பழைய பகை யை மன தில் வை த்துக்கொ ண்டு பிர பல நடிக ருக்கு தொ ல்லை தரும் உதய நிதி ஸ்டா லின்.!!என்ன மீறி படத் தை ரிலீஸ் பண் ணிடு வியா.!!

0

தமிழ்   சினிமா வில்   தற் போது   வெளியா கும்   அனை த்து   ப  டங்களை யும்   வெளி யிடுபவர்   உதய நிதி   ஸ் டாலின்   மட்டு ம்தான்  .  அ னை த்து   தயா ரிப்பா ளர் களும்   அவரை யே   தான் நாடி   செ ன்று   படத் தை   கொடு த்து   வருகிறா ர்கள்  . கட ந்த   இரண் டு   ஆண்டு களில்   வெளி யாகும்   முக் கால் வாசி   படங் களை   அவர் தான்   வெளி யிட்டு   வருகி றார்.

 

 

தற் போது   தன்னு டைய   அந்தஸ் தை  வைத்து   பிர பல   நடிகரு க்கு   தொடர் ந்து   தொ ல்லை   கொடுத் து   வருகிறா ர்  .  அவர் வேறு யாரும்   இல் லை   த ளபதி   விஜய்   தான் .   இவர்   தற் போ து   இயக் குனர்   வம்சி   இயக் கத்தில்   வாரிசு   திரைப் படத் தில்   நடி த்து   முடித் திருக்கி றார் .   இந்த படம்   வரு கிற   பொ ங்கல்  அன்று   வெளி யாகும்   என்று   அறிவி க்கப்ப ட்டது .   இந்த   நிலை யில்   அதே நாள்   அஜி த்தின்   துணிவு   திரை ப்படமு ம்   வெளி யாகும்   என்று   அறிவி க்கப்ப ட்டிரு க்கிறது .

 

 

கிட்டத் தட்ட   எட்டு   வருட ங்களுக் கு   பிறகு   விஜய் அஜித்   நேரடி யாக   மோத   இருப்ப தால்   ரசிக ர்கள்   மத் தியில்   பெரிய    எதிர் பார் ப்பு   இரு ந்து   வரு கிறது .  இந்த   நிலை யில்   துணிவு   படத் தின்   வெளி யீட்டு   உரி மையை   உத யநிதி   கை ப்பற்றி   இருக்கி றார் .   மேலும்   தமிழக த்தில்   அதிக   தியேட்ட ர்களில்   துணிவு   திரைப் படம்   தான்   வெளி யாகும்   என் றும்   தகவல் கள்   வெளி யாகி   இருக் கிறது.

 

 

மேலும்   விஜயி ன்   வாரிசு   படத் தை   அந் த   படத் தின்   தயா ரிப் பாளரே   நேரடி யாக   வெ ளியிட   முடிவெ டுத்து   இரு க்கிறா ராம்  . அத னால்   தற் போது   உதயநி தியை   மீறி   அவ ரால்   நேரடி யாக   காய்   நகர் த்த   முடிய வில்லை .   மேலும்   தெலு ங்கு   சினி மாவி லும்   பொங் கல்   தினத்த ன்று   தெலுங் கு   படத்தி ற்கு   தான்   முன்னு ரிமை   கொடு  க்க   வேண் டும்   என்று   அங்கு   சொல்லி   விட் டனர்  .  அத னால்   அங் கும்   வருகிற    பொ ங்கல்   அன்று   படம்   வெளி யாவதி ல்   மிகப் பெரிய   சிக் கல்   எழு ந்திருக் கிறது.

 

 

அதே   சமயத் தில்   தற்போ து   தமிழ கத்தில்   உதயநி தியை   தாண் டி   படத் தை   எப்படி   வெளியி டுவது   என்று   தயாரி ப்பு   நிறுவ னம்   புலம் பி   வரு கிறதாம்.   மேலும்   சமீபத் தில்   கழ கத்   தலை வன்   வி ழாவில்   பேசிய   உத யநிதி   சில   இடங்க ளில்   வாரிசு   படத் தை   கை ப்பற்ற   முய ற்சி   செய்ததா கவும்   அது     கிடை த்து விட்டால்   இரு   படங்க ளையும்   சரிச மமாக   வெளி யிடுவ தாக வும்   மறை முகமாக   பேசி யிருந் தார்.

 

 

இந்த  நிலை யில்   ஏற்கன வே   உதயநிதி க்கும்   தள பதி   விஜய் க் கும்   குருவி    சம யத்தில்   சில   விரி சல்   ஏற்பட் டிருக் கிறது .   அதனை   மன தில்   வை த்துக்   கொண்டு   தற் போது   சரி யான   நேரம்   பார் த்து   தளபதி   விஜ யின்   வாரிசு   படத் திற்கு   அவர்   இதுபோ ன்ற   தொல் லை   கொ டுத்து   வருகி றார்   எ ன்பது   போ ன்று  பலரும்   தற்போ து   பேசி   வ ருகிறா ர்கள்  .  தற் போது   உத யநிதி   தவிர   வாரிசு   படத் திற்கு   வேறு   வழி யே   கிடை யாது   என்ப து  தான்   உண் மை.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.