சற்று முன் மாரடை ப்பால் மூத்த சூப் பர் ஸ்டார் நடி கர் மர ணம்.!! பெறும் சோ கத் தில் குடு ம்பத் தினர்.!! அதி ர்ச் சியில் திரையு லகம்.!!

0

சினிமா   துறை யில்   சமீப   கால மாக   அவ் வப் போது   இற ப்புச்   செய்திக ள்   வந்து   கொண் டே   தான்   இருக்கி றது .  அது  வும்   சமீப த்தில்   பல   மூத்த   ந டிகர்   நடிகை கள்   இளம்   நடிகை கள்   நடி கர்   என   பலரு ம்   உயிரி ழந்து    வருகி றார் கள்  . இது    பலருக் கும்   அதிர்ச் சியை   கொடு த்திரு க்கிறது .   அந்த   வரிசை யில்   தற்போ து   ஒரு   பிரபல   மூத்த   சூப்பர் ஸ்டா ர்   நடி கர்    இன்று காலை   காலமா னார் .

 

 

இந்த செய்தி   திரை   உ லகில்   உள்ள   அனைவ ரையு ம்   அதிர் ச்சி  அடைய   வைத் திருக்கி றது .   அவர் வேறு யாரும் இல்லை   தெலு ங்கு   சினிமா   உல கின்   சூப் பர்   ஸ்டார்   ஆன   கிரு ஷ்ணா  .  இவர் 350 க்கும்   மேற் பட்ட   திரைப்ப டங்க ளில்   நடித் திருக்கி றார் .   இவரு க்கு   வயது 79  .  நேற்று    மாரடை ப்பு   கார ணத் தால்   மருத் துவம னையில்   அனு மதிக்க ப்ப ட்டார் .

 

 

சிகி ச்சை   பல னின்றி   இன்று காலை   உயிரி ழந் தார் .   தற் போது   சினிமா வில்   சூப்பர்   ஸ் டார்   நடிக ராக   இருந் து   வரும்   நடிக ர்   மகேஷ் பாபுவி ன்   தந் தை  இவர்   என் பது   குறிப் பிட த்தக் கது .   இவர்   சினிமா வை   தாண் டி   அரசிய லிலும்   பல   முன் னணி   பதவி களை   வகித் தவர் .   மேலும்   இவரு க்கு   பத்மபூ ஷன்    உள்ளி ட்ட   விருது களும்   வழங் கப்பட்டி ருக்கிற து.

 

 

இந்த   நிலை யில்   ம கேஷ்   பாபு வின்   அண் ணன்   இந்த ஆண்டு   ஜன வரி   மாதம்   தான் உடல்   நலக்   கு றைவு   கார ணமாக   உயிரி ழந் தார்  .  இ ரண்டு   மாதங் களுக் கு   முன் பாக   மகேஷ்   பாபு வின்   அம் மா   உடல்   நலக்கு றைவா ல்   காலமா னார்.   இந்த   நி லையில்   தற் போது   மாரடை ப்பு    காரண மாக   மகேஷ்   பாபு வின்   தந்தை யும்   உயி ரிழந் திருக்கி றார்.

 

 

ஒரே   ஆண் டில்   தொட ர்ந்து   மூன்று   முக் கிய   நபர்க ளை   மகேஷ் பாபு   வீட் டில்   உயி ரிழ ந்து   இருக்கி றா ர்கள் . இத னால்   அவர்    முடி யாத   சோக த்தில்   இரு ந்து   வருகி றார் .  அது வும்   இவ ரது   தந்தை யும்   மூத்த நடிகர்   என்ப தால்   திரை த்துறை யில்   உள்ள   அனை வரும்   தற் போது   அதிர்ச்சி யி ல்   இருக் கிறா ர்கள்  .  பல ரும்   தங்க ளது   வருத்தத் தை   மகேஷ்   பாபு வுக் கு   தெ ரிவித்து   வருகி றார்க ள்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.