ரஜினி அஜி த்தை அவமா னப்ப டுத்தி இளம் நடி கரை தலை யில் தூக்கி வை த்து ஆடிய பிர பலம்.!! கடை சியில் பல கோடி நஷ்ட த்தில் தலை யில் துண்டு போட்ட பரி தாபம்.!!எந்த நடி கர் தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினிமா வின்  பிர பல   நடி கராக   இரு ந்து   வருப வர்   சிவகா ர்த் திகேயன்.  இ வரது   நடிப் பில்   தீபா வளி   அன்று   வெளி யான   திரை ப்படம்   தான்   பிரி ன்ஸ்  . இந்த படம்   வெளி யாகி   மக்க ள்   மத்தி யில்   நல்ல   வர வேற்பு    பெறும்   என்று  எதிர்பா ர்த்த   நிலை யில்   படம்   சுமா ரான   வெற்றி யை   கூட   பெறா மல்   தோல் வியை   தழு வியது.

 

 

பொ துவா க   சிவகா ர்த்தி கேயன்   பட த்தில்   காமெடி கள்   நன் றாக   ஒர்க் அவு   ஆகி இருக் கும்  .   அதன் மூலம்   படமும்   வெற் றி   பெறும் .   ஆனால் இந்த   படத்தி ல்   எது வும்   சரி யாக   இல்லை   என்ப து   தான்   கொடு மை  .  சத்ய ராஜ் ,   மரி யா   உள்ளி ட்டோர்   நடி த்த    இந்த    திரை ப்படம்      மட் டமான   தோ ல்வியை   சந்தி த்தது.

 

 

இதனி டைய   பிரி ன்ஸ்   படத் தின்   பிரமோ ஷன்   போது   சிவகார் த்தி கேயனை   ஆஹா ஓஹோ என்று   இனி க்க   இனி க்க    புகழ் ந்து   தள்ளி   இருந் தார்   அன்புச்   செழி யன்  அவர் கள் .   எப்பொ ழுதும்   மக் களுக்கு   பிடி த்த   ஹீரோ   என் றால்   அது   எம்ஜிஆர்   ,  அவரு க்கு   அடு த்து     விஜய்   தற் போது   சிவகா ர்த்தி கேய ன்   என்று   மேடை யில்   சிவகா ர்த்தி கேயன்   புக ழை   பாடிக்   கொண் டிருந் தார்.

 

 

இதில்   முக் கியமா ன   விஷ யம்   என்ன வென் றால்   எம்ஜிஆர்   பிறகு   ரஜினி யையும்   விஜய் க்கு   பிறகு   அஜித் தையு ம்   விட்டு விட்டு   சிவகா ர்த்திகே யனை    தலை யில்   தூக்கி   வை த்து   ஆடிக் கொண்டி ருந் தார்.    ஆனால் இந்த   புக ழ்ச்சி   எல் லாம்   படம்   வெளி   வருவ தற்கு   முன்பு   நடந் தது  .  படம்   வெளி யான   பின்   சொல்ல முடி யாத   அளவுக் கு   படம்    நஷ்ட ம்   ஆகி விட்ட து .   முதல் நாளே   திரைய ரங்குக ளில்   ஈ ஓட்ட   தொட ங்கி   விட்ட னர்.

 

 

இதனா ல்   அன்பு ச்செழி யனு க்கு    14   கோடிக ளுக்கு   மேல்   நஷ்ட மாகி விட்ட தாம்.  இந்த   நஷ்ட த்தை   ஈடுக ட்ட   சிவகா ர்த்திகே யனி டம்   முறையி டலாம்   என   சென்று   இ ருக்கி றா ர் .   ஏற்க னவே   சிவகா ர்த்தி கே யன்    கடனி ல்   தத்தளி த்துக்   கொண் டிருக் கிறார்  .  மேலும்   இது ஒரு   பிரச்ச னையாக   தற்போ து  சிவ கார்த்தி கேயன்   இக்கட் டான   சூழ்நி லை யில்   இருந்து   வருகிற தாம்.

 

 

எப்படி யோ   கடன்   தீர்ந்தா ல்   போ தும்   என   சிவகா ர்த்தி கேயன்   தற் போது   தொட ர்ந்து   படங் களில்   நடித் துக்   கொண் டே   வருகி றார் .  அடுத்த தாக   மாவீ ரன்,   அய லான்  திரை ப்படம்   ஆவது   அவருக் கு   கை   கொடு க்குமா   என்ப தை   பொறு த்திருந்து தான்   பார் க்க   வேண் டும்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.