பிர பல தமிழ் நடி கர் பரத் தின் மனை வி மற் றும் குழந் தையை பார் த்து இருக் கீங் களா.??பல ரும் பார்த் திராத அவ ரது குடு ம்ப பு கைப் படம் உள் ளே.!!

0

தமிழ்   சினிமா வில்   பிரபல மான  நடிகர் களில்   ஒருவ ர்   நடி கர்   பரத் .   இவர்   சங்  கர்   இயக் கத்தி ல்   வெளி வந்த   பா ய்ஸ்   திரைப் படத் தின்   மூலம்   தமிழ்  சினி மாவிற் கு   அறி முகமா னார்  .  அதை   தொட  ர்ந்து  பல   சூப் பர்   ஹிட்   படங்க ளை  கொடுத் தார்  .  அதன் பின்   வாய்ப் புகள்   இல்லா மல்   இரு ந்து   வந் தார்.

 

 

ஒரு   சமய  த்தில்   தொ டர்ந்து   வெற் றியை   கொ டுக்க   இவர் தான்   அ டுத்த   இளை ய   தளப தி   என்ற   அளவி ற்கு   மக்களி டத் தில்   புகழ்   பெற் றவர்   இவர்  .  அதன் பின்   கமர் சியல்   படங்க ளில்   நடி க்க   தொடங் கி   அந்த   பட ங்கள்   தோல் வியை   சந்தி த்து   அதன் பின்பு   பட   வாய் ப்பு கள்   இல்லா மல்   தற்போ து   தவி த்து   வரு கிறார்.  பின் பல  வருட ங்களு க்குப்   பிறகு   கா ளி தாஸ்   படத் தின்    மூலம்   மீண் டும்   கம் பேக்   கொ டுத்து   வெற் றியை   கொடு த்தார்.

 

 

இவர்   நடிப் பில்   சமீபத் தில்   மிரள்   என்ற   திரைப் படம்   வெளிவ ந்துள்ள து  . திரில் லர்   கதை கள த்தில்   சஸ்பெ ன்ஸ்   பட மாக   அமை ந்திரு க்கும்   இந்த படம்   வெ ளியாகி   மக் கள்   மத்தி யில்   நல்ல   வரவே ற்பு   பெ ற்று   வருகி றது  .  இந்த   படத் தின்   மூலம்   மீண் டும்   பழைய   நிலை க்கு    திரும்பு வார்   என்று   பல   ரசிகர் களும்    கூறி   வரு கிறா ர்க ள்  .  மேலும் படம்   மக்க ளை   கவ ர்ந் ததால்  இதே   போ ன்ற   கதை களில்   இவர்   நடி ப்பார்   என் பது   போ ன்று  பல ரும்   தற் போது   கூறு கிறார் கள்.

 

 

இந்த   சமயத் தில்  நடி கர்   பரத்   க டந்த   2013 ஆம் ஆண்டு   ஜெஸ் லி   என் பவரை   திரும ணம்   செ ய்து   கொண் டார்  .  இவர்களு க்கு   இர ட்டை   குழந் தை   இருக் கிறது.   இந்த   நிலை யில்   பரத்   ம னைவி   மற் றும்   குழந் தைகளு டன்   எடு த்துக்   கொ ண்ட   புகை ப்ப டங்கள்   தற் போ து   இணை யத் தில்   வைர லாகி   வருகி றது.

 

 

மிரள்   பட ம்   வெளி யாகி   இருப் பதா ல்   பரத்   பற் றிய   செய்தி கள்    இ ணையத்தி ல்   ட்ரெண் டாகி   வரு கிறது .   அதே   சமய த்தி ல்   தான்   தற்போ து   இவரு டைய   குடு ம்ப   புகை ப்பட மும்   இணை யத் தில்   வைர லாகி   வரு கிறது  .  பல ரும்   ஷேர் செய்து  வைர லாக்கி   வ ருகி றார் கள்  .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.