மீண் டும் கமலு க்கு வில் லனா கும் பிர பல மாஸ் வில் லன் நடி கர்.!! அது வும் இந்த சென் ஷே ஷன் இய க்கு னர் படத் திலா.!!யாரும் எதிர் பாரா த கூட் டணி.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிர பல   நடி கர்   உலகநா யகன்   கமல் ஹா சன் .  இவர்   விக் ரம்   படத் தின்   வெற்றி யால்   பல   படங்க ளில்   நடி க்க   கமிட் டாகி   இருக் கிறா ர் .   அது வும்   அடு த்தடு த்து   முன்ன ணி   இயக் குனர் களுடன்   இணைய   இரு க்கி றார்.  இத னால்   ரசிக ர்கள்   பெரிய   எதி ர்பார்ப் பில்   இரு ந்து   வருகி றார்க ள்  . இவர்   தற் போது   இந்தி யன்   2   திரைப் படத் தில்   நடி த்து   வரு கிறா ர்.

 

 

இதன்   படபிடி ப்பு   கிட்ட த்தட் ட   முடிவ டை ந்த   நிலை யில்   அடுத் ததாக   இவர்   பிரப ல   அஜித் பட   இயக் குனரு டன்   இணைய   இருக் கி றார்   என்ற   தகவ ல்கள்   தற் போது   வெளி யாகி   இருக் கிற து  .  அவர்   வேறு   யா ரும்   இ ல்லை   ஹச் வி னோத்   தான் .   இவர்   தன்னு டைய   அடுத் த   படத் தில்   இணைய   போவ தாக  தக வல்கள்   வெளி யா கி   இருக் கிறது  .  அதற் கான   அதிகா ரப்பூ ர்வமா ன   அறி விப்பு   விரை வில்   வெளியா கும்   என்  று   எதிர் பார்க்க ப்படு கிறது.

 

 

இந்த   அறி விப்பு    வெளி யாகும்   எதிர் பார்த் த   நிலை யில்   தான்   திடீ ரென   கமல் ஹாசன்   மணிர த்தி னம்   படத் தின்   அறிவி ப்பு   வெளிவ ந்தது .  இந்த   சமயத் தில்   இணை யும்   படத் தில்   அவரு க்கு   வில்ல னா க    யார்   நடிக் க   போகிறா ர்   என்ற  தகவ  ல்   தற் போது   வெளி யாகி விட்டது .   இந்த   தக வல்   வெளி யாகி   ரசிக ர்கள்   மத்தி யில்   பெரும்   மகிழ் ச்சி யை   கொடு த்திருக் கிறது .  அந்த   நடி கர்   வேறு யாரும்  இல் லை   வி க்ரம்   படத் தில்   கமலு க்கு   வில் லனா க    நடித் திரு ந்த   ந டிகர்   விஜய்   சேதுப தி  தான் .

 

 

இவர்     தமிழ்   மட்டு மின்றி     பல  மொ ழிக ளிலும்   வில் லன்   கேர க்டரில்   நடி த்து   அச த்தி   வரு கிறா ர்  .  தமிழ்   சினிமா வில்    முன் னணி   நடிக ர்களா க   இரு க்கும்   விஜய் ,   ரஜினி   என   அனை த்து   நடிகர் களுக் கும்   வில்ல னாக   நடி த்து   விட் டார்.  கமலு க்கும்   விக் ரம்   படத் தில்   வில்ல னாக   நடித் திருந் தா ர்  . அதை   தொ டர்ந்து   இர ண்டா வது   மு றையாக   இந்த   படத் தில்   வில்ல னா க   நடி க்க   இருக்கி றார் .

 

 

இன் னும்   அறிவி ப்பே   வெளி யாகாத   நிலையி ல்   தற் போ து   வில் லன்   இவர் தான்  என்று   அறி விப்பு   வெளி யாகி   இ ருப்பது   ரசிக ர்களு க்கு   பெரு ம்   மகிழ் ச்சி யை   கொடு த் திருக் கிறது  .  ஏற்க னவே   விஜய்   சேது பதி   ஹாரர்   பட த்தை   இயக் க  இருப்ப தாக   தகவ ல்கள்   வெளி யாகி   இருந் தது  . இந் த   சமயத் தில்   தற் போது   இந்த   ப டத் தில்   இவரே   வில்லன்   என்று   தக வல்   வெ ளிவந் திருப்ப து   பல ரையும்   மகிழ் ச்சி   அடைய   வைத் திருக் கிறது .   இது   தற் போது   இணை யத் தில்   வைர லாக   பேச ப்பட் டு   வருகி றது.

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.