இந்த பு கைப்ப டத்தில் இரு ப்பவர் யார் தெரி யுதா.??இன்று இளை ஞர் களை கவர் ந்த ட்டெ ண்டிங் நடி கை யே இவர் தான்.!!இவரா அது.!!

0

சமீப கால மாக   திரை த்து றையில்   இரு க்கும்   நடி கர்   நடி கைகளி ன்   சி று   வயது   மற் றும்   பள்ளி ப்பருவ   புகைப் பட ங்கள்   இணை யத்தி ல்   வெளி யாகி   வைர லாகி   வருகி றது .   அதே போல தான்   தற்போ து  ட்ரெண் டிங்   நடிகையா க   இரு  க்கும்   ஒரு   நடிகை யின்   பள்ளி   பருவ   புகை ப்படம்   இணைய த்தில்   வெளி யாகி   அனைவ ராலும்   ஷேர்   செ ய்யப்ப ட்டு   வருகி றது.

 

 

அந்த நடிகை வேறு  யாருமி ல்லை   சமீப த்தில்   வெளி யான   திரை ப்படம்   தான் லவ்   டுடே  .  இந்த   படத் தை   பிரதீப்   ரங் கநாதன்   இய க்கி  கதா நாயகனா கவும்   நடித் தி ருந்தார் .   இந்த   படத் தில்   கதாநா யகியா க   நடித்த வர் தான்   இவா னா .  இவரின்   பள்ளி பருவ   புகைப் படம்   தான்   இது .   இவர் லவ் டுடே   படத் தின்   மூலம்   இளைஞ ர்களின்   மன தில்   இடம்   பிடித் தார்.

 

 

தற் போது   இந்த படம்   கிட்டத் தட்ட   50   கோடிக ளுக்கு   மேல் வசூல்   செய் து    ஹவுஸ் பு ல்லாக   ஓடிக்   கொ ண்டிருக் கிறது .  இந்த   படத்தி ற்கு   யுவன் சங்கர் ராஜா     இசை   அமை த்தி ருந்தார்  .  இவர்   இயக் குனர்   பாலா   இயக்க த்தில்  வெளி யான   நாச் சியார்   பட த்தின்   மூலம் தமிழ்   சினி மா வுக்கு   அறிமு கமா னார் .  இவரு க்கு   இவா னா   என்று   பெய ரை   வைத்தவ ர்   இயக்கு னர்   பாலா தான் .

 

 

இவர்   இத ற்கு   முன்பே   மலை யாளத் தில்   குழந் தை   நட்ச த்திர மாக   நடித்தி ருந்தா ர்.  ஆனால்   தமிழில்   நாச்சி யார்   படம் தான்   இவரி ன்   முதல் படம்  ஆனால் அந்த   படத்தில்   இவ ருக்கு   அங்கீகா ரம்   சரி யாக   கிடைக்க வில் லை .  மேலும் இவர்    சிவகா ர்த்தி கேயன்   நடிப்பி ல்   வெளி யாகி யிருந்த   ஹீ ரோ   படத்தி லும்   முக் கிய   கதாபா த்தி ரத்தில்   நடித்தி ருந்தா ர்  .  ஆனால்   பலருக் கும்   இவர் யார்   என்ப தை     தெரியவி ல்லை.

 

 

தற் போது   லவ் டுடே   படத் தில்   கதாநா யகியா க   நடி த்த   பின் தான் அவரா  இவர்   என்று   ப ல ரும்   தற்போ து   கேட்டு   வருகிறா ர்கள்  . இவர்   தற்போ து   இந்த படத்தி ன்  மூல  ம் இளை ஞர்க ளின்   கனவு   கன் னியா க   மா றியிருக் கிறார் .  படத் தின்   இவ ர்   நடி ப்பு   மற்று ம்   அழ கால்   ரசிக ர்களை   கவர்ந் திருக்கி றார் .  இதனை   அடுத்து   இவருக் கு   பல   வாய்ப்பு கள்   குவி  ந்த   வண்ண ம்   இரு ந்து   வரு கிறது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   தான்   இவ ரது   பள்ளி   புகைப் படங் கள்   இணைய த்தில்   வைர லாகி   வருகி றது .  இவர் ஒரு  ரீல்ஸ்   இன் பள்ளி பருவ   புகைப்ப டத்துட ன்   வெளி இட்டு    இருந் தார்.   அதில் இந்த   புகைப் பட த்தை   பார் த்து   பலரு  ம்   தற்போ து   சேர்   செய்து   வருகி றார்க ள் .   இது   தற்போ து   இணைய த்தில்   வைர லாகி   கொ ண்டிரு க்கிற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.