பிர ம்மா ண்டமாக திருமண த்தை முடி க்க பிளான் செய்த பிர பல. காதல் ஜோடி.!!சின்ன விஷ யத்தி ற்கு இப்ப டியா.?? அப் போ திரு மண த்திற்கு.!! அடேங் கப்பா.!! என்ன செய் தா ர்கள் தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பழம் பெரும்   நடி கர்   முத்து ராம னின்   பேர னும்   பிர பல   நடிக ராக   இருந் த   நவ ரச   நாய கன்   கார்த் திக் கின்   மகனு மான   நடி கர்   கௌ தம்   கா ர்த்திக்  தமிழ்   சினிமா வின்   வாரி சு   நடி கராக   வலம்   வந்து   கொண்  டிருக்கி றார் .   இவர்   நடிப் பில்   வெளி யாகும்   திரைப் படங்க ள்   ஆரம் ப   கட்ட த்தில்   வெற் றியை   கொடுத் தது.

 

 

தற்போ தைய   நடிப் பில்   வெளி யான   படங்க ள்   தோல்வி யை   சந் தித்து   வரு கிறது.இவ ரின்   தந் தை   போன் று   இவ ரால்   படங்க ளில்   வெற்றி யை   கொ டுக்க  முடிய வில்லை .  மணிரத் தினம்   இய க்கிய   கடல்   திரை ப்படத் தின்   மூலம்   நடிக ராக   அறிமுக மான   இவர்    பின்பு   சிப் பாய்  ,  என்ன மோ   ஏதோ  ,  வை ராஜா வை  ,   இந்தி ரஜித்   ,  தேவரா ட்ட ம்   போன்ற   பல   படங் களை   நடி த்திரு க்கிறார் . 

 

 

ஆனால் எந்த   பட மும்   சரி யாக   ரீச்   ஆகவி ல்லை  .  த ற்போது   ஆயுத   சத் தம்   ,  செல்லப் பிள் ளை ,   பத்து  தல   போன்ற   பல   படங் களில்   கமிட் டாகி   நடித் து   வருகி றார். இந்த   நிலை யில்   இவர்   பிரப ல   நடி கை யை   காதலி த்து   வரு வதாக வும்   விரை வில்   அவர் கள்   இருவ ருக்கு ம்   திரும ணம்   என் றும்   தகவ ல்கள்   வெளி யாகி   இரு ந்தது  .  இவ ர்கள்   அத னை   உறுதி   செய்யா மல்   பல   இடங்க ளுக் கு   ஜோடி யாக   செ ன்று   வந் தனர்  .

 

 

சமீப த்தில்   இவ ர்கள்   அத னை   ஒப்புக் கொ ண்டு   வி ரை வில்   திரும ணம்   என் று ம்   அதிகா ரப்பூர்வ மான   அறிவி ப்பை   கொடுத்த னர்.அந்த   நடி கை  வேறு   யாருமி ல்லை   நடி கை   மஞ் சிமா   மோ கன்   தான்.   இவர்க ளுக்கு   வரும்   நவம்ப ர் 28  ஆம்   தேதி   திரும ணம்   நட க்க  இருப்ப தாக  சொ ல்லப் படுகிறது  .  இந்த நிலையில்   அவர் களுக்  கு   திரு மண   பத்திரி க்கை   ஒன்று சமூ க வலைத ளங் களில்   தற்போ து   வலம்    வந்து   கொ ண்டிரு க்கிறது . 

 

 

 அதை   பா ர்த்த   ப லரும்   இதற்கே   இந்த   நுனுக் கமா    அப்போ    திரும ணத்  திற்கு    எ ன்பது   போ ன்று    தற் போது   கூறி   வரு கிறார் கள்.அந்த   திரு மண   பத்திரி கை   முழுக்க முழுக்க   கை யால்   எம்பி ரா ய்டரி   செ ய்யப் பட்டு   அழைப் பிதழ்   உருவா க்கப்ப ட்டி ருக்கி றது  .  பத்திரி க்கைக் கு   எவ் வளவு   நுணுக் கமாக   வேலை களை   பார் ப்பவர்   திருமண த்தை   மி கவும்   சிறப் பாக   செய்து   முடி ப்பா ர்கள் என்பது   போ ன்று   பல ரும்   தற் போது   கூறி   வரு கிறா ர்கள்.  இந்த   செய் தி   தற்போ து   இ ணையத் தில்    வைரல் ஆகி   வரு கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.