காசுக் கா க மட்ட மான வேலை பார் த்த செந் தில் ராஜ லட்சுமி ஜோடி.!! இதெ ல்லாம் ஒரு பொழ ப்பா.?? இணை ய த்தில் வறுத் தெடுக் கும் ரசி கர் கள்.!!

0

விஜய்   டிவி யில்   ஒளிபர ப்பான   சூப் பர்   சிங் கர்   நிக ழ்ச்சி   மூலம்   பிரபல மானவ ர்கள்   தான்   செந்தி ல்   ராஜல ட்சுமி .   சூப் பர்   சிங் கர்   நிகழ்ச் சியி ல்   வெற் றியா ளர்   ஆன   இவ ர்கள்   தற் போது   படங் களில்   பாட ல்களை   பாடி   வருகி றார்க ள்.  இதில்   குறிப் பாக   ராஜல ட்சுமி   புஷ்பா   படத் தில்   இடம்   பெ ற்ற   சாமி   பாட லை   தமி ழில்   பாடிய வர்   இவர்தா ன்.

 

 

அதும ட்டும ல்லா மல்   இருவ ரும்   உள் ளூர்   மட்டுமல் லாம ல்   வெளி நாடுக ளிலும்   பல   நிக ழ்ச்சிகள்   செ ய்து   வருகி ன்றன ர்  .  சூப் பர்   சிங்க ருக்கு   முன்   ஏழ்மை   யாக   இருந்தவ ர்கள்   தற் போது   நிகழ்ச் சிகள்   சினி மா    பாட ல்கள்   என   வசதி யாகி   வரு கிறா ர்கள் .  மேலு ம்   செந் தில்   ஒரு   படத் தில்   ஹீரோ வாகும்   நடி த்து   விட் டார் .

 

 

தற் போது   ராஜ லட்சுமி   ஒரு   பட த்தில்   நடி த்து   வரு கிறார் .  மேலும்   இவ ர்கள்   சொந்த   ஊரா ன   புதுக்கோ ட்டை யில்   பிரம்மா ண்ட மாக   வீடு   ஒன் றை    கட்டி யிருக்கின் றனர்  .  அந்த   அள விற்கு   தற் போது   வசதி யாகிவி ட்டனர்  . மேலும் வீட்டு   கிர கப்பி ரச வத்திற் கு   பல   பிரபலங் கள்   அர சியல்   பிரமுக ர்களு ம்   கலந் து   கொண் டு   இருக் கின் றனர் .  மேலும்   இதன் மூலம் வரும் லாபம்   பத் தாது   என்று   தற் போது   யூடி யூப்   சேன ல்   மூல மாக   சம்பா தித்து   வரு கிறா ர்கள்.

 

 

மேலும்  முக நூல்  பக்கங் களிலு ம்   இவ ர்கள்   லாபம்   பா ர்த்து   வருகி றார் கள்  . இந்த   நிலை யில்   இவ்வ ளவு   பண   வசதி கள்   இருந் தும்   தற் போது   ஒரு   மட்டமா ன   வேலை யை   செ ய்து   இருக் கிறார் கள் .  இத னால்    ரசிக ர்கள்   ப லரும்  இவர்க ளை   தற்போ து   இ ணைய த்தில்   விமர் சித்து   வருகி றார் கள்  .  இரு க்கும்   இந்த   பணம்   பத் தாது   என்று   புதி தாக   ஒரு   விஷ யத்தை   தொ டங்கியுள் ளனர்.

 

 

அதா வது  ராஜல க்ஷ்மி   தனது   மாமியாரு க்கு   ஒரு   யூடி யூப்   சே னலை   தொட ங்கி  அதன்   மூல ம்   பணம்   பார் க்க   ஆசை ப்பட் டு   இருக் கி றார்  . வயதா னவர் களுக்கு   yo utube   என் றால்   தெ  ரியாது  . ஆனால்   அவ ருக்கும்   ஒரு   சேன லை   அவர்  பெய ரில்  தொட ங்கி   அதில்   வீடி யோ வை   பதி விட்டு   அதன்   மூல மும்   காசு   பா ர்க்க   இரு க்கி றார் .  இத னால்   எல்லா மே   பணம்   தானா   பணம் பணம் என்று ஏன்   இருக் கிறீர்கள்   என்று   இணை யத் தில்   பலரு ம்   இவர்க ளை   கேள் வி   எழு ப்பி   வருகி றார் கள்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.