பாபா பட தோல் வியை கேக் வெ ட்டி பா ர்ட்டி செய்து கொண் டாடிய பிர பல நடி கர்.!! உண் மையை உடை த்த பிர பலம்.!!பின் என்ன நடந் தது தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினிமா வின்   சூப் பர்   ஸ்டா ர்   ஆக   இருப் பவர்   சூப் பர்   ஸ் டார்   ரஜினி காந்த் .   இவர்   தன்னு டைய   வாழ்க் கையை   சிறு   புள்ளி யில்   இரு ந்து   தொட ங்கி   தற் போது   ஒரு உச்ச   நிலை யில்   இருக் கிறார் .   90   கால கட்ட த்தில்   கொடி கட்டி   பறந் தவர் .   இவர்   நடிப் பில்   வெளி யாகும்   அனை த்து   படங்க ளும்   மிகப் பெரிய   வசூல்   சாத னையும்   விமர்ச னம்   ரீதியாக வும்   வெற்றி   படங்க ளாக   இருந் து   வந்தி ரு க்கிறது.

 

 

இவ ரது   நடிப் பில்   1999 ஆம் ஆண்டு   வெளி யாகி   மிகப் பெரிய   ஹிட்    தி ரைப்ப டம்  தான்   படைய ப்பா .   ரசிக ர்கள்   மத் தியில்   பெரி தும்   கொண் டாடப் பட்டு   வெற்றி   அடைந் த   திரை ப்படம்   படைய ப்பா .   இதற்கு   அடு த்து   வெளி யான   திரைப் படம்   தான்   பாபா .   படையப் பா   வெற்றி யை   பாபா   முறியடி க்கும்   என்று   நினைத் துப்   பார் த்த   பலரு க்கும்   அந்த படம்   ஏமாற் றமா க  அ மைந்திரு க்கிறது .

 

 

இந்த படம்   எதிர்பா ர்த்த   அளவு வெற்றி   பெ றாமல்   படு   தோல்வி யை   ச ந்தி த்தது.   பல   வருட ங்களு க்கு   பிறகு   ரஜினி க்கு   முதல்   முறை யாக   ஒரு   தோ ல்வி   பட மாக   அமை ந்தது .  இந்த படம்   தோல் வியடை ந்த தால்   ரஜினி க்கு   மிகப்பெ ரிய   நஷ் டம்   .   நஷ் டம்   அடை ந்த   பணத் தை   முழுவ தும்   ரஜி னி   ஏற்று க்கொ ண்டார்.   இத னால்     திரை யரங்க   உரி மையாள ர்களு க்கு   நஷ் டம்   ஏற்ப டாத   வாறு   அவ ரே   பார் த்துக்   கொ ண்டார்.

 

 

இப் படி   ரஜினி யின்   தோல்வி   படத் தால்   ரஜி னி   இனி மேல்   அவ்வளவு தான்   என்று   எண் ணி   ஒரு   நடி கர்   அத னை   பார் ட்டி   செ ய்து   கொண் டாடி   இருக்கி றார்  .  இத னை  வெளி ப்படை யாக   ஒரு   பிரப லம்   கூறியி ருக்கி றார்  . ஆ னால்   அந்த   பா ர்ட்டி   வை த்துக்   கொண் டாடிய   நடிக ரின்   சந்தோ ஷம்   நீண்ட நாள்   நிலை க்க வில்லை .   அத ற்கு   பின்பு   வெளியா னது    சந் திர முகி   தி ரைப்ப டம்.

 

 

இது வரை   கா ணாத   அ ளவு   மிகப்பெ ரிய   வெற் றியை    கொடு த்தது  . அ ந்தப்  பார் ட்டி   செய்த   கொ ண்டாடி ய   பிர பலம்   வேறு யாரும்   இல் லை   நடி கர்   விஜய் தான்.  அந்த   சமயத் தில்   ரஜினி க் கு   பிறகு    விஜய்   தான்   என்று   அவர து   தந் தை   நினை த்துக்    கொண் டிருந் தார்  .  அதே போல்   பாபா படம்   தோ ல்வி   அடை யவும்   இனி மேல்   விஜய் தான்   தமிழ்   சினிமா வின்   சூப் பர்   ஸ் டார்   என்று   அவர்   நினை த்து க்   கொ ண்டா டிக்   கொண் டிரு ந்தார்.

 

 

ஆனால் அவர்   எதிர்பா ராத   விதமா க   சந்தி ரமுகி   திரைப் ப டம்   மிகப் பெரிய   வெற்றி யை   கொ டுத் தது .  அதன் பின்   வெளி யான   சிவா ஜி ,   எந் திரன்   போன்ற   படங் கள்   அவ ரது  என்னத் தை   உடை த்தது .   இப் படி   ரஜினி யின்   தோல்வி யை   விஜய்   மற் றும்   அ வரது   தந் தை   பார் ட்டி   செய்து   கொ ண்டா டி   இருக்கி றார்க ள்.   இது   தற்போ து   இ ணையத் தில்   வைர லாக   பேசப் பட்டு   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.