60 வய தில் இப் படி ஒரு என ர்ஜி யா.?? இயக் குனர் சொன்ன ஒரே வார் த்தை யால் மீண் டும் மிர ட்ட தயா ராகும் பிர பல 90 ஸ் வில் லன் நடி கர்.!!இவ ரா என ரசி கர் கள் ஷாக்.!!

0

90ஸ்   கால கட்ட த்தில்   பிர பல   வில் லன்   நடிக ராக   இருந்த வர்   தான்   மன் சூர்  அலி கான்  . ஆரம்பத் தில்   பயங் கர   வில்ல னாக   நடித் திருந் தாலும்   தற்போ து  வெளி வரும்   படங்க ளில்   கா மெடி   நடிக ராக   ந டித்து   வருகி றார் .   விஜயகாந் தின்   கேப் டன்   பிரபா கரன்   படத் தில்   இ வரது   நடிப் பு   ப லரை யும்   விய க்க   வைத் தது.

 

 

இவ ரை   தொட ர்ந்து   பல   நடி கர்க ள்   வில் லன்   கதா பாத்தி ரத் தில்   நடிப் பத ற்கு  ஆசைப் பட்ட னர்.அந்த   அள விற்கு   பயங் கர   வில்ல னாக   அனைவ ரையு ம்   மிர ட்டி   வந் தார்.  அதே போல்   தற் போது   சென் சேஷனல்   இயக்கு னராக   இருக் கும்   லோகே ஷ்   மன் சூர்  அலி கான்   ஒரு   இன்ஸ் பிரே ஷன்    என் றும்   அவ ரை   எப்ப டியா வது   தன்   படத் தில்  நடி க்க   வை க்க   வேண் டும்   என்றும்   இவ ரும்   பலமு றை   பேட் டிகளில்   கூறி   வந்திரு க்கி றார்.

 

 

இவர்  தற் போது   விஜய் யுடன்    தள பதி   67   படத்தி ல்   இணை ய   இருக் கிறார்  .  இந்த   படத் தில்   வில்ல ன்   கதா பாத்திர த் தில்   நடி ப்பதற் காக   சஞ் சய்   தத்  ,   விஷா ல்   ,  இயக்கு னர்   கௌ தம்   மேன ன்   போன்ற   முக் கிய   பிரப லங்களி டம்  பேச்சு வார் த்தை   நடத்த ப்ப ட்டு   வரு கிறது.மேலும்   படத் தில்    ஒரு   முக் கிய   கதா பாத்திர த்தில்   மன் சூர்   அலி கான்    நடி க்க   வை க்க   லோ கேஷ்    திட்ட மிட்டு   இ ருக்கி றாரா ம் . 

 

 

 மேலும்   அவ ரை   அணுகி யதாக வும்   அத னால்   தற் போது   வெறி   பிடித் தது   போல்   மன் சூர்   அலி கான்   உடற்ப யிற்சி   செய் து   வரு வதாகவு ம்   தக வல்க ள்   வெளி யாகி   இருக் கிறது .    ஜிம் மில்   ஒர்க்  அவுட்   செய் யும்   வீடி யோ   மற் றும்   புகை ப்படங் கள்   தற் போது   இணை யத்தில்   வைர லாகி   வருகி றது.இவர்   தற் போது   குறை ந்த   நாட்க ளிலே யே   15   கிலோ வரை   உடல்   எடை யை   குறை த்து   மிக வும்  தீவி ரமாக   தயா ராகி   வருகி றா ராம்  .

 

 

தற் போது   60   வயது   எட்டி   இருக் கும்   இவர் ஒரு   இளை ஞனு க்கு    நிக ராக   அதே   எனர் ஜியுட ன்   தற் போது   தயா ராகி   வருகி றாரா ம் .  அந்த   நிலையி ல்   த ளபதி   67   படத்  தில்   இவ ரை  ஒரு   மா சான   வில்ல னாக   பார்க் கலாம்   என்று   தற் போது     பல ரும்   இணை யத்தில்   பேசி   வருகி றார்க ள்.மேலும்   மன் சூர்   அலி கான்  கதாபாத் திரத் தை   மிக வும்   சிறப் பாக   எழுதி   இருக்கி றாராம்   லோ கேஷ்  .  அத னால்   அத ற்காக   தீவிர   உடற் பயி ற்சி   செ ய்து  தயா ராகி   வருகி றா ராம்  மன் சூர்  .  

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.