ரஜினி யை அசி ங்க ப்படு த்திய பிர பல இளம் நடி கர்.!!அவரு படம் ரொம்ப சுமார் தான் .!!நல்ல பண்ண லாம்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   சூப் பர்   ஸ் டார்   ஆக   இருப் பவர்   நடி கர்   ரஜினி காந்த் .  இவர்   தற் போது   நெல் சன்   இயக் க த்தில்   ஜெயி லர்   திரை ப்பட த்தில்   ந டித்  து   வருகி றார் .  இந்த   பட த்தின்  படப் பிடி ப்பு   பல   இடங் களில்   விறு விறுப் பாக   ந ட ந்து   வரு கிறது  . இந்த   படத் தை   எப்படி யாவ து   வெற் றி   ப டமா க   ஆக்க   வேண் டும்   என   நெல் சன்   திட்ட மிட்டு   இருக் கிறார் .  அதனால்   கதை யை   செதுக் கி   செது க்கி   வருகி  றாராம்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   தற் போது   ஒரு   நடி கர்  ரஜினி யின்   படம்   சு மார்   தா ன்   என்று   கூறி   சர் ச்சை யை   ஏற் படு த்தி   இருக் கி றார்  . அவர் வேறு   யா ரும்   இல் லை   நடி கர்   உத யநிதி   ஸ்டா லின்   தான் .  இவர்   நடி கர்   மற் றும்   இன் றைய   அரசியலி லும்   முக் கிய   பதவி களை   வகித் து   வருகி றார்  . மேலும்  பெரு ம்பா லும்   தமிழ்   சினிமா வில்   வெ ளியா கும்   பல   ப டங்க ளை   இவர் தா ன்   தற்போ து   வெளி யிட்டு  வருகி றார்.

 

 

பல   முக் கிய   திரைப் படங் கள்   கூட இவர்   கைக ளில்   தான்   இருக் கிறது .  சமீப த்தில்   இவர்   அளி த்த   பேட்டி   ஒன் றில்   சமீபத் தில்   வெளி யான   பெ ரிய   படங்க ளின்   பெயர்க ளை   சொ ல்லி   இந் த   படத் தின்   வெற் றி   நிலவர ங்க ளை   சொல்லு ம்படி   அவ ரிட ம்   கேட்டு   இருக்கி றார் கள்  . அதில்    அண் ணாத்த   திரை ப்படத் தை   பற்றி   பேசி   சர்ச் சை   ஏற்ப டுத்தி   இருக்கி றார்.

 

 

அந் த படம்   இன் னும்   நன் றாக  வசூல்  பண்ணி யிருக் கலாம்  .  பட த்தை   இன்னு ம்  நன்றா க   கூட   எ டுத் திருக் கலா ம்   என   பேசி   இருக் கிறார்  . மேலும்    அந்த   படத்தை   தவிர   மற்ற   அனை த்து   படங்க ளும்   நல்ல   வசூல்   செய்ததா கவும்   அவர்   சொல் லி   இருக்கி றார் .  வி மர்சன   ரீதி யாக   தோ ல்வி   அடைந் தா லும்   வசூல்   ரீதி யாக   நல்ல   வசூ லை   பெற்றதா க   அந்த   சமயத் தில்   சொல்ல ப்ப ட்டது.

 

 

ஆனால்   தற் போது   படம்   வியா பாரம்   ரீதி யாக   சுமாரான தாக   இரு ந்த து   என்று  உண் மையை   சொ ல்லி   இருக் கிறார் .  இது   தற் போது   இணை ய த் தில்    வைர லாக   பேச ப்பட் டு   வருகி றது  . மேலும்   அண் ணாத் த   பட த்தின்   தோல் வியில்    இருந் து மீள   ஜெயி லர்   திரை ப்படத் தை   கட்டாய ம்   வெ ற்றி   படமா க   வேண் டும்  என ரஜினி  மற்று ம்   நெல் சன்   திட்ட மிட்டு   இருக்கி றார் கள்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.