கும்   அஜித் தின்  துணிவு   திரை ப்படம்   இந்த   படத் திற்கு   பெரும்   சிக்கலா க   அமை ந்திரு க்கிற து .  துணிவு   திரைப் பட த்திற்கு   அதிக   திரை யரங் குகள்   வழங்க ப்பட்ட தால்   வாரி சுக்கு   குறை ந்த   அ ளவே   இருக் கிறது.

 

 

மேலும்   தெலு ங்கு   தயாரிப் பாளர்க ள்   சங்கத் தில்   ஒரு   பிரச் சனை   எழுந் திருக் கிறது .  அதா வது   அங்கு   முக் கிய   நாட்க ளில்   தெ  லுங்கு   படங் கள்   மட்டு மே   வெளி யாகும்   மற்ற மொழி   படங்க ளை   அவர் கள்   அனும திக்க   மா ட்டார்க ள்.  அதே போல்   பொ ங்க லுக்கு   தற் போது   வாரிசு   படத் தை   அ வர்க ள்   அனுமதி க்கவில் லை  . இத னால்   தெலு ங்கி லும்   படம்   ரிலீஸ்   செய் ய   தாம தம்   ஏற் பட்டு   இருக் கிறது .  அத னால்   தற் போது   என்ன   செய்வ தென் று    புரியா மல்   படக் குழு   குழ ம்பி   வரு கிறது .

 

 

சமீப த்திய   பே ட்டி யில்   தயா ரிப்பா ளர்   கே ராஜன்   பேசு ம்பொ ழுது   விஜய் தமிழ்   சினி மாவில்   பெரி ய   நடி கர்  .   ஆ னால்   தெலு ங்கில்   இவ ருக்கு   கொ ஞ்சம்   கூட   மார் க்கெட்   கிடை யாது .  அதனா  ல்   மார் க்கெ ட்டை   உயர் த்த   தெலு ங்கு   இயக்கு னரை   படம்   இய க்க   அனும தித்திரு க்கி றார்  . இதன் மூலம்   மார்க்கெ ட்டை  பிடி த்து   விட லாம்   என்று   அவரு க்கு   தற்போ து   சிக் கல்   ஏற்பட்டி ருக்கிற து.

 

 

தமிழ்   சினி மாவில்   எந்த ஒரு   கட்டுப்பா டும்   கிடை யாது  . அனை த்து   மொழி   படங் களி லும்     திரை யரங்குக ளை   வாரி   வழங் குவார்க ள்  . ஆனால்   தெ லுங்கு   சினிமா வில்   அவ் வாறு   கி டை யாது  .  மேலும்   விஜய்   தனது   சம்பள த்தை   125   கோடி வரை   உய ர்த்தி யது  தயாரி ப்பா ளர்க ளுக்கு   செய்த   துரோ கம் .  அந்த   பய னை  தான்   தற் போது   அனுப வி த்துக்   கொண் டிருக்கி றார்    என் பது   போ ன்ற   அவரை ப்   பற்றி   பேசி   இருக் கிறா ர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.