இது என்ன பிக் பாஸ் நிகழ் ச்சி யா இல்ல மாமா நிகழ்ச் சியா ?? போட்டி யாளர் களை கேவ லமாக விமர் சித்த பிர பல நடி கை.!!

0

விஜய்   டிவி யில்   பிக் பாஸ்   சீசன் 6   தொடங் கப் பட்டு   விறுவி றுப் பாக    நட ந்து   வருகி றது .  சண்டை   சச்ச ரவுக ளுக்கு   பெயர்   போன சீசன்   ஆக   இரு ந்து   வரு கிறது  .  மக்க ளும்   இந்த   சீச னை   விரு ம்பி   பார் த்து   வருகி றார்க ள் .  இ ந்த   நிலை யில்   இந்த   முறை   பிக் பாஸ்  24   மணி   நேர மும்   நேரடி   ஒளிப ரப் பாக   ஒளிபர ப்பாகி க்   கொ ண்டிரு க் கிறது .  இத னால்   பல   பிர பலங் கள்   கூட   தங்க ளுடை ய   கருத்து க்க ளை   வெளி ப்ப டையாக   பேசி   வருகி றா ர்கள்.

 

 

 

பல   முன் னணி   பிரபல ங் கள்  கூட   பிக்   பா ஸை   தவ றான   மு றையில்   விமர் சித்து   பேட் டி   கொடு த்து   வருகி றார்க ள்  . அதே போல் தான்   தற் போது   ஒரு நடிகை   பிக் பாஸ் வீட்டில்   இரு க்கும்   அனை த்து   போட்டியா ளர் களு மே   மாமா   வே லை   தான்   பார்க் கிறா ர்க ள் .  அவர் களு க்கெ ன   ஒரு   நெறிமு றை களை   கிடை யாதா   என் பது   போ ன்று   மிகவு ம்   பகிரங் க மாக   விமர் சித்து   இரு க்கிறா ர்.

 

 

அந்த   நடி கை   வேறு   யாரும்   இல் லை   நடி  கை  ‘வனி தா   விஜய குமா ர்   தான் .  இவர்   தின மும்   தனி யார்   yout ube   சேன லுக்கு   பிக் பாஸ்   விமர் சனம்   செய்து   கொண் டிரு க்கி றார் .  அதில்   சமீப த்தில்   நட ந்த   எபி சோடில்   ஒருவ ரை   ஒரு வர்   மாற்றி   மாற் றி   கலாய் த்து   கொ ள்ள   வே ண்டும்   என் பது   போ ன்ற   டாஸ்க்   கொ டுத்தி ருந்தா ர்கள் .  இந்த டாஸ் க்   குறி த்து   வனிதா   விஜய குமார்   கூறும் போது   உண்மை யிலு ம்   இந்த   நிகழ்ச்சி    பிக் பாஸ்   நிகழ் ச்சியா   இல்லை   மாமா   நிக ழ்ச்சியா?

 

 

எனக் கு   சந்தேக மாக   இருக்கி றது . ஒன் றும்   புரிய வில்லை  இந்த   வீட் டில்   இருக்கு ம்   எல்லோ ருமே   மாமா வேலை தான்   பார்க்கி றா ர்கள் .  கொஞ்சம் கூட   நெறி முறை கள்     கிடையா து  . மணி கண் டனிடம்   அமுத வாணன்   ரோ ஸ்டி ல்   குயீ ன்சியை    லவ்   பண் றியா   என்று   கேட்கி றான் .   மணி கண்ட னுக்கு   வெ ளியே   மனை வி  குழ ந்தை   இருக் கிறது   என்று   தெ ரியுமா   தெரியா தா ?  இருக் கிற   விஷயங் களை   காமெ டியாக   சொல் வது   தான்   ரோ ஸ்ட்    பொய்யா கிற   விஷயத் தை   எப் படி   பேசலா ம்.

 

 

இது  போ ன்ற   அறிவு  கெட்ட   தனமா க   பேசுகி றான்   என்று   பிக் பாஸ் போ ட்டியா ளர்களை    பகிர ங்க மாக   விமர்சி த்து   இருக் கிறார் .  மேலும்   ராப ர்ட்   ரசிதா விடம்   எல் லை   மீறுவதா கவும்   அதற்கு ம்   வீட் டில்   உள்ளாவ ர்கள்  உதவி   பண்ணு வதாக வும்   இவர்   கடுமை யான   விமர் சனங் களை   பிக் பாஸ்   மீது   வை த்திருக் கிறார்.  இது   தற் போது   இணை ய த்தில்   வைர லாக   பேச ப்பட் டு   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.