சமந் தாவை தொட ர்ந்து புஷ் பா 2 பட த்தில் குத்தா ட்டம் போடும் பிர பல தமிழ் நடி கை.!!அது வும் இந்த திரு மண மான ந டிகை யா.?? ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!!

0

தெலு ங்கு   சினி மாவின்   பிரப ல   நடி கர்   அல்லு   அர் ஜுன் .  இவர்   நடி ப்பில்    வெளியா கி   மிகப் பெரிய   வெற் றி   அடைந் த   திரை ப்படம்   தான்   பு ஷ்பா.  இயக் குனர்   சுகு மார்   இயக் கத் தில்   தயாரா ன   படம்   கிட்டத் தட்ட   200   கோடி   பட்ஜெட் டில்   தயா ராகி   இரு ந்தது .  ஆனா ல்   இந்த படம்   வெளி யாகி  350   கோடி வசூல்   செய் து   மிகப்  பெரிய   சாத னை யை   படை த்தது.

 

 

அது  மட்டு  மல்லா மல்   படம்   பாலி வுட்டி லும்   வெ ளியாகி   அங் கும்   மிகப் பெரிய   வெற் றியை   கொடு த்தது  . பல   இடங்க ளிலும்   வசூல் வேட்டை   நடத் திய   இந்த   படத் திற்கு   முக்கி ய   காரண ம்   என்று   பார்த் தால்   சம ந்தா   ஒரு   பாடலு க்கு   குத்தா ட்டம்   போட் டிரு ப்பார்  அது தான்  .  ஹிந் தியில்   இந்த   படத்தி ன்   மிகப் பெரிய   வெற் றிக் கு   கார ணம்  அந்த பாடல் தான் .   அந்த பாடல்   இந் த   பட த்திற்கு   மிகப் பெரிய   பிரமோ ஷ ன்   ஆக   அமை ந்தி ருந்தது.

 

 

சம ந்தா  ஒரு   பாடலு க்கு   நடன ம்   ஆடுகி றார்   என்று தான்   பல ரும்   இந்த   பட த்தை   பார்த் தனர்  . இந்த   பா டல்   பட்டி   தொ ட்டி   எங்கு ம்   ஹிட்  ஆனது .   இத ன்   மூலமா கவே   படம்   மிகப்பெ ரிய   வெற் றியை   பெற் றது .   தற்பொ ழுது   இந்த   படத் தின்    இரண் டாம்   பா கம்   இன் னும்   பிரம் மாண்ட மாக   உரு வாகி   வருகி றது .   படத் திற்கான   படப்பி டிப் பு   விறுவி றுப் பாக   நட ந் து   வரு கிறது.

 

 

மேலு ம்   படத் தின்   டீசரை   அவதார்  இரண் டாம்   பாக த்தில்   இ டைவேளை   சமய த்தில்  வெளி யிட லாம்  என அல்லு   அர் ஜுன்   திட்டமி ட்டு   இருக் கிறா ராம்  . மே லும்   படம் முதல்   பாகத் தை   விட   அதிக   பட்ஜெ ட்டில்   அதை விட   பிரம்மா ண்ட மாக   உரு வாகி   வருவ தாக   தகவ ல்கள்   வெளி யாகி   இருக் கிறது .  மேலும் இந்த   படத்தி லும்   ஒரு   பாட லுக் கு   ஒரு   நடிகை யை   ஆட   வைக் கலாம்   என   ஒரு  திட்ட ம்  இருந் து   வருகி றது.

 

 

அத ற்கு   சமந்தா தான்    ஆடு வார்   எ ன்று பல   ரசிக ர்கள்   எதிர்பா ர்த்த   நிலை யில்   தற் போது   அந்த   பாடலு க்கு   பிரபல   நடி கை   ஒரு வர்   ஆட   இருக் கிறா ர்   என்ற   தக வல்   வெ ளியாகி   இருக் கிறது  . அவர் வேறு   யா ரும்   இல்லை   தமிழ்   சினிமா   வில்   பிர பல   நடி கையாக   இரு க்கும்   நடி கை   காஜல்   அகர் வால்   தான் .  இவர்   திரும ணம்   ஆகி   குழந் தை   பெற்ற பின்   எந்த   படங் களில்   ந டிக்க   மாட் டார்   என்று   நினை த்தனர்.

 

 

இந்த  நிலை யில்   தற் போது   இந்தி யன்  போ ன்ற   பல   படங்க ளில்   நடி த்துக்   கொண் டுதான்   இருக் கிறார்  .  அதனா ல்   இவர்   புஷ் பா   2   படத்தி ல்   ஒரு   பாட லுக்கு   குத்தாட் டம்   போடு வார்   என்று   பலரு ம்   தற் போது   பேசி   வருகி றார் கள்.  சமந் தாவை   தொட ர்ந்து   இவரும்   ஒரு   பாட லுக்கு   ஆடு வதால்   படத்தி  ற்கு   மிகப் பெரிய   பிரமோ ஷன்  .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.